Christelle Tornikosken väitös 31.5: Ekspatriaatit arvostavat työn haasteellisuutta ja hyviä ...

Uutisen oletuskuva
KTM Christelle Tornikosken johtamisen ja organisaatioiden alaan kuuluvan väitöskirjan "Expatriate Compensation: A Total Reward Perspective" tarkastustilaisuus on tiistaina 31.5.2011 klo 14 auditorio Kurténissa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Jean-Luc Cerdin ESSEC Business Schoolista Pariisista ja kustoksena professori Vesa Suutari.

Tutkimustiivistelmä

KTM Christelle Tornikoski tarkastelee johtamisen ja organisaatioiden alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan ekspatriaattien palkitsemista yksilön näkökulmasta. Ekspatriaateilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka työskentelevät ulkomailla – tyypillisesti useampia vuosia.

– Työntekijöiden näkökulma tulisi ottaa paremmin huomioon tutkittaessa henkilöstöresurssien johtamisen ja toiminnan tuloksellisuuden välistä suhdetta, kertoo Tornikoski tutkimuksen taustoista.

Jotta organisaatiot saisivat ekspatriaatit pysymään palveluksessaan, tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen mitä he eniten arvostavat työsuhteissaan sen sijaan, että keskitytään palkkatasoon.

– Jos työntekijä halutaan sitouttaa organisaatioon eivät pelkästään taloudelliset kannustimet riitä.

Ekspatriaatit arvostavat työn haasteellisuutta ja strategisuutta, oman roolin merkityksellisyyttä ja henkilökohtaisia sosiaalisia kannusteita kuten hyviä työskentelyolosuhteita ja mahdollisuutta korkeaan sosiaaliseen statukseen, Tornikoski kertoo.

Ekspatriaatit arvioivat systemaattisesti saamiansa kannustimia ja heidän asenteensa työnantajaa kohtaan muuttuu näiden arviointien kautta. Kansainvälisten yritysten haasteena on kehittää ja ylläpitää pitkäntähtäimen suhteita ekspatriaatteihinsa, koska ulkomaankomennukset ovat kustannuksiltaan korkeita.

Ekspatriaatit toimivat usein yrityksen avaintehtävissä, joilla on suuri merkitys yritysten menestymiselle ulkomailla. Mikäli yritys ei onnistu rakentamaan sopivanlaisia palkkiojärjestelmiä, vaarana on ekspatriaattien siirtyminen kilpailijan palvelukseen – kansainvälisille osaajille on kysyntää työmarkkinoilla.

Tutkimus koostuu neljästä artikkelista, joista ensimmäisessä tuodaan esiin ekspatriaattien palkitseminen olennaisena osana ulkomailla tapahtuvaa työsuhdetta. Toisessa artikkelissa tutkitaan kvantitatiivisen aineiston avulla ekspatriaattien palkitsemista ja sitoutumista työnantajaansa työntekijän välisen psykologisen sopimuksen näkökulmasta. Kolmas artikkeli syventää toisessa artikkelissa esitettyjä yhteyksiä ja tarkastelee niitä koettujen työnantajavelvoitteiden välittävän roolin kautta. Neljäs artikkeli perustuu laadulliseen haastatteluaineistoon ja tutkii kokonaispalkitsemisen näkökulmasta, mitkä tekijät vaikuttavat pitkäkestoisella kansainvälisellä uralla urapäätöksiin.

Julkaisun tilaukset ja pdf-versio

Mitä mieltä olit jutusta?