Marko Manun väitös 25.2: Kokonaislaadun parantamisella eroon laatukuiluista

Uutisen oletuskuva
KTM Marko Manun tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja "Quality and Customer Satisfaction Perspective in Organisations by Gap and Total Quality Improvement Methods" tarkastetaan perjantaina 25.2.2011 klo 12.00 auditorio Nississä (Tritonia).

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Kristina Zgodavova (Alexander Dubček University of Trenčín) ja TkT Henry Sivusuo (Suomen Ilmavoimat) sekä kustoksena professori Josu Takala.

Tutkimustiivistelmä

KTM Marko Manun tuotantotalouden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan organisaatioiden kokonaislaatua ja asiakastyytyväisyyttä.

– Laadulla on merkittävä rooli yritysten liiketoimintaympäristössä, koska laatu ja sen jatkuva kehittäminen on yrityksen toiminnalle välttämätön elinehto kiristyvässä kilpailuympäristössä, kertoo Manu.

Tutkimus keskittyy organisaatioiden toimintaan ja sisäisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat organisaatioiden kokonaistoimintaan. Tutkimuksessa etsitään yhteisiä laatukuiluja ja syitä niiden syntyyn sekä luodaan malli, jolla parannetaan kokonaislaatua.

Laatukuilut eli sisäisten tai ulkoisten laadullisten näkemyserojen ja laadun johtamisprosessien epäjohdonmukaisuudet vaikuttavat organisaatioiden kokonaislaatuun heikentävästi. On tärkeää, että näitä laatukuiluja pyritään pienentämään organisaatioissa jatkuvana kehitystyönä. Tämä edistää koko organisaation kehittymistä ja kilpailukyvyn säilymistä.

Tutkimus osoittaa tiedon, organisaatiokulttuurin, organisaatioiden rakenteiden ja tiedon hallinnan olevan syynä laatukuilujen muodostumiselle.

– Täydellinen laatukuilujen eliminointi on mahdotonta, koska organisaatiot ovat ainutlaatuisia ja niillä on omat yksilölliset ominaisuutensa, Manu kertoo tutkimuksen tuloksista.

Tutkimus antaa tuloksillaan uutta näkökulmaa organisaatioiden laadun ja laatukuilujen taustalla oleviin tekijöihin. Tulokset korostavat organisaation kulttuurin, järjestelmien ja rakenteiden sopeuttamista yksittäisen organisaation ominaisuuksia ja tarpeita vastaavaksi, jotta laatukuilut voitaisiin minimoida.

Malli kokonaislaadun parantamiseksi koostuu organisaation sisäisten rakenteiden, organisaatiokulttuurin, viestinnän sekä tiedon hallinnan eri osatekijöiden vaikutuksesta organisaatiossa esiintyviin sisäisiin laatukuiluihin.

Tutkimuksessa testattiin mallin toimivuutta käytännössä kolmessa organisaatiossa, jotka ovat erilaisia organisaatiokulttuuriltaan, toimintaympäristöltään sekä rakenteeltaan ja toimialaltaan.

Julkaisun tilaukset ja pdf-versio

Mitä mieltä olit jutusta?