Julkisoikeus

Julkisoikeuden oppiaineessa keskitytään julkisten toimijoiden ja yksityisten oikeussubjektien väliseen suhteeseen. Keskeisiä mielenkiinnon kohteitamme ovat hallinto-oikeus, valtiosääntöoikeus ja hyvinvointioikeus.

Tyypillisesti lähestymme julkishallintoa asiakkaan näkökulmasta painottamalla kansalaisten ja hallinnon asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksia. Keskitymme myös julkisten toimijoiden valtaan ja vastuuseen ja oikeusturvakeinoihin viranomaisten toimiessa lainvastaisesti.

Julkioikeuden teemoja lähestytään ottaen huomioon modernit haasteet, kuten kansainvälistyminen, digitalisaatio sekä yksityisen ja julkisen kumppanuus. Tutkimuksemme kattaa monia kiinnostavia teemoja ja aihealueita, esimerkkeinä virkamiesten rikos- ja vahingonkorvausvastuu, haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksiinsa pääsyn esteet, tiedustelutoiminnan kontrolli ja valvonta, julkisten hankintojen oikeudelliset reunaehdot, työturvallisuusteemat ja kyberturvallisuuden haasteet.

Vaasan yliopiston julkisoikeuden tutkimustiimillä on pitkä historia pohjoismaisesta yhteistyötä, ja tyypillisesti tutkimushankkeisiimme sisältyy vertaileva näkökulma. Myös empiirinen oikeustutkimus (kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen) on vahvuuksiamme.