Katsaus: Ohjaustoiminta kompleksisessa maailmassa

Miehen kädet selittävät ja naisen kädet pitelevät kahvikupista kiinni.
Tarkasteltaessa ohjaustoiminnan kehitystä ajan saatossa, perinteisen päätöksenteon muodot ja ohjauskeinot eivät nykymaailmassa enää riitä. Perinteinen ohjaus on edelleen hyvä operatiivisen toiminnan ylläpitäjä, mutta se ei yksinään vahvista yhteistoimintaa eikä edistä kumppanuutta eri tasoilla.

Näin todetaan Vaasan yliopiston tutkijoiden, professori Pirkko Vartiaisen, dosentti Harri Raision, tutkijatohtori Niklas Lundströmin sekä tutkimusavustaja Ville-Pekka Niskasen kirjoittamassa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Policy Brief -artikkelisarjan katsauksessa.

Siinä avataan suomalaisen julkisen hallinnon sekä hallinnon ohjauksen mekanismeja kansallisen ja kansainvälisen kirjallisuuden kontekstissa. Kirjallisuuskatsaus analysoi ohjaustoiminnan kehittämistä kompleksisuustieteen näkökulmista. Näkemyksenä on, että kompleksisuustieteet vastaavat nyky-yhteiskunnan haasteisiin ja auttaisivat hyväksymään, että elämme kompleksisessa maailmassa. Näin ollen myös ohjauksen tulisi sopeutua kompleksisuuden asettamiin reunaehtoihin.

Katsauksessa syvennytään nykyisten pluralististen lähestymistapojen lisäksi myös aiempiin julkishallinnon järjestämisen keinoihin aina klassisen julkisen hallinnon aikakaudelta nykypäivään. Eri aikakausina toteutetut ohjauskeinot ovat usein päällekkäisiä ja limittäisiä. Ja syystäkin – ne vastaavat sellaisenaan kunkin aikakauden tarpeisiin ja myötäilevät sen hetkisiä mahdollisuuksia.

Tähän näkemykseen perustuen katsauksessa esitellään kompleksisen ohjauksen malli, jonka mukaan nyky-yhteiskunta tarvitsee sekä perinteisiä ohjaustapoja että uusia innovatiivisia ja osallistavia ohjausprosesseja. 

Malli koostuu kolmesta kohdasta:

  1. Operatiivisesta systeemistä ja operatiivisista ohjausmekanismeista. Näillä tarkoitetaan ”perinteisiä” ohjaustapoja, kuten resurssi- ja säädösohjausta, jotka ovat hyödyllisiä operatiivisen toiminnan ylläpitämisessä.
  2. Aloitteellisesta systeemistä ja aloitteellisista ohjausmekanismeista, joiden epämuodollinen ja itseohjautuva toiminta vastaa toimintaympäristön muutoksiin mahdollisimman nopeasti.
  3. Sopeutumista mahdollistavasta tilasta, jossa operatiivinen ja aloitteellinen systeemi yhdistyvät ja sopeutuvat kompleksisen maailman haasteisiin. Mahdollistava ohjaus hyödyntää operatiivisen ja aloitteellisen systeemin keskeisiä ideoita ja tuottaa näistä uusia, mukautuvia ohjausmalleja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi ilmiölähtöisyyden, älykkään erikoistumisen, deliberaation ja dialogin hyödyntämistä. 

Katsaus ohjaustoiminnan kehitykseen: vastauksia kompleksisuuteen -kirjallisuuskatsaus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Katsauksen laati Vaasan yliopisto. Hankekumppaneita ovat MDI Public, Demos Helsinki sekä Frisky & Anjoy.

Lisätietoja: 

professori Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8349, pirkko.vartiainen(a)uwasa.fi 

Policy Brief: Katsaus ohjaustoiminnan kehitykseen: vastauksia kompleksisuuteen

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. 

Mitä mieltä olit jutusta?