Väitös: Miten tunnistaa hyvä johtaja nykypäivän kilpailullisessa maailmassa?

Uutisen oletuskuva
On jo pitkään ymmärretty, että johtaminen vaikuttaa merkittävästi henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, mikä puolestaan ​​vaikuttaa suoraan organisaation menestykseen. Mutta miten tunnistaa hyvä johtaja?

Thanh Ha-Vikström on väitöskirjassaan esittänyt kaksi uutta tapaa mitata johtamisen tehokkuutta. Toinen näistä on parannettu Sand Cone -malli, joka mittaa yhteisöllisen eli transformationaalisen johtajuuden vaikuttavuutta ja toinen on aivan uusi People, Process and Goal -malli, jota voidaan käyttää johtamiskäyttäytymisen keskeisten painopistealueiden mittaamiseen.
Thanh Ha-Vikström väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 15. kesäkuuta.

– Molempia malleja voidaan käyttää ohjeistuksena johtajille sekä parantamaan heidän itsetuntemustaan ​​ja johtamistaitojaan. Lisäksi malleja voidaan käyttää myös rekrytointiin tai esimerkiksi ylennystä suunnitellessa. Mallien avulla organisaatio voi kehittää tehokkaampia strategioita johtamiskoulutusta ja johtajien kehittymistä varten, kertoo Ha-Vikström, joka väittelee perjantaina 15. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

Sand Cone -malli soveltuu Ha-Vikströmin hyvin etenkin lyhyelle aikavälille tai nykytilanteeseen, kun taas People. Process and Goal -malli soveltuu parhaiten pidemmän aikavälin tarkoituksiin.

– Väitöstutkimukseni perusteella suosittelen käyttämään Sand Cone -mallia johtajien nykyisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen, kun taas johtoryhmille on suositeltavaa käyttää People, Process and Goal -mallia, jonka avulla voidaan määritellä sopiva tasapaino eri johtamisen painopistealueiden välille.

Transformationaalinen johtaja innostaa

Sand Cone -malli mittaa transformationaalisen johtajuuden vaikuttavuutta. Transformationaaliset johtajat toimivat roolimalleina ja kykenevät innostamaan, kannustamaan ja motivoimaan alaisiaan. He kohtelevat tiiminsä jäseniä kumppaneina, jotta koko tiimi voi työskennellä tuottavasti ja organisaatioon sitoutuen.

Ha-Vikströmin mukaan johtajuutta on tärkeä pystyä mittamaan. Hän muistuttaa, että ilman mitään mittareita sattuma tai pelkkä tuuri voi ratkaista, kuka etenee johtajaksi. Seurauksena voi olla heikkoja johtajia ja huonoa johtajuutta, joka vähentää työtyytyväisyyttä ja latistaa motivaatiota sekä saa hyvät työntekijät siirtymään kilpaileviin yrityksiin. Tämä taas näkyy yrityksen tulosrivillä ja tuottavuudessa.

– Jotta yritys voisi menestyä kilpailluilla markkinoilla ja hallita globaalia liiketoimintaa, se tarvitsee innovatiivisen tavan arvioida johtamiskykyä. Yrityksen tulee myös investoida johtamiskoulutukseen, jotta se voisi varmistua siitä, että johtajilla on riittävät taidot ja tiedot, sanoo Ha-Vikström.

Sand Cone -malli ja People, Process and Goal -malli on kehitetty osin eri tarkoituksiin. Tutkimuksen mukaan organisaation tulisi valjastaa kunkin mallin vahvuudet omaan tilanteensa.

Väitöskirja koostuu viidestä vertaisarvioidusta julkaisusta. Tulokset perustuvat monimenetelmälliseen lähestymistapaan, johon sisältyy kvantitatiivista aineistoa, haastatteluja ja sekä havainnointia.

Lisätiedot

Thanh Ha-Vikström, +358 50 5165 009, email:  thanh.ha-vikstrom(at)student.uwasa.fi

Ha-Vikström, Thanh (2018) Measuring Leadership Behaviour in a Global Industry: Sand Cone Model of Transformational Leadership and People, Process and Goal Model. Acta Wasaensia 404. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-815-3

Julkaisun tilaukset: https://verkkokauppa.juvenes.fi/tuote/24692/

Väittelijän tiedot

Thanh Ha-Vikström on syntynyt Saigonissa, Vietnamissa vuonna 1965. Hänellä ylempi insinöörin AMK-tutkinto Yrkeshögskolan Noviasta. Ha-Vikström asuu Vaasassa ja on työskennellyt viimeiset 22 vuotta monikansallisen yrityksen toimitusketjun hallinnan tehtävissä.

Väitöstilaisuus

Insinööri (ylempi AMK) Thanh Ha-Vikströmin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Measuring the Dimensions of Leadership Behaviour in a Global Industry by Sand Cone Model for Transformational Leadership and by People, Process and Goal Model” tarkastetaan perjantaina 15.6.2018 klo 12 alkaen auditorio Florencessa (Alere-kiinteistö, Wolffintie 33).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Assistant Professor Magdalena Madra-Sawicka (Warsaw University of Life Sciences) ja kustoksena professori Josu Takala (Vaasan yliopisto).

Mitä mieltä olit jutusta?