Startup-yrittäjät luovat itse tulevaisuuden markkinoita

Uutisen oletuskuva
Yrittäjän päätöksentekologiikalla on keskeinen vaikutus startup-yritysten kasvuun ja selviytymi­seen. Tämä käy ilmi Vaasan yliopiston professori Peter Gabrielssonin kansainvälisten star­tup-yritysten kasvun vaiheita tarkastelevasta tutkimuksesta.
Kuva: flickrcc

– Suomeen tarvitaan lisää kansainvälisiä startup-yrityksiä, jotka kasvavat ja selviytyvät markki­noilla. Kansainvälisten startup-yritysten kasvusta ja selviytymisestä ei ole vielä tehty kattavaa ja perusteellista tutkimusta, minkä vuoksi ymmärrys niiden päätöksenteosta on puutteellista, Gab­rielsson kertoo tutkimuksensa taustoista.

Yrittäjä hyödyntää kykyjään, voimavarojaan ja verkostojaan

Keskeisimpänä tekijänä startup-yritysten kasvussa ja selviytymisessä Gabrielsson näkee effektu­aatiologiikan, eli kognitiotieteeseen pohjautuvan päätöksentekologiikan, joka soveltuu päätök­sentekoon epävarmuuden vallitessa. Effektuaatiologiikassa yrittäjä lähtee liikkeelle tarkastele­malla omia kykyjään, voimavarojaan ja verkostojaan hyödyntäen samalla myös ympäristön tar­joamia mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille kasvaessaan.

– Yrittäjällä ei välttämättä ole selkeää tavoitetta, vaan lopputulos on tiedossa vasta jälkikäteen. Vastakohtana tälle toimii perinteinen suunnitteluprosessi, jossa aluksi asetetaan tavoite ja han­kitaan riittävät resurssit tavoitteen saavuttamiseksi, Gabrielsson selittää.

Effektuaatiologiikka soveltuu etenkin epävarmassa ympäristössä toimivalle yrittäjälle. Effektu­aatiologiikan mukaan yrittäjä ei tee tuottolaskelmia vaan sijoittaa vain sen verran kuin voi kes­tää tappiota. Edelleen hän pyrkii luomaan tulevaisuuden markkinoita sen sijaan, että nojaisi ennusteisiin ja hyödyntää verkostojaan kilpailija-analyysien tekemisen sijaan. Tällaista päätök­sentekologiikkaa käyttämällä yrittäjän on mahdollista hyödyntää tehokkaasti avautuvia mah­dollisuuksia.

– Effektuaatiologiikka on erityisen tärkeä kansainvälisille startup-yrityksille, koska se voi auttaa näitä yrityksiä kasvamaan kansainvälisillä markkinoilla ja pääsemään yli kasvuun liittyvistä haasteista, kuten pienestä koosta, ulkomaalaisuudesta ja toiminnan uutuudesta. Kyseinen lo­giikka vähentää omien resurssien tarvetta ja hyödyntää vahvasti verkoston tuomia etuja.

Gabrielssonin tutkimus perustui pienistä nopeasti kansainvälistyvistä yrityksistä tehdyn tutki­muksen pohjalta laadittuun dynaamiseen malliin, jossa näkyy yrittäjän päätöksentekologiikan vaikutus yritysten kasvuun ja selviytymiseen.

Tutkimus ilmestyi Industrial Marketing Management -lehden marraskuun numerossa otsikolla ”A dynamic model of growth phases and survival in international business-to-business new ventures: The moderating effect of decision-making logic”. Professori Peter Gabrielssonin li­säksi toisena artikkelin tekijänä on professori Mika Gabrielsson Itä-Suomen yliopistosta. Lehti on kansainvälisesti erittäin arvostettu ja se on luokiteltu korkeimpaan JUFO 3 luokkaan.

Mitä mieltä olit jutusta?