Vaasan yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit tarvitsevat työssään yliopistossa ...

Uutisen oletuskuva
Korkeakoulututkinto on tukenut Vaasan yliopiston maistereiden ja tohtorien työllistymistä. Valmistuneet pystyvät hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään. Lisäksi työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin heidän koulutustaan.
Vaasan yliopistosta valmistuneet pystyvät hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään. Lisäksi työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin heidän koulutustaan.

- Vaasan yliopistolle on tärkeää, että tiedämme, miten meiltä valmistuneet sijoittuvat. Olemme tyytyväisiä, että tarjoamme sellaista koulutusta, mitä valmistuneet tarvitsevat. Seuraamme tarkasti, mitä tulevaisuuden tarpeita työmarkkinoilla on, ja reagoimme opetuksessamme niihin, sanoo Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyt toteutettiin talvella 2017–2018.

Oman osaamisen markkinointi tärkeää maistereille

Maisterien uraseurannan vastaajista 91 % oli vastaushetkellä työssä. Työttömänä oli 4 %. Koko valmistumisen jälkeisen työuran aikana lähes puolet oli ollut yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa ja kolmanneksella oli ollut useita työnantajia mutta ei juuri katkoksia. Maisterien uraseurannassa olivat mukana kaikki vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kyselyn vastausprosentti oli 35 %.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat vahvasti tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. 79 % pystyy hyödyntämään oppimiaan tietoja ja taitoja hyvin nykyisessä työssään ja 86 % suosittelisi koulutustaan muille.

– Kaikkein tärkein seikka työllistymisen kannalta oli vastaajien mielestä kykyä kertoa omasta osaamisestaan. Se tietenkin edellyttää, että on tunnistanut omat vahvuutensa ja osaamisensa sekä taidot, jotka saattavat tarvita vielä hiomista. Myös opiskeluaikaista työkokemusta ja verkostoja pidettiin tärkeinä työllistymisen kannalta, kertoo asiantuntija Sunna Vainiomaa Vaasan yliopistosta.

Yliopisto-opintojen nähdään kehittäneen etenkin kykyä oppia ja omaksua uutta, yhteistyö- ja tiedonhankintataitoja sekä oma-aloitteisuutta. Nykyisessä työssä tärkeimpiä ovat vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaidot, kyky oppia ja omaksua uutta sekä oma-aloitteisuus.

– Valmistuneet olivat tyytyväisiä tutkinnon mahdollistamiin monipuolisiin työtehtäviin. Toisaalta kaivattiin enemmän käytännönläheisiä kursseja, joissa olisi suora kosketus työelämän asiantuntijoihin tai työkaluihin, Vainiomaa jatkaa.

Tohtorin tutkinnolla edetään johto- ja esimiestehtäviin

Tohtoreiden uraseurannan vastaajista kyselyhetkellä 100 % vastaajista oli töissä. Lähes 70 %:lla vastaajista työ oli johto- ja esimiestehtäviä, opetusta tai tutkimuksen tekoa. Tohtorit sijoittuivat monipuolisesti eri työnantajasektoreille; noin puolet yliopistosektorille, 15 % yrityksiin ja 15 % kuntiin. Tohtoreiden uraseurannassa kohderyhmänä olivat vuonna 2014 tohtorin tutkinnon suorittaneet. Vastausprosentti oli 50 %.

Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä tohtorin tutkintoonsa työuransa kannalta ja 85 % koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla. Tohtorin tutkinnon suorittaminen oli ollut työn vaatimuksena tai edellytyksenä lähes joka toisella vastaajalla.

Valtaosa vastaajista koki, että pystyi hyödyntämään nykyisessä työssään tohtorikoulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja. Nykyisen työn myös koettiin useimmiten vastaavan vaativuudeltaan hyvin tohtorin tutkintoa.

Tohtorin tutkinnon suorittamisella oli myös muita myönteisiä vaikutuksia vastaajien työtehtäviin ja koettuun työmarkkina-asemaan.

– Noin 60 % vastaajista oli saanut tohtorin tutkinnon ansiosta vaativampia ja mielekkäämpiä työtehtäviä, lisää palkkaa tai paremman aseman työpaikalla, toteaa Vainiomaa.

Parhaiten tohtorikoulutuksen koettiin kehittäneen tutkimusetiikkaan sekä omaan tutkimusalaan liittyvää osaamista. Kun kysyttiin, mitä osaamista vastaaja tarvitsee nykyisessä työssä, useimmiten esille tulivat vuorovaikutus-, organisointi- ja johtamistaidot sekä substanssiosaaminen.

Lisätietoja:
Annukka Jokipii, vararehtori, p. 029 449 8482, annukka.jokipii(at)uwasa.fi
Sunna Vainiomaa, asiantuntija, urapalvelut, p. 029 449 8173, sunna.vainiomaa(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?