Avhandling: Finlands energiomställning domineras av myter som härstammar i verklighetsföreställningar om kontinuerlig ekonomisk tillväxt

Petra Berg, kuva Riikka Kalmi
Det finska energimarknadsföringssystemet domineras och utformas av tankemodeller som bygger på övertygelser om konkurrens, hierarki och kontinuerlig ekonomisk tillväxt, visar Petra Bergs doktorsavhandling inom marknadsföring vid Vasa universitet.

 – Våra tankemönster följer oftast en inrutad väg och har sina rötter i den rådande sociala världsbilden. En hållbar energiomställning skulle emellertid kräva en ny typ av tänkande som för närvarande inte ges utrymme i offentliga diskussioner och till och med anses vara lite naiv eller orealistisk, säger Berg.

I sin avhandling har Berg utforskat energirelaterade övertygelser, tankemönster och ideologier genom diskursanalys. Hon avslöjar hur dessa modeller tar sig uttryck som kollektiva myter i den finska energi-agoran. 

Berg har utvecklat en referensram, energi-agoran, som refererar till antikens torg, där alla samhällets frågor behandlades. I energi-agoran möts aktörer från samhällets olika nivåer i olika roller och försöker påverka varandras tänkande. Referensramen möjliggör att man ser på den sociala delen i energiomställningen ur ett systemperspektiv, från beslutsfattare till företag och medborgare.

– Energiomställningen är starkt vägberoende, dvs följer starkt en utstakad utvecklingsinriktning, och påverkas av olika institutionella, finansiella och teknologiska låsningar. Min forskning tittar på hur tankemönstren, som upprätthåller det nuvarande vägberoendet, är rotade i kulturellt bundna djupa övertygelser, som i sin tur hämtar sin kraft från tidlösa mytologier, säger Berg.

Energirealiteter och mytiska intriger

Det finns tre energiverkligheter i den finska energi-agoran: den traditionella modellen, övergångsmodellen och klimatkrismodellen.

Dessa verkligheter kämpar om makten genom att följa fem olika mytiska intriger. Studier av diskussioner och uttalanden identifierar ”Stenhård”, som romantiserar det förflutna, ”Storebror” som är måttligt öppen för omställningen, ”Intelligent och Flexibel” som tror på tekniken, ”Rural Resiliens” som hånar omställningsvisioner, och ”Globala Byn” som fruktar förstörelsen av mänskligheten.

Diskussioner och uttalanden på olika nivåer upprepar dessa myter. Myter, å andra sidan, har sina rötter i delade djupa övertygelser om hur vår verklighet är konstruerad. Studien finner att myter formar energimarknadsföringssystemet. Den finska marknaden domineras av grupperingar, vars myter härrör sig från övertygelser om konkurrens, hierarki och kontinuerlig ekonomisk tillväxt som härstammar i den rådande världsbilden.

Avhandlingen ger insikter i och verktyg för att stödja beslutsfattare och omställningsledare i deras arbete, genom att avslöja dominerande myter och deras sociokulturella rötter.

– Beslutsfattare, företagsledare och omställningsledare måste vara medvetna om dessa tankegångar, vilka deras egna ”blinda fläckar” är, och vad som upprätthåller ohållbart vägberoende. Att leda en omställning kräver ett flexibelt tänkesätt som innebär förståelse för de trosuppfattningar som man bygger på, säger Berg.

Planeten värms upp, miljön förorenas och den biologiska mångfalden minskar. Detta kräver lösningar. Berg har lagt märke till att det i samhället talas mycket om hållbarhet, medan man fortfarande tänker på det gamla sättet.

– Det är utmanande att bryta sig ur tankemönster som förhindrar en hållbar övergång, för vi har fötts in i den rådande verkligheten med ekonomisk tillväxt i sin nuvarande form. Men genom att stödja mångfalden i tänkandet och skapa utrymme för det okända finns det en möjlighet att bryta rådande tankemönster.

Bergs avhandling består av ett empiriskt kapitel och två empiriska uppsatser. I uppsatserna har kvalitativ diskursanalys använts. Forskningsmaterialet består av olika inspelade energirelaterade finländska händelser och diskussioner. I tre separata fallstudier belyses problematiken från olika perspektiv beroende på rollen hos aktörerna; konsumenter (mikronivå), företag (mesonivå) och förvaltning (makronivå).

Avhandling

Petra Berg (2021) Power of Myths in Energy Transition: Unveiling Timeless Mythologies in Finnish Energy Agora. Acta Wasaensia 458. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-949-5

Disputation

Petra Bergs doktorsavhandling Power of Marketplace Myths in Energy Transition: Unveiling Timeless Mythologies in Finnish Energy Agora framläggs till offentlig granskning den 23 april kl. 12.00 i Vasa universitet.

Opponent är docent Pia Polsa (Hanken Svenska handelshögskolan) och som kustos fungerar professor Pirjo Laaksonen.

Disputationen hålls via videokonferens. Videokonferensen nås via Zoom här:  

https://uwasa.zoom.us/j/66834523772?pwd=ajlBNmp6OEZSbnZGWFk4MHcvNzZvZz09
Password: 216929

Kontaktuppgifter

Petra Berg, tel. 029 449 8600, petra.berg (@) uwasa.fi

Petra Berg är född i Vasa 1977. Hon är ekonomie magister från Vasa Universitet och har en lägre högskoleutbildning i turismadministration från Vasa Svenska Handelshögskola. Hon har även certifikat i turismstudier från Napier University i Edinburgh, Skottland. Berg har jobbat som projektforskare på Vasa Universitet. Tidigare har hon arbetat inom turism, hotell och restaurang branscherna i Frankrike, Grekland, Österrike och Spanien.

Bild
KTM Petra Berg väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 23. huhtikuuta 2021. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä.
Mitä mieltä olit jutusta?

Eniten reaktioita tällä viikolla