Suomalaisuus valttia myös pietarilaisten kuluttajien markkinoilla

Uutisen oletuskuva

Pietarin sijainti Suomen läheisyydessä tekee siitä houkuttelevan markkina-alueen suomalaisille yrityksille. Pietarilaisista ruoankuluttajista ei kuitenkaan ole juurikaan saatavilla julkista tutkimustietoa, vaikka potentiaalisten kohdemarkkinoiden tutkimista voidaan pitää tärkeänä yrityksille.

Tutkija Kyösti Pennasen ja professori Harri Luomalan Vaasan yliopistossa tekemä tutkimus osoittaa, että suomalaiset elintarvikkeet tunnetaan hyvin ja niiden laatua pidetään korkeana. Suomalaisuus on valttia Pietarin markkinoilla, mutta suomalaisuuden maksimaalinen hyödyntäminen vaatii yrityksiltä valveutuneisuutta. Yliopisto teki kyselytutkimuksen suomalaisten elintarvikeyrityksen markkinoinnin suunnittelun ja kehitystyön edistämiseksi kesällä 2009.

Pietarin markkinoilla huomiota tulee kiinnittää erityisesti tuotteen jalostus- ja lisäarvon määrittelyyn, kohderyhmän valintaan sekä suomalaisuuden korostamiseen ja siitä kommunikointiin. Myös verkostomaisella toiminnalla on paljon mahdollisuuksia. Erityisesti pk-yritykset näkevät sen jopa välttämättömänä siellä toimimisen kannalta, johtuen esimerkiksi venäläisestä byrokratiasta.

Pietarilaiset ruoankuluttajat muodostavat kolme ryhmää: keskiverrot liberaalit, apaattiset välinpitämättömät ja tiedostavat terveystietoiset. Lisäksi on viisi ruokaan liittyvältä elämäntyyliltään toisistaan poikkeavaa kuluttajaryhmää: välinpitämättömät, viitseliäät kokeilijat, perinteiset tankkaajat, intohimoiset ja sosiaaliset seikkailijat.

Suomalaisuutta arvostivat eniten keskivertojen liberaalien ja sosiaalisten seikkailijoiden ryhmät. Suomalaisia laatutuotteita kannattaisi markkinoida juuri näille kuluttajaryhmille erilaisin räätälöidyin ratkaisuin.

Vaasan yliopisto on mukana VIRE-hankkeessa. Sen tavoitteena on rakentaa Kaakkois-Suomeen elintarvikkeiden Venäjän vientiä varten verkosto, joka profiloituu merkittäväksi elintarvikeviennin osaamiskeskittymäksi. Hanketta rahoittavat TE-keskus, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liitot sekä mukana olevat yritykset.

Julkaisu
Pennanen, Kyösti & Harri Luomala (2009). Millainen on pietarilainen ruoan kuluttaja? Ruoan valintamotiivi- ja elämäntyylipohjaisten kohderyhmien tunnistaminen ja vertailu. Vaasan yliopiston selvityksiä ja raportteja 158. 122 s.

Mitä mieltä olit jutusta?