Tekniikan yliopistot selkeyttävät profiilejaan

Uutisen oletuskuva
Suomen seitsemän yliopistoa, joissa on tekniikan tutkimusta ja opetusta, ovat käyneet keskusteluja profiloinnista ja työnjaosta. Yhteinen pohdinta alkoi keväällä 2010 Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kesken, ja muut alan yliopistot liittyivät vaiheittain mukaan. Yliopistojen rehtorit ovat sopineet yhteisistä menettelyistä profiiliensa selkeyttämiseksi.
(Kuva: Stock.XCHNG)

Profilointi- ja työnjakokeskusteluita käytiin 21:llä tekniikan opetuksen ja tutkimuksen pääalalla ja tuotettiin kokonaiskuva näiden alojen laajuudesta ja tieteellisestä tasosta eri yliopistoissa. Samalla pyrittiin löytämään samankaltaisia tutkimusfokuksia pääalojen sisällä ja pohdittiin keinoja päästä eroon tarpeettomista päällekkäisyyksistä.

Johtopäätöksenä todettiin, että monella pääalalla yliopistojenväliset laajuuserot ovat huomattavia. Yliopistojen tutkimusfokuksia todettiin olevan varaa terävöittää huomattavasti ja monella alalla fokuksia on liikaa suhteessa resursseihin. Pääalojen sisäisiä päällekkäisyyksiä tunnistettiin varsin vähän.

  • Yliopistot kilpailevat yhä kovemmin kansainvälisesti niin rahoituksesta, opiskelijoista kuin professoreistakin. Kilpailussa pärjää paremmin, jos onnistuu rakentamaan itselleen omaleimaisen profiilin. Totesimme yhdessä, että yliopistojen tulee pikaisesti käydä sisäiset keskustelut omista strategisista fokuksistaan, selventää rehtori Markku Kivikoski Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Yliopistojen omaehtoinen profilointityö etenee yhdessä sovituin toimenpitein käyttäen muutoksessa hyväksi luontaisia saumakohtia mieluummin kuin äkkinäisiä siirtoja tai lakkauttamisia. Nopein vaikutus syntyy vapautuvista professuureista. Näitä kaikissa yliopistoissa on vuosittain merkittävä määrä eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Professuurien alanmäärittelyä kukin yliopisto tarkastelee jatkossa tietoisemmin kansallisen kokonaiskuvan näkökulmasta. Yliopistot pyrkivät myös kytkemään pieniä pääaloja isompiin kokonaisuuksiin ja keskittymään harvempiin tutkimusfokuksiin. Suosittujen tutkimusalojen kuten materiaalitekniikan ja konetekniikan osalta tarkasteluja jatketaan nopeasti ja tarpeettomista päällekkäisyyksistä pyritään pääsemään eroon.

Kandidaattiohjelmien yhteistyömahdollisuuksiin sekä DI-ohjelmien tarpeettomiin päällekkäisyyksiin ja uusiin yhteistyön muotoihin tartutaan keväällä 2013.

Yliopistojen tavoitteena on kehittää toimintaansa laadukkaammaksi, kansainvälisemmäksi, vaikuttavammaksi ja tehokkaammaksi. Toisaalta kansainvälinen yliopistokilpailu tutkimusrahoituksesta, opiskelijoista ja professoreista on yhä tiukempaa. Siksi jokaisen yliopiston kannattaa keskittyä vahvuuksiinsa ja rakentaa erikoistumalla omaleimainen profiili itselleen.

Työnjako- ja profilointityössä ovat olleet mukana Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Kukin yliopisto tiedottaa aikanaan tarkemmin omista profilointi- ja työnjakotoimenpiteistään.

Mitä mieltä olit jutusta?