Regional energiomställning utvecklas ansvarsfullt – Österbotten pilotregion i nytt EU-projekt

Merenkurkku
Hur ser framtidens energi ut i Europas olika regioner och vem kan påverka den? Visioner för energiomställning och övergången till förnybar energi är inte bara en fråga för staten och industrin, utan det är viktigt att beakta alla perspektiv. Det här lyfts fram i det nya EU-finansierade projektet RIPEET, som utvecklar och testar metoder för samskapande och inkludering av olika aktörer i visions- och forskningsarbete för energiomställningen. Projektet främjar samtidigt ansvarsfull forskning och innovation.

Österbotten är en av tre pilotregioner i projektet, Extremadura i Spanien och Skotska högländerna och öarna är de två andra. Totalt deltar 11 organisationer från sju länder i projektet, som har fått finansiering från EU:s Horisont 2020-program. Finland och Österbotten representeras i projektet av Vasa universitet, Österbottens förbund och Merinova.

– I Österbotten och i de andra två regionerna skapas ”transiton labs”, miljöer för samskapande där olika metoder och verktyg för att främja energiomställningen kommer att testas, säger Mona Enell-Nilsson, forskardoktor och projektansvarig vid Vasa universitet.

I projektet kartlägger de olika aktörerna i Österbotten regionens behov och tar fram en vision, prioriteringar och konkreta åtgärder för energiomställningen. Offentliga organisationer, företag, universitet och högskolor, andra organisationer och medborgare kommer att involveras. Projektet kommer också att finansiera konkreta mindre pilotprojekt som svarar mot de regionala behov som identifierats.

Nätverk förstärker genomslagskraften

Fokus för RIPEET-projektet regionalt är att lyfta fram vilka innovationer, forskning och åtgärder som behövs i Österbotten för övergången till förnybar energi.

– Detta ligger helt rätt i tiden, speciellt med tanke på EU:s gröna giv (Green Deal) där regionerna är med och jobbar för ett klimatneutralt Europa. RIPEET-projektet knyter också an till Österbottens nya landskapsstrategi, där hållbar utveckling är en av utgångspunkterna, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Projektets genomslagskraft förstärks av att sex andra europeiska regioner har möjlighet att på nära håll följa med det som görs inom RIPEET i de tre pilotregionerna. Detta sker via ERRIN, ett nätverk som omfattar mer än 115 europeiska regioner som är intresserade av forskning, utveckling och innovation.

RIPEET-projektet leds av Zentrum für Soziale Innovation (ZSI), ett österrikiskt center för social innovation. Projektfinansieringen är sammanlagt cirka två miljoner euro, varav cirka 350 000 euro är budgeten för projektpartnerna i Österbotten.

Mer information

Mona Enell-Nilsson, moen (@) uwasa.fi, 029 449 8400
Johanna Dahl, johanna.dahl (@) obotnia.fi, 044 312 6743
Tauno Kekäle, tauno.kekale (@) merinova.fi, 040 076 1619 

RIPEET – Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition

  • Tidtabell: 1.2.2021–31.1.2024
  • Finansiär: EU:s Horisont 2020-program
  • Extern finansiering: 1 999 831 euro
  • Projektpartner: Zentrum für Soziale Innovation GMBH,  Vasa universitet, Österbottens förbund, Merinova,  Leiden University, ERRIN, Community Energy Scotland (CES), The Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura, The Extremadura Energy Agency (AGENEX), Highlands and Islands Enterprise (HIE), Knowledge and Innovation (K&I) – School of sociology and interdisciplinary research
     

Projektet har fått finansiering av den Europeiska Unionens Horisont 2020 ramprogram för forskning och innovation (H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1 | bidragsavtalet Nr 101006295)

Bild
Mitä mieltä olit jutusta?

Eniten reaktioita tällä viikolla