Älykkäällä erikoistumisella uusia keinoja aluekehittämiselle ja talouskasvun edistämiselle

Uutisen oletuskuva
Älykkään erikoistumisen strategia on osa Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla tavoitellaan uutta kasvua ja työllisyyttä. Älykäs erikoistuminen on kokeilevaa aluekehittämistä, jossa erikoistutaan vahvuuksiin ja luodaan uutta toimintaa vanhan pohjalta etsimällä uudentyyppisiä teknologisia ja taloudellisia yhdistelmiä.
(Kuva/picture: flickrcc)

– Alueiden älykäs erikoistuminen voi olla myös vastaus Suomen talouskriisiin, sillä kansantaloutemme rakenne kaipaa monipuolistamista. Tavoitteena on kaikkien alueiden, niin suurten kaupunkien kuin syrjäisten maaseutualueiden, innovaatiopotentiaalin löytäminen ja kehittäminen yrittäjämäisen etsimisen avulla, kertoo professori Seija Virkkala.

Yritykset Pohjanmaalla innovaatiotoiminnan keskiössä

Älykäs erikoistuminen on tutkimusperustaista kehittämistä ja sen keskeinen piirre on yliopistojen, yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteistyö. Pohjanmaan älykkään erikoistuminen -hankkeen raportissa The Ostrobothnian Model of Smart Specialisation esitellään Pohjanmaan toimijoiden yhteistyösuhteiden rakennetta, syvyyttä ja alueellista suuntautumista selvittävän verkostoanalyysin tuloksia.

– Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä on yritysvetoinen ja toimijat ovat tyytyväisiä paikallisiin yhteistyökumppaneihinsa.

– Suhteet ovat tosin epäsymmetrisiä, sillä yritykset tekevät yhteistyötä eniten muiden yritysten kanssa ja julkisen hallinnon toimijat sekä korkeakoulut nojaavat niin ikään enemmän yhteistyöhön yritysten kuin omien sektoreidensa kanssa. Erityisesti korkeakoulut ja energiateknologiayritykset ovat hyvin verkostoituneita, Virkkala kertoo.

Melkein puolet haastatelluista kertoi teknologioiden kehittämisen kumppaneiden sijaitsevan Pohjanmaalla ja alueella todettiin olevan vahva yrityksiä ja korkeakouluja yhdistävä teknologiatausta.

Älykkään erikoistumisen malli

Hankkeessa luotiin aluekehittämisen väline, Pohjanmaan älykkään erikoistumisen malli, jota voidaan käyttää älykkään erikoistumisen suunnittelussa EU:n eri alueilla.

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen malli koostuu kyselytutkimuksesta, ns. kuilu -analyysistä, ryhmäkeskusteluista, kehittämistoimenpiteistä ja arvioinneista.

– Kuiluanalyysissä selvitetään alueellisten toimijoiden yhteistyösuhteiden ja niiden osa-alueiden odotusten ja kokemusten välistä erotusta ja saadaan tietoa yhteistyöverkoston pullonkauloista sekä hyvistä ratkaisuista. Tavoitteena on tunnistaa yhteistyön kuiluja ja kehittämistoimenpiteitä ehdotetaan näiden kuilujen pienentämiseksi, uusien yhteyksien luomiseksi tai heikkojen yhteyksien vahvistamiseksi, kertoo Virkkala.

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen hanketta rahoitti Pohjanmaan liitto ja siihen osallistui vuosina 2012–2014 Pohjanmaan liiton, Vaasan yliopiston aluetieteen ja tuotantotalouden, Svenska Handelshögskolan Vaasan yksikön ja Vaasan ammattikorkeakoulun asiantuntijoita.

Virkkala Seija, Mäenpää Antti & Mariussen Åge (toim.)(2014). The Ostrobothnian Model of Smart Specialisation. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 195.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?