Pohjanmaan liiton maakuntahallitukselta hankerahoitusta kaksikielisten kokouskäytäntöjen ...

Uutisen oletuskuva
Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt professori Merja Koskelan ja professori Nina Pilkkeen johtamalle tutkimushankkeelle "Luottamushenkilöorganisaation kielelliset käytänteet kaksikielisessä maakunnassa" 8000 euron määrärahan ensimmäisen vaiheen toteutukseen. Lisärahoituksesta (12 000 euroa) päätetään vuoden 2011 talousarviossa.

Tutkimuksen tavoitteena on luottamushenkilöorganisaation kielellisten käytänteiden tunnistaminen sekä niihin liittyvien viestinnällisten ja vuorovaikutuksellisten haasteiden selvittäminen. Kielenkäyttöä tarkastellaan sekä yksilön ja ryhmän osalta. Tutkimus kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toimintaan ja kaksikielisiin (suomi-ruotsi) kokouskäytäntöihin. Maakunnan yhteistyöryhmä on maakuntahallituksen asettama n. 20 henkilön laajuinen yhteistoimintaelin, joka hallinnoi EU:n rakennerahasto-ohjelmia maakunnassa. Jäsenkuntien lisäksi ryhmään kuuluu valtionhallinnon edustajia sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen edustajia. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Tutkimushanke jakautuu useampaan osaan, joissa sovelletaan sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tutkimus on monitieteinen ja siinä yhdistyvät soveltavan kielentutkimuksen, keskusteluntutkimuksen ja sosiolingvistiikan lähestymistavat. Tutkimus on osa laajempaa tutkimusryhmä BiLingCon-hanketta "Kaksikielisyys ja monikulttuurinen Suomi – hyviä käytänteitä ja tulevaisuuden haasteita".

Mitä mieltä olit jutusta?