Opiskelua ja tutkintoja koskevat määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu yliopiston säännökset, ohjeet ja suositukset sekä linkkejä valtakunnalliseen lainsäädäntöön, ohjeisiin ja suosituksiin.

Vaasan yliopiston säännökset

 • Vaasan yliopiston johtosäännössä määritellään mm. yliopiston rakenne ja yliopiston hallinnon järjestäminen ja menettelytavat.
 • Vaasan yliopiston tutkintosääntö sisältää mm. opiskelijavalintaa, opiskeluoikeutta, opetussuunnitelmia ja opintosuoritusten arvostelua koskevat pykälät. Tutkintosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin, opetukseen ja opiskeluun sekä soveltuvin osin erillisiin opintoihin, avoimena yliopisto-opetuksena ja täydennyskoulutuksena tai erikoistumiskoulutuksena järjestettäviin opintoihin.
   
 • Vaasan yliopiston järjestyssäännön tarkoituksena on turvata opiskelu- ja työrauha, opiskelu- ja työympäristön esteettömyys, viihtyisyys ja turvallisuus sekä henkilöiden tasapuolinen kohtelu. Järjestyssääntö koskee Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilöstöä. Sääntö on voimassa Vaasan yliopiston alueella ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään Vaasan yliopiston tutkimukseen ja opetukseen liittyvää toimintaa.

Vaasan yliopiston ohjeet ja suositukset

Tutkintosääntöä täydentäviä ohjeita

 • Vaasan yliopiston tutkintosääntö (§ 16–21) sisältää opintojen suorittamista ja arviointia koskevia määräyksiä, jotka perustuvat yliopistolakiin ja tutkinnoista annettuihin valtioneuvoston ja ministeriön asetuksiin. Nämä ohjeet sisältävät tutkintosääntöä tarkentavia ohjeita ja linjauksia opintojen suorittamisesta ja arvioinnista.

Muut ohjeet ja suositukset

 

 • Suunnitelma kattaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät että yhdenvertaisuuslain edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tasa-arvomyönteisen ilmapiirin vahvistaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedottaminen Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Esteettömyyssuunnitelman tavoitteena on, että esteettömyys olisi osa yliopiston normaalia toimintaa ja että esteellisyysasiat otettaisiin huomioon opintojen ohjauksessa, opetuksessa, tiedottamisessa ja muussa toiminnassa. Ajankohtaiset käytännön ohjeistukset löydät Saavutettava ja esteetön opiskelu -sivuilta.
   
 • Tilankäytön pelisäännöt -ohjeen avulla yliopisto pyrkii selkeyttämään tilojen käyttöön liittyviä menettelytapoja. Yliopiston tilojen käytössä noudatetaan hyviä käytöstapoja ja yleistä siisteyttä. Tiloihin ei saa tuoda lemmikkieläimiä ja tupakointi on sallittu vain ulkona sijaitsevilla tupakointipaikoilla.
   
 • Ohjeet sisältävät yleistä tietoa etävalvotusta tentistä Vaasan yliopistossa sekä ohjeet tentin järjestäjälle ja opiskelijalle.

Katso myös:

Valtakunnallinen lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset

 • Suomen perustuslaki (731/1999)
  Perustuslaki sisältää säännökset yliopistojen tieteen, taiteen ja opetuksen vapaudesta ja yliopistojen itsehallinnosta.
 • Yliopistolaki (558/2009) 
  Yliopistolaissa säädetään mm. yliopistojen tehtävistä ja itsehallinnosta, tutkimuksesta ja opetuksesta.
 • Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 
  Asetuksessa säädetään yliopistolaissa tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista.
 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 
  Ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä kaikilla tieteenaloilla ja samalla varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.
  • Muut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisut löydät neuvottelukunnan verkkosivuilta kohdasta Ohjeet ja aineistot
 • Korkeakoulutusta ja tutkimusta koskeva lainsäädäntö  
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämälle verkkosivulle on koottu keskeisiä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä tiedepolitiikan organisaatioita ja tieteen rahoitusta koskevia lakeja ja asetuksia.
 • Hallintolaki 
 • Hallintolain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.
 • Henkilötietolaki
  Laki toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
  Laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
  Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
 • Yhdenvertaisuuslaki 
  Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.
 • Opintotukilainsäädäntö 
  Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämälle verkkosivulle on koottu lista keskeisistä opintotukea koskevista laeista ja asetuksista.
 • FINLEX 
  Valtion säädöstietopankki, joka sisältää ajankohtaisen lainsäädännön

Hallintotieteiden opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Kauppatieteiden opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet

Voimassa olevat määräykset

 

Aikaisemmat määräykset

Asetus teknillistieteellisistä tutkinnoista (17.2.1995) ja siihen tehty lisäys (5.9.2002)

TKK-yhteistyössä opiskelevia (ennen 1.8.2003 aloittaneita) TKK:lta valmistuvia opiskelijoita koskevia erityismääräyksiä:

Viestintätieteiden ja kielten opiskelua koskevat määräykset ja ohjeet