Väitös: Konsernituki monimerkityksinen ja tulkinnanvarainen

Uutisen oletuskuva
Vuonna 2004 uudistettiin yritys- ja pääomaverotusta. Tässä yhteydessä säädettiin elin­keinotulon verotuksessa vähennyskelvottomaksi konserniyhtiöille annettu lain tarkoit­tama konsernituki. Tätä ennen oli oikeuskäytännön mukainen tytäryhtiöille annettu konsernituki katsottu tietyin edellytyksin vähennyskelpoiseksi elinkeinotulon verotuk­sessa.

Kauppatieteiden lisensiaatti Nils Hellberg tarkastelee väitöskirjassaan, miltä osin annettu säännös rajoittaa aikaisemman oikeuskäytännön mukaisen konsernituen vähennyskelpoisuutta.  Tämän ohella hän selvitti myös asiakokonai­suuteen läheisesti liittyvän muun verolainsäädännön merkitystä konserni­yhtiöiden verotuksessa.

Säädettäessä konsernituen vähennyskelvottomuudesta viitattiin hallituksen esityksessä edellä mainittuun aikaisempaan oikeuskäytäntöön tätä kuitenkaan tarkemmin yksilöi­mättä.

– Sekä annettu säännös että sen perustelut ovat tulkinnanvaraisia. Vastaava ongelma sisältyi selkeän säännöksen puuttuessa myös aikaisempaan oikeuskäytännön mukaiseen oikeustilan määrittelyyn, Hellberg kertoo.

Konsernisuhteille on elinkeinotulon verotuksessa ennen nykyistä konsernituen vähennyskelpoisuutta rajoittavaa säännöstä annettu merkitystä menon vähennyskelpoisuutta laajentavana seikkana. Lisäksi myös lainsäädännössä on otettu huomioon konsernimuodossa harjoitettuun elinkeinotoimintaan liittyviä verotuksellisia esteitä.

Esimerkkeinä lainsäädännöstä Hellberg mainitsee holdingyhtiöitä koskevan aikaisemman sääntelyn, erityislainsäädännön, yritysjärjestelyihin liittyvän sääntelyn sekä konserni­avustusta koskevan lain, jonka mukaisesti lain tarkoittamien edellytysten täyttyessä voidaan konserniyhtiön tappiota kattaa konserniyhtiöiden välillä annettavalla vähennys­kelpoisella konserniavustuksella.

– Konserniavustus ei edellytä eikä siihen saa liittyä liiketaloudellisia perusteita päinvastoin kuin aikaisemman oikeuskäytännön mukaisesti annettuun konsernitukeen.

Nykyinen konsernituen vähennyskelvottomuutta koskeva säännös poikkeaa edellä mainitusta periaatteesta.  Konsernituen vähennyskelvottomuutta on perusteltu käyttö­omaisuusosakkeiden luo­vutusten verovapaudella rinnastettaessa annettu konsernituki osakkeiden hankinta­menoon kuuluvaksi eräksi.  Tässä yhteydessä on jätetty huomioi­matta oikeuskäytännössä huomioon­­otetut liiketaloudelliset perusteet konserniyhtiöiden välisessä liiketoiminnassa.  Lisäksi lainsäädännössä on jätetty huomioimatta antajalleen vähennyskelvottomaksi säädetyn konsernituen veronalaisuus tuen saajan verotuksessa.

Väitöstiedot

KTL, HTM Nils Hellbergin talousoikeuden alaan kuuluvan väitöskirjan ”Konsernituki osana elinkeinotulon verotusta” tarkistustilaisuus järjestetään perjantaina 1.11.2013 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (C203, Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Esko Linnakangas Helsingin yliopistosta ja kustoksena emeritus professori Asko Lehtonen Vaasan yliopistosta.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?