Professori Vähämaan tutkimushankkeelle Suomen Akatemian rahoitusta

Uutisen oletuskuva
Laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaan johtama tutkimushanke ”Sukupuolen merkitys taloudellisessa päätöksenteossa” on saanut Suomen Akatemialta 389 000 euroa tutkimusrahoitusta kolmeksi vuodeksi.

Professori Vähämaan johtaman tutkimushankkeen tarkoituksena on tarkastella sukupuolen merkitystä yritysten hallinto- ja valvontajärjestelmissä sekä taloudellisessa päätöksenteossa rahoituksen, laskentatoimen ja tilintarkastuksen näkökulmista.

– Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten yrityksen toimitusjohtajan, talousjohtajan ja tilintarkastajan sukupuoli sekä naisedustus yrityksen hallituksessa ja eri valiokunnissa vaikuttavat yrityksen rahoitusstrategisiin päätöksiin, taloudelliseen raportointiin sekä hallinto- ja valvontakäytäntöihin, kertoo Vähämaa.

Tutkimushanke koostuu osaprojekteista, joiden pohjalta kirjoitetaan useita erillisiä tieteellisiä artikkeleita. Hankkeen eri osaprojekteja on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden sekä Itä-Suomen yliopistossa toimivan tutkimusryhmän kanssa. Tutkimushankkeen pohjalta syntyvät artikkelit pyritään julkaisemaan korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä, Vähämaa lupaa.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta jakoi 25.5.2012 tutkimusrahoitusta 42 hankkeelle. Akatemiahankkeet ovat Suomen Akatemian merkittävin rahoitusmuoto, jolla rahoitetaan professori- tai dosenttitasoisten tutkijoiden hankkeita. Rahoitusta saavat ensisijaisesti ryhmät, jotka koostuvat jo väitelleistä tutkijoista. Akatemiahankerahoitus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön, uusiin avauksiin ja tutkimukselliseen riskinottoon.

Mitä mieltä olit jutusta?