Työnohjaus tukee oppilaitosjohtamista ja hyvinvointia koulussa

Uutisen oletuskuva
– Kehittämällä ja tukemalla johtamisosaamista edistetään työyhteisön hyvinvointia, kertoo sosiaali- ja terveyshallintotieteen yliopistonlehtori, HTT Seija Ollila. Ollilan tutkimuksessa tarkasteltiin perusopetuksen ja lukion rehtoreiden näkemyksiä ja kokemuksia hallinnollisesta työnohjauksesta oppilaitosjohtamisessa ja johtamistyön kehittämisessä.

Oppilaitoksen johtaminen on vaativa ja haasteellinen tehtävä, joka edellyttää osaamista ja tukea. Hallinnollinen työnohjaus auttaa opetustyön suunnittelussa, kehittää organisointitaitoja ja auttaa rehtoria jaksamaan työssään.

Hallinnollisen työnohjauksen merkitys perustuu myös mahdollisuuteen parantaa oppilaitosjohtajan ja henkilöstön välisiä suhteita sekä tukea varhaista puuttumista työyhteisön ongelmatilanteisiin. Lisäksi se antaa uusia näkökulmia toiminnan johtamiseen, lisää henkilöstöjohtamisen valmiuksia ja tukee päätöksentekoa.

Ristiriidat kuormittavat

– Oppilaitosjohtamiseen liittyy hankalia ja ristiriitaisiakin tilanteita, jotka lisäävät epävarmuutta työssä ja kuormittavat rehtorin ja koko työyhteisön hyvinvointia.

– Tasapainon löytäminen pedagogisen ja hallinnollisen johtamisen välille, ristiriitaisten asioiden selvittäminen, yhteishengen ylläpitäminen sekä henkilöstön sitouttaminen työyhteisön kehittämiseen edellyttävät johtamisosaamista, Ollila kertoo.

Ollilan mukaan tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti organisaatioiden johtamisessa ja johtamiskoulutuksessa. Erityisesti tulokset ovat käytettävissä opetustoimen ja oppilaitosjohtajien koulutuksen tukena ja pohdittaessa hallinnollisen työnohjauksen järjestämistä sekä tarvetta tämän päivän ja tulevaisuuden yhä haasteellisemmassa yhteiskunnassa.

– Johtamisosaamisella ja sen tukemisella on työssä jaksamiseen kauaskantoinen vaikutus.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä 2 885 suomenkielisten perusopetuksen ja lukion oppilaitosten rehtoreille ja johtajille. Kyselyyn vastasi yhteensä 691 oppilaitosjohtajaa.

Oppilaitosjohtamista käsittelevä tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa "Ihmisen ääni. Tutkimus deliberatiivisen demokratian mahdollisuuksista suomalaisessa terveydenhuollossa" -tutkimushanketta.

Julkaisu ja tilaukset:
Ollila, Seija (2012). Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa. Tukea johtamisosaamiselle. Tutkimuksia 298. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 7.

Mitä mieltä olit jutusta?