Vaasan yliopiston opiskelijat tyytyväisiä opintojen ohjaukseen ja ...

Uutisen oletuskuva
Syksyllä 2013 järjestetystä Kandipalaute-kyselystä käy ilmi, että Vaasan yliopiston opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä yliopiston opiskeluun liittyviin tuki- ja ohjauspalveluihin sekä opiske­luun liittyvistä asioista tiedottamiseen.
Kuva: flickrcc

Myös yliopiston kansainvälistymismahdollisuuksia arvostetaan: opiskelijat pitävät tärkeänä sellaista ulkomailta saatavaa kansainvälistä kokemusta, joka parantaa mahdollisuuksia kotimai­den työmarkkinoilla menestymiseen. Ulkomailla vietetyn ajan toivotaan kuitenkin vievän opin­toja eteenpäin, sillä opiskelijat haluavat valmistua yliopistosta määräajassa.

Kehitystarpeita Vaasan yliopiston opiskelijat näkevät sen tuen määrässä, mitä yliopisto antaa ammatilliseen suuntautumiseen ja työn löytymiseen sekä työn ja opiskelun tasapainottamiseen. Tämän lisäksi opiskelijat toivovat enemmän tukea harjoittelupaikan löytämiseen.

Vaasan yliopistossa Kandipalaute-kyselyn sai syksyllä sähköpostitse 216 opiskelijaa, jotka olivat suorittaneet kandidaatintutkintonsa kevätlukukauden 2013 aikana.  Kyselyn vastausprosentti oli 36. Yliopisto kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

Seuraava Kandipalaute-kysely järjestetään maaliskuussa. Syyslukukaudella 2013 kandidaateiksi valmistuneille lähetettävä kysely on auki 3.–21.3.2014.

 

Kandipalaute-kysely on valtakunnallinen opiskelijakysely, jonka avulla kartoitetaan kandi­daa­tintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa sekä heidän koke­muksi­aan opintojen sujumisesta. Kysely järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Mitä mieltä olit jutusta?