Uusi hanke selvittää paikallisen energiajärjestelmän kehitysmahdollisuuksia Pohjanmaalla

Image
Vaasan yliopiston ja Aktion Österbottenin uudessa hankkeessa selvitetään, miten Pohjanmaalla sijaitsevaa, alueellista energiajärjestelmää voidaan kehittää kohti hiilineutraalisuutta uudistuvat energiamuodot huomioiden. Hankkeen tulosten odotetaan tukevan ja vauhdittavan energiajärjestelmän suunnitelmallista ja aktiivista kehittämistä.

Suomen energiajärjestelmää kehitetään kohti hiilineutraalisuutta niin luopumalla turpeen energiakäytöstä kuin liittämällä uusiutuvia energiamuotoja osaksi älykästä energiajärjestelmää. Tärkeää on myös parantaa alueellista energiaomavaraisuutta, energiahuoltovarmuutta ja sähköverkon kestävyyttä. Muutoksen toteuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, vaan alueellisen energiajärjestelmän kehitykseen tarvitaan luotettavaa, alueen ominaispiirteisiin perustuvaa tietoa sekä keskeisten sidosryhmien ja toimijoiden osallistumista kehitystyöhön. 

PEAK-hankkeessa selvitetään kehittämismahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti teknisestä, yhteisöllisestä ja liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tekninen tarkastelu keskittyy alueellisen uusiutuvan energian potentiaaliin, sähköverkon ominaisuuksiin, kuten kapasiteettiin ja joustomahdollisuuksiin uusiutuvien energiamuotojen verkkoon liittämiselle, sekä teknistaloudellisiin laskelmiin. Yhteisöllinen tarkastelu painottuu asiantuntijoiden, päätöksentekijöiden ja kansalaisten suhtautumiseen ja näkemyksiin uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotosta sekä energiaomavaraisuudesta. Lisäksi alueellisia toimijoita kannustetaan osallistumaan kehitystyöhön. Liiketoiminnan tarkastelun osalta keskitytään energiajärjestelmän kehitystä tukeviin liiketoimintamalleihin. Hanke toteutetaan Esse Elektro-Kraftin omistaman sähkönjakeluverkon alueella, joka kattaa Pedersören lisäksi Kauhavan kaupungin, Kortesjärven, Alahärmän sekä Kruunupyyn Jeussenin ja Uudenkaarleypyyn Markbyn alueet.

– Jotta EU:ssa voidaan saavuttaa hiilineutraali energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä, laaja sähköistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen on välttämätöntä kaikilla aloilla. Tämä edellyttää uusiutuvien energialähteiden laajamittaista käyttöä sähköntuotannossa, lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen sähköistämistä sekä älykkäiden verkkojen ja varastointiteknologioiden kehittämistä. Tulevan kannattavuuden kannalta on ratkaisevaa, että energiajärjestelmiin sovelletaan kiertotalouteen perustuvaa lähestymistapaa, jolla edistetään yhteistyöhön perustuvia liiketoimintamalleja. PEAK-hankkeen tavoitteena on yhdistää sidosryhmät ja ottaa yhdessä Esse Elektro-Kraftin kanssa ensimmäiset askeleet kohti integroitua energiajärjestelmää, sanoo Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne.

Hankkeen laaja-alainen tarkastelu lisää toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja luo vahvan perustan kehityksen edistämiselle ja toteutumiselle, minkä odotetaan merkittävästi vauhdittavan alueen energiajärjestelmän positiivisia muutoksia. Hankkeen odotettuja pitkän aikavälin vaikutuksia ovat muun muassa CO2-päästöjen väheneminen, energiajärjestelmän asteittainen hiilineutraalisuuden saavuttaminen, positiivinen asennemuutos sekä kasvava kiinnostus osallistua alueellisen energiajärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi energiajärjestelmän ja sähköverkon odotetaan kehittyvän älykkäämmiksi niin, että se mahdollistaa suuremman uusiutuvan energian kapasiteetin ja eri toimijoiden välisen yhteistyön energiatuotannossa.

– Paikallinen kehittäminen on toimintamme ydin, ja Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat sitä. Siksi olemme mukana myös tässä hankkeessa edistääksemme muun muassa kylien omaa energiantuotantoa ja muita älykkäitä ratkaisuja, sanoo Aktion Österbottenin toiminnanjohtaja Mathias Högbacka.

Tietolaatikko

Selvityshanke PEAK – Paikallisen energiajärjestelmän kehittäminen Pohjanmaalla on Euroopan Unionin osarahoittama ja Vaasan yliopiston tutkimus- ja innovaatioalusta VEBICin koordinoima. Projektipartnerina toimii Aktion Österbotten. Rahoittajana toimii myös Esse Elektro-Kraft Ab, Vaasan yliopisto sekä Aktion Österbotten. Hanke alkoi toukokuussa 2024 ja kestää kaksi vuotta.

PEAK-hankkeen verkkosivut

Lisätiedot

Karita Luokkanen-Rabetino
Projektivastaava, VEBIC, Vaasan yliopisto
karita.luokkanen-rabetino@uwasa.fi, p. 029 449 8183

Mitä mieltä olit jutusta?