Tritonian syksyn 2020 palvelut

Uutisen oletuskuva
Kir­jas­ton au­kio­loa­jat:

Tri­to­nia on 31.8. al­kaen avoin­na ma-to 8-18 ja pe 8-16. Asia­kas­pal­ve­lu pal­ve­lee ma-to 11-17 ja pe 11-16. Ko­koel­mien lai­naus ja pa­lau­tus on­nis­tuu aa­mu­päi­vi­sin 8-11 oma­toi­mi­ses­ti it­se­pal­ve­luau­to­maa­teil­la.

Tur­val­li­suus

Tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si asiak­kai­den toi­vo­taan huo­leh­ti­van kä­si­hy­gie­nias­ta ja pi­tä­vän riit­tä­vää etäi­syyt­tä (2 met­riä) mui­hin asiak­kai­siin ja hen­ki­lö­kun­taan.


Älä tule kir­jas­toon, jos si­nul­la on edes lie­viä fluns­san oi­rei­ta.

 

Uudet asiak­kaat ja kir­jas­to­kor­tin nou­ta­mi­nen

Uusien asiak­kai­den pitää täyt­tää kir­jas­to­kort­ti­lo­ma­ke etu­kä­teen ver­kos­sa, jotta kor­tin nouto käy su­ju­vas­ti ja tur­haa jo­not­ta­mis­ta pys­ty­tään vält­tä­mään. Toi­vom­me, että kir­jas­to­kort­te­ja ei nou­de­ta suu­ri­na ryh­mi­nä, jotta tur­va­vä­lit pys­ty­tään huo­mioi­maan.

 

Kir­jas­ton opis­ke­lu­ti­lat

Kir­jas­ton luku- ja tie­to­ko­ne­pai­kois­ta on käy­tös­sä n. puo­let ja tur­va­vä­le­jä on nou­da­tet­ta­va myös opis­ke­lu­pai­koil­la. Ryh­mä­työ­ti­lois­ta on va­rat­ta­vis­sa osa.

 

Hen­ki­lö­mää­riä ti­lois­sa on ra­joi­tet­tu. Sal­lit­tu hen­ki­lö­mää­rä on il­moi­tet­tu kun­kin ryh­mä­työ­ti­lan ja salin oves­sa.

 

Kir­jas­ton lu­kusa­lit ja kul­ku­kor­tit

Kul­ku­kor­tit eivät ole syys­kau­del­la käy­tös­sä ja kir­jas­ton kul­ku­kor­teil­la toi­mi­vis­ta lu­kusa­leis­ta isom­pi on tois­tai­sek­si avoin­na vain kir­jas­ton au­kio­loai­koi­na. Kulku lu­kusa­liin on poik­keuk­sel­li­ses­ti vain kir­jas­ton puo­len oves­ta, ta­kao­ven puo­lel­la oleva si­sään­käyn­ti on sul­jet­tu. Pie­nem­pi lu­kusa­li on sul­jet­tu.

 

Lue lisää palveluista: https://www.tritonia.fi/fi/uutiset/870/tritonian_syksyn_2020_palvelut

 

Huomaa, että koronavirustilanne elää jatkuvasti ja muutoksia palveluihin voi tulla nopeallakin aikataululla.

Mitä mieltä olit jutusta?