Aiesopimus Vaasan yliopiston kieliopintojen siirtämisestä Jyväskylän yliopistoon

Uutisen oletuskuva
Vaasan ja Jyväskylän yliopistot haluavat yhdessä vahvistaa yliopistojensa profiileja. Vaasan yliopiston tavoitteena on erikoistua yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintään ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto haluaa vahvistaa kielten painoalaansa. Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen hallitukset ovat alustavasti päättäneet esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirrettäisiin 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon.

Suomen yliopistoissa on meneillään mittava rakenneuudistus, jonka taustalla on korkeakoulujen profiloituminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen. Vaasan ja Jyväskylän yliopistot vastaavat näihin haasteisiin valmistelemalla Vaasan yliopiston tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen siirtoa Jyväskylän yliopiston vastuulle.

– Vaasan yliopiston tavoitteena on tarjota korkeatasoista tutkimusta sekä kouluttaa kilpailukykyisiä osaajia. Erikoistuminen on luonteva osa yliopistojen kehitystä, ja sen avulla voimme taata kansainvälisesti laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen myös jatkossa. Tutkintoon johtavan kielten opetuksen ja tutkimuksen suunnitellaan jatkuvan vastedes Jyväskylän yliopistossa. Tämä koskee englantia, saksaa ja pohjoismaisia kieliä sekä nykysuomea. Muu kieltenopetus säilyy kuitenkin osana Vaasan yliopiston opetustarjontaa, ja kielikeskuksemme toiminta kehitetään uudelle tasolle, Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto sanoo.

– Samassa yhteydessä molemmat yliopistot saavat ministeriön strategiarahoitusta omien osaamisalueidensa kehittämiseen. Vaasan yliopistolle tämä tarkoittaa käytännössä, että toiminnan volyymi voi hieman kasvaa, hän jatkaa.

Uusia mahdollisuuksia kielten opiskelijoille

Muutoksen suunniteltu ajankohta on 1.8.2017 alkaen ja se on tarkoitus toteuttaa liikkeenluovutuksena. Uudistus koskee 700 opiskelijaa ja 40 henkilöstön edustajaa. Aiesopimuksen mukaan henkilöstö siirtyy Jyväskylän yliopistoon vanhoina työntekijöinä, ja ketään ei irtisanota. Jyväskylän yliopisto tarjoaa kaikille Vaasan yliopiston kielten opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä Jyväskylän yliopistoon lukuvuodesta 2017 alkaen. Opiskelijat voivat myös suorittaa opintonsa loppuun siirtymäkauden aikana Vaasan yliopistossa.

– Molemmat yliopistot vahvistavat asemiaan vetovoimaisina ja merkittävinä työnantajina alueella. Vaasan yliopisto tulee säilymään entisen kokoisena, ja sen henkilöstö suunnataan entistä selkeämmin yliopiston vahvuusalueille. Jyväskylään siirtyvälle henkilökunnalle uudistus tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet Jyväskylän yliopiston kielten ja kulttuurien opetuksen ja tutkimuksen osaamisalueilla. Muutos tarjoaa myös Jyväskylän ylipoistoon siirtyville kielten opiskelijoille omalla alallaan entistä laajemmat valinnan mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan ja erikoistua muun muassa sivuainevalinnoilla. Aiesopimusta seuraavat 12 kuukautta on varattu henkilöstön, ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden kanssa toteutettavan yhteisen muutoksen valmisteluun, Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen kertoo.

Lopullinen päätös uudistuksesta vahvistetaan syksyn 2016 aikana, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen koulutusvastuiden muutoksista. Muutoksen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti molemmissa yliopistoissa.

Lisätietoja:

Jari Kuusisto, rehtori, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8291
Johnny Åkerholm, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan yliopisto, p. 040 838 6079
Hannu Katajamäki, dekaani, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8338
Haastattelupyynnöt Vaasan yliopiston osalta viestintäpäällikkö Maria Mäkelän kautta, p. 029 449 8112

Matti Manninen, Jyväskylän yliopiston rehtori, p. 040 6800 215
Kirsi Moisander, hallintojohtaja, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 4455
Minna-Riitta Luukka, dekaani, Jyväskylän yliopisto, p. 040 8053205
Haastattelupyynnöt Jyväskylän yliopiston osalta yhteysjohtaja Anu Mustosen kautta, p. 050 564 9022

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Uuden strategian mukaisesti Vaasan yliopiston tutkimus ja koulutus painottuvat kolmelle vahvalle painoalalle: johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko.

Vaasan yliopisto aloitti toimintansa kauppakorkeakouluna vuonna 1968. Yliopistossa opiskelee noin 5400 opiskelijaa ja työskentelee noin 500 työntekijää. Opiskelijoista 12 % ja akateemisesta henkilökunnasta 18 % on kansainvälisiä, ja yliopisto tarjoaa useita englanninkielisiä maisteriohjelmia. Laajinta koulutus on kauppatieteellisellä alalla. Teknillisen alan vahvuutena on yhteistyö alueen energiakeskittymän kanssa. Hallintotieteellisellä alalla on pitkät perinteet julkishallinnon kehittämisessä.

Kielten tutkintokoulutus Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopiston kieliaineiden tutkimusfokuksena on monikielisyys, erityisesti kielikylpytutkimus, ammatti- ja erikoiskielten tutkimus, terminologian tutkimus sekä kielten ja kulttuurien tutkimus. Tutkimusta on kehitetty laaja-alaisten tutkimusryhmien ja niihin kuuluvien tiiviiden tutkimustiimien kautta. Tätä kautta tutkimusintressit ovat vahvasti kiinni sekä alueellisessa että yhteiskunnallisessa todellisuudessa kansainvälistä, erityisesti pohjoismaista, orientaatiota unohtamatta. Erityistä leimaa tutkimukselle antaa Pohjanmaan kaksikielisyys.

Vaasan yliopiston kieliaineiden koulutus on verkottunutta, monialaista ja työelämärelevanttia painottuen monikielisyyteen, ammatti- ja erikoiskieliin sekä kääntämiseen ja kulttuuriin. Kielten koulutus Vaasassa toteutetaan laaja-alaisissa koulutusohjelmissa, joissa integroidaan kielten osaamista ja muiden Vaasan yliopiston oppiaineiden vahvuuksia.  Tästä esimerkkinä on mm. ruotsin kielen hallintolingvistikoulutus. Ainoana Suomessa Vaasan yliopisto kouluttaa kielikylpyopettajia ja -asiantuntijoita. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Nykyiset kielten ja viestinnän kandidaattiohjelmat:

 • Kotimaiset kielet
 • Saksan kieli ja kulttuuri
 • Viestintä, nykysuomi ja englanti
 • Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma

Nykyiset kielten ja viestinnän maisteriohjelmat:

 • Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa
 • Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma
 • Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma
 • Viestinnän monialainen maisteriohjelma
 • Tekninen viestintä
 • Comparative Cultural Studies
 • Master’s Programme in Intercultural Management and Communication

Vuonna 2015 kielistä ja viestinnästä valmistui 95 kandidaattia, 84 maisteria ja 3 tohtoria.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on saanut alkunsa Uno Cygnaeuksen vuonna 1863 perustamasta maamme ensimmäisestä suomenkielisestä opettajankoulutusseminaarista. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Opiskelijarekrytointinsa perusteella Jyväskylä on yliopistoista valtakunnallisin. Yliopistossa opiskelee liki 15 000 opiskelijaa ja työskentelee 2400 työntekijää.

Jyväskylän yliopisto uudistaa organisaatiotaan 1.1.2017 alkaen, jolloin tuleva humanistis-yhteiskunnallinen tiedekunta on yliopiston suurin 3750 opiskelijallaan. Tulevalla kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on professoreita noin 20, ja yhteensä noin 120 tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluvaa.  Aktiivisia perustutkinto-opiskelijoita tulevalla laitoksella on noin tuhat ja jatko-opiskelijoita noin 140. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tutkitaan kielen käyttöä ja oppimista, viestintää ja journalismia sekä koulutetaan kielten opettajia, toimittajia, ja monialaisia kielten, viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita.

Tutkimus painottuu soveltavaan kielitieteeseen sekä viestintään ja mediaan verkottuneessa maailmassa. Kielten tutkimus edustaa soveltavaa kielentutkimusta, joka on yksi yliopiston kärkialoista. Tutkimuksessa painottuvat kielen oppiminen ja opettaminen sekä diskurssintutkimus. Näitä yhdistää näkemys kielestä sosiaalisena toimintana, jota tarkastellaan monitieteisesti. Tutkimustuloksilla vastataan kielen oppimisen ja opettamisen sekä muuttuvien kielikäytänteiden ja toimintaympäristöjen haasteisiin esimerkiksi kouluissa, työelämässä ja mediassa. Laitoksella tutkitaan, millainen merkitys kielellä on yksilölle ja yhteisöille sekä miten yhteiskunnan muuttuminen vaikuttaa kieleen, sen oppimiseen, opettamiseen ja käyttöön. Monialaisella tutkimuksella vastataan yhteiskunnassa ilmenevään haasteeseen muuttuvasta monikielisyydestä. Viestinnän tutkimus kohdistuu työelämän vuorovaikutukseen sekä viestintäteknologian ja kansainvälistymisen merkitykseen viestinnälle ja medialle.

Laitoksessa on Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen kanssa yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama profiloitumishanke ”Applied language studies for the changing society”.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kevään 2017 haun hakukohteita ovat vieraiden kielten aineenopettajan, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan, monialaisen kieliasiantuntijan ja viittomakielen asiantuntijan koulutus sekä viestinnän ja journalistiikan koulutus.  Lisäksi laitoksella on kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa: Intercultural Communication (ICC) ja Applied Language Studies in the Changing Society (APPLANG). Laitoksen kielivalikoimaan kuuluvat pääaineina englanti, romaaninen filologia, ruotsi, saksan kieli ja kulttuuri, suomalainen viittomakieli, suomen kieli, suomen kieli ja kulttuuri ja venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi maisterin ja tohtorin tutkinnon voi suorittaa soveltavassa kielitieteessä ja sivuainetarjontaan kuuluvat espanja, italia ja latina.  Viestinnän pääaineita ovat puheviestintä, journalistiikka ja kulttuurienvälinen viestintä.

Kandidaatintutkintoja suoritetaan keskimäärin noin 190, maisterintutkintoja noin 200 ja tohtorintutkintoja keskimäärin 11.

Mitä mieltä olit jutusta?