Väitös: Kansainvälisen IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin uudistus lisäsi ja poisti harkinnanvaraisuutta – näkyi tiedottamisen tasossa ja osinkojen maksussa

Zishan Lin
Kansainvälisen IAS 19 -standardin uudistaminen vuonna 2013 IAS 19R Työsuhde-etuudet -standardiksi on sekä lisännyt että vähentänyt harkinnanvaraisuutta yrityksen tilinpäätöksessä.

Tilinpäätösstandardin uudistus toi lisää harkinnanvaraisuutta eläkkeiden ja muiden työsuhde-etuuksien määrittämisessä käytettyjen vakuutusmatemaattisten oletusten (actuarial assumptions) esittämiseen. Vaasan yliopistossa julkaistun Zishan Linin väitöstutkimuksen mukaan harkinnanvaraisuuden lisäämisellä vakuutusmatemaattisten oletusten julkaisemisvaatimuksiin on ollut vaikutusta tiedottamisen tasoon.

– Yrityksille tuli harkintavaltaa julkistaa ne vakuutusmatemaattiset oletukset, jotka ovat heidän mielestään merkittäviä. Tutkimuksen mukaan yritykset käyttivät uutta mahdollisuutta hyväkseen ja lisäsivät aiempaa enemmän eläkkeisiin liittyviä tietoja tilinpäätökseen. Tämä paransi tiedottamisen tasoa, mutta heikensi vertailukelpoisuutta yritysten välillä, sanoo maanantaina 7. joulukuuta väittelevä Zishan Lin.

Linin mukaan tästä voidaan päätellä, että yritykset ovat halukkaita merkitsemään tilinpäätökseen yksityiskohtaisempia tietoja, kun harkinnanvaraisuutta lisätään. Tiedottamisen tasoon voivat kuitenkin vaikuttaa positiivisesti myös monet muut tekijät, kuten yrityksen koko, analyytikoiden seuranta ja ulkomainen omistus.

Putkimenetelmä poistui – yritykset vähensivät osingonmaksua

Standardin uudistaminen on toisaalta myös vähentänyt harkinnanvaraisuutta. Aiemmassa IAS 19 -standardissa oli mahdollisuus käyttää niin sanottua putkimenetelmää (corridor method). Putkimenetelmää käytettäessä vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita ei kirjattu niiden syntyhetkellä tuloslaskelmaan, vaan ne merkittiin taseeseen ja vasta myöhempien tilikausien aikana tuloslaskelmaan. Standardin uudistus (IAS 19R) poisti mahdollisuuden käyttää putkimenetelmää, joten kaikki laskennalliset vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi tulokseen.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että putkimenetelmää ennen uudistusta käyttäneet yritykset pienensivät osingonjakoa siirtyessään uuteen standardiin. Lisäksi heidän velkaantumisasteensa nousi heti aluksi uuden standardin käyttöönoton jälkeen. Pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna IAS 19R:n ei havaittu vaikuttavan yritysten velkaantumisasteeseen.

– Kirjanpitostandardit ovat tulleet yhä tiukemmiksi viime vuosina. Putkimenetelmän poistaminen IAS 19R –standardissa paljasti aiemmin piilossa olleita ongelmia ja sai menetelmää käyttäneet ilmoittamaan todelliset vakuutusmatemaattiset voittonsa ja tappionsa, sanoo Zishan Lin.

Väitöstutkimukseen oli valittu satunnaisotannalla 200 eurooppalaista yritystä, joiden tilinpäätöksiä tarkasteltiin sekä sinä vuonna, jolloin he ottivat IAS 19R -standardin käyttöön, että myös edellisenä vuonna.

Zishan Lin toivoo, että väitöstutkimuksen tulokset antavat kansainväliselle IASB-järjestölle (International Accounting Standards Board) hyödyllistä palautetta IAS 19R:n soveltamisesta ja että tutkimuksesta olisi myös hyötyä muille tutkijoille, jotka tarkastelevat harkinnanvaraisia kirjanpidollisia ratkaisuja.

Väitöstilaisuus

KTM Zishan Linin laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöstutkimus “Research on discretion in accounting: Evidence from the adoption of IAS 19R” tarkastetaan maanantaina 7.12.2020 klo 10.00 Vaasan yliopistossa. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta 

https://uwasa.zoom.us/j/63757729864?pwd=NXlmeEZwMmwreWxveUsvMUF4eUNiQT09

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Aila Virtanen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Annukka Jokipii.

Väitöskirja

Lin, Zishan (2020) Research on discretion in accounting: Evidence from the adoption of IAS 19R. Acta Wasaensia 453. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Väitöskirjan pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-933-4

Lisätiedot

Zishan Lin, puh. +86 18729531351, sähköposti: Zishan.lin@student.uwasa.fi

Zishan Lin on syntynyt Xi'anissa Kiinassa vuonna 1989. Hän on suorittanut maisterintutkinnon kansainvälisessä laskentatoimessa ja rahoituksessa vuonna 2012 University of Stirlingissä. Hän on toiminut urallaan muun muassa lehtorina Xi'an Technology and Business Collegessa. Tällä hetkellä hän on jatko-opiskelija Vaasan yliopistossa.

Mitä mieltä olit jutusta?