Väitös: Naisjohtoisissa yrityksissä paremmat hallinto- ja raportointikäytännöt

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden maisteri Emilia Penin rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on the Effects of Female Executives and Experts on Corporate Governance and Financial Reporting Practices” tarkastetaan perjantaina 9.3.2012 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Claire Crutchley (Auburnin yliopisto, USA) ja kustoksena professori Timo Rothovius.

Peni tarkastelee väitöskirjassaan naisjohtajien ja -asiantuntijoiden vaikutusta yritysten hallintokäytäntöihin ja taloudelliseen raportointiin. Tutkimuksen mukaan nais- ja miesjohtoisten yritysten välillä on merkittäviä eroavaisuuksia. Naisjohtoisilla yrityksillä on esimerkiksi keskimäärin paremmat hallinto- ja valvontakäytännöt, tilinpäätösraportoinnin laatu ja taloudellinen tulos.

– Naisjohtoiset yritykset seuraavat parempia hallintokäytäntöjä kuin miesten johtamat yritykset. Yrityksen sisäiset hallintokäytännöt ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat muun muassa hallitustyöskentelyn tehokkuuteen ja johdon palkitsemisjärjestelmiin, kertoo Peni.

Penin mukaan naisten johtamat yritykset noudattavat konservatiivisempia käytäntöjä tilinpäätösraportoinnissaan. Miesjohtoiset yritykset käyttävät harkinnanvaraisia eriä muokatakseen raportoitavaa taloudellista tulosta suuremmaksi, mikä on hyvä esimerkki riskinottoon liittyvistä eroista nais- ja miesjohtoisten yritysten välillä. Korkealaatuinen tilinpäätösraportointi on tärkeää yrityksen sidosryhmien kannalta, koska sen avulla on mahdollista lieventää yritysjohdon ja sijoittajien välistä tiedon epäsymmetriaa.

– Sukupuolten väliset erot esimerkiksi konservatiivisuudessa, itsevarmuudessa ja riskinottohalukkuudessa voivat heijastua päätöksentekoon ja strategioihin. Naisten on dokumentoitu olevan vähemmän itsevarmoja kuin miesten, ja he ovat keskimäärin haluttomampia riskinottoon kuin miehet.

– Naisjohtajat ovat tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta edelleen pieni vähemmistö yritysmaailmassa, ja sen vuoksi oli mielenkiintoista selvittää, eroavatko nais- ja miesjohtoiset yritykset toisistaan, Peni kertoo tutkimuksensa taustoista.

Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa esimerkiksi naiskiintiöihin liittyvien suositusten ja lakien valmistelijoille osoittamalla, että naisjohtajilla voi olla positiivisia vaikutuksia yritysten hallintoon ja raportointiin liittyvissä asioissa.

Tutkimuksen kohteena olivat yritysten toimitusjohtajat, rahoitusjohtajat, hallituksen puheenjohtajat sekä tilintarkastajat. Vuosilta 2003–2010 kerätty tutkimusaineisto koostui suurimmista yhdysvaltalaisista ja pohjoismaisista pörssiyhtiöistä, sillä nämä maat ovat sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta edelläkävijöitä maailmassa.

Peni, Emilia (2012). Essays on the Effects of Female Executives and Experts on Corporate Governance and Financial Reporting Practices. Acta Wasaensia 255. 199 sivua.

Tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?