Vaasa: kaksi- vai monikielinen kaupunki?

Uutisen oletuskuva
Suomalaisessa keskustelussa Vaasaa pidetään kaksikielisenä kaupunkina, jossa suomi ja ruotsi elävät rinnakkain. Vaasassa on kuitenkin aikojen saatossa puhuttu myös monia muita kieliä, joista tietämys on toistaiseksi varsin vähäistä. Kaupungissa on ollut ja on edelleen myös kieliä ja kieliryhmiä, jotka eivät juuri näy eivätkä kuulu kaupungin kielellisessä maisemassa. Yllättävää on kuitenkin ennen kaikkea se, että kaupungin pääkieliä suomea ja ruotsia on tutkittu varsin vähän.
Kuva: Rita Lukkarinen)

Vaasan yliopiston professori Harry Lönnrothin ja yliopistonlehtori Liisa Laukkasen toimittaman julkaisun tavoitteena on tarkastella Vaasaa kieliyhteisönä ennen ja nyt sekä nostaa esille kaupungin omaleimaisuutta Suomen suurten ja keskisuurten kaupunkien joukossa. Kirjan yhdeksässä artikkelissa tarkastellaan vaasalaista kieliyhteisöä eri näkökulmista: alueellisen (murteentutkimus) ja sosiaalisen vaihtelun (sosiolingvistiikka), paikannimistön sekä kaupunki- ja kulttuurihistorian näkökulmista. Kirjan punaisena lankana on, että Vaasan monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta esitellään tarkastelemalla kaupungissa eri aikoina vaikuttaneita keskeisiä kieliryhmiä.

Pohjanmaan maakunnan vanhana keskuskaupunkina Vaasa on kielellisesti erityisen mielenkiintoinen kunta suhteessa sitä ympäröivään maakuntaan: maakunnan enemmistön kieli on ruotsi, kun taas Vaasassa se on suomi. Vaasa on virallisesti kaksikielinen kunta, jossa vuoden 2014 lopussa suomea puhui 70, 1 % asukkaista ja ruotsia 22,7 %. Kuitenkin vuoden 2014 lopulla 7,2 % kaupungin asukkaista puhui jo jotakin muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään. 2000-luvun maahanmuutto on näin ollen lisännyt myös Vaasan kielellistä monimuotoisuutta merkittävästi. Myös kuntaliitokset tuovat oman erikoispiirteensä kaupungin kielijakaumaan.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Lisätietoja:
Professori Harry Lönnroth, puh. 029 449 8385
Yliopistonlehtori Liisa Laukkanen, puh. 029 449 8422

Mitä mieltä olit jutusta?