Väitös: Johtaja, pysähdy – tunnistatko omat käsityksesi menestystekijöistä?

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa johtamisen alalta väittelevä KTM Timo-Pekka Uotila kehottaa toimitusjohtajia pysähtymään kaiken kiireen keskellä ja kiinnittämään huomiota omiin käsityksiinsä yrityksen menestymistekijöistä.– Vaara piilee siinä, että nojataan pysähtymättä tekijöihin, jotka johtivat yrityksen edellisvuosien menestymiseen. Mikäli kiireessä ei välillä pysähdy ja päivitä ajatuksiaan, voivat toimintaympäristön muutokset ja sen tarjoamat mahdollisuudet jäädä huomaamatta.
Mistä löytyy firman menestyksen polku? - sitä kannattaa välillä pysähtyä miettimään.

Uotila tarkastelee väitöskirjassaan toimitusjohtajien käsityksiä yrityksen menestymisestä. Ei ole samantekevää, mitä toimitusjohtaja menestyksestä ajattelee ja mitä eväitä yrityksessä hänen mielestään siihen tarvitaan. Toimitusjohtaja on yrityksessä erityisasemassa. Hänen toimintansa ja päätöksensä vaikuttaa oleellisesti yrityksen menestymiseen.

Tutkimuksesta käy ilmi, että toimitusjohtajien käsitykset yrityksen menestyksestä ovat yleensä melko perinteisiä. Ne vaihtelevat sen mukaan, millaisia menestystekijöitä johtajat tunnistavat ja miten he näitä arvottavat. Toiselle hyvä tuote on kaiken menestyksen A ja O, toiselle asiakas on kingi ja kolmas painottaa ketteryyttä tuovaa kumppaniverkostoa.

– Esimerkiksi tuotannon kehittämiseen liittyvät tekijät näyttelevät yhdelle toimitusjohtajalle suurinta roolia, kun taas toisen maailmassa asiakassuhde näyttäytyy tärkeämpänä. Nämä käsitykset elävät ja ohjaavat toimitusjohtajien tulkintoja merkityksellisinä pidetyistä muutoksista liiketoimintaympäristössä, sanoo Uotila.

Lisäksi osa haastatelluista johtajista hahmotti menestymistä muista selvästi poiketen, painottaen esimerkiksi yrityskulttuuria.

Johtamismallit ja menestysreseptit ohjaavat ajattelua

Tutkimuksen mukaan johtajien ajattelua menestymisestä ohjaavat erilaiset vakiintuneet johtamisen työkalut ja esimerkiksi isoilta asiakasyrityksiltä tulevat vaatimukset.

– Strategiatyökaluista tasapainotettu tuloskortti sekä erityisesti laatujohtamisjärjestelmät näkyivät voimakkaasti johdon ajattelussa. Näyttää siltä, että nämä ovat toimialalla vakiintuneita tapoja johtaa toiminnan sujuvuutta.

Toimialoille on saattanut muodostua myös omia ”menestysreseptejä”, joiden mukaan yleisesti ajatellaan. Liikkeenjohdon koulutus, konsultit, media sekä kokemukset omasta ja kilpailijoiden toimista näkyvät siinä, mitä asioita pidetään tärkeinä ja mikä kulloinkin on pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Uotila muistuttaa, että toimitusjohtajat joutuvat toimialan menestysreseptien ja ympäristön paineesta huolimatta muodostamaan omat käsityksensä menestyksestä.

– Menestymiseen liittyvät syy-seuraussuhteet ovat vaikeasti hahmotettavia. Tämä jättää tilaa toimitusjohtajan omalle tulkinnalle asioiden merkityksellisyydestä. Osa hyödyntää tätä tilaa enemmän, toinen vähemmän.

Henkilöstön johtaminen kaipaa lisää jämäkkyyttä

Tärkeinä pidetyt asiat näkyvät johdon ajattelun lisäksi käytännössä.

– Tämä näkyy siinä, mitä asioita yrityksessä systemaattisesti seurataan ja johdetaan.   Voi olla helpompi puhua tuotantoprosessin kehittämisestä kuin abstraktimmasta yrityskulttuurin johtamisesta.

Uotilan mukaan yllättävää tutkimuksessa oli, että työntekijöiden osaamista arvostettiin, mutta systemaattiset käytännöt ihmisten johtamisessa eivät nousseet vahvasti esiin.

– Yrityksen suorituskykyyn johtavaa inhimillistä puolta, ihmisiä, tulisi johtaa samalla tavalla tavoitteellisesti kuin mitä tahansa muutakin johtamisen osa-aluetta. Aivan keskeisin asia olisi nostaa johtaminen suorituksen johtamisen ytimeen.

Monimenetelmäisyys tutkimustapana

Uotila hyödynsi tutkimuksessaan laadullista monimenetelmäistä tutkimustapaa, jota on toistaiseksi käytetty vähän liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Haastattelumateriaali koostui 22 toimitusjohtajan haastatteluista, joissa he kuvasivat ja perustelivat yrityksen menestymiseen liittyviä tekijöitä. Materiaalia tarkasteltiin sisällönanalyysin, kognitiivisten karttojen menetelmän sekä retorisen diskurssianalyysin keinoin.

Lisätiedot

Timo-Pekka Uotila, p . 029 449 8452, sähköposti: timo-pekka.uotila@uwasa.fi

Uotila, Timo-Pekka (2017). ”Managers’ cognitions on performance of the firm”, Acta Wasaensia 368.

Väitöskirjan pdf

Väitöskirjan tilaukset

Väitöstiedot

KTM Timo-Pekka Uotilan johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Managers’ cognitions on performance of the firm” tarkastetaan torstaina 12.1.2017 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (huone, Tritonia). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Vesa Puhakka (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Riitta Viitala.

 

 

 

Mitä mieltä olit jutusta?