Opintosuunta

Näiltä sivuilta löydät koulutusalakohtaista tietoa opintosuunnista ja niiden valinnasta. Sivuilta löydät myös tietoa opintosuunnan vaihtamisesta sekä tarvittavat lomakkeet ja käytännön ohjeistuksen.

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman opintosuunnan valinta

Hallintotieteiden yhteishaussa opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon.  Ensimmäisen vuoden opinnot ovat pääosin yhteisiä ja opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua vaihtoehtoihin. Opintosuuntainfo järjestetään maalis- tai huhtikuussa.

Opintosuunnan valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti opis­ke­lijan omaa ehdotusta. Opiskelijan on hakemuksessaan laitettava opintosuunnat julkisen toiminnan johtaminen ja julkisoikeus järjestykseen sijoille 1–2. Mikäli toiseen opintosuuntaan ilmoittautuu useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opiskelijan omaa ehdotusta sekä hänen opintomenestystään ja opintojen määrää Vaasan yliopistossa suoritetuissa opinnoissa. Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintosuunnan valintapäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Hakuaika on vuosittain 31.5. mennessä. Dekaani vahvistaa valinnat kesäkuun loppuun mennessä ja vahvistettu opintosuunta merkitään Peppiin.

Kuva
Marja Vettenranta

Marja Vettenranta

Koulutusalavastaava
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498175
Toimisto
Fabriikki F310
Avaa profiilisivu
Kuva
Laura Perttola

Laura Perttola

Yliopisto-opettaja, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498214
Toimisto
Fabriikki F343
Avaa profiilisivu

Opintosuunnat digitaalinen markkinointi, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus, taloustiede

Kandidaatin tutkinto, opintosuunnan valinta

Kandidaatin tutkinnon alkuvaiheessa noin yhden lukuvuoden ajan opinnot ovat kaikille opiskelijoille samat.  Opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua eri opintosuuntavaihtoehtoihin ja hakea mieleiseensä opintosuuntaan tämän jälkeen. Opintosuunnan haku on ensimmäisen vuoden toukokuussa ja valinta vahvistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Kaikkien ensimmäistä vuotta opiskelevien on haettava opintosuuntaa ensimmäisen opiskeluvuoden toukokuussa.

Opintosuunnan valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti opis­ke­lijan omaa ehdotusta opintosuunnaksi. Opiskelijan on hakemuksessaan asetettava opintosuunnat ensisijaisuusjärjestykseen. Mikäli johonkin opintosuuntaan ilmoittautuu useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opiskelijan omaa ehdotusta sekä hänen opintomenestystään ja suoritettujen opintojen laajuutta ensimmäisen vuoden pakollisissa, yhteisissä opinnoissa. Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintosuunnan valinta- ja vaihtopäätökseen ei voi hakea oikaisua. 

Opintosuunnan hakulomakkeen linkki avautuu huhtikuussa.  

 

 

Opintosuunnan tai koulutusohjelman vaihtaminen

Kandidaatin tutkinto

Opintosuunnan vaihtaminen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ollessa kesken on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään 25 op haettavan opintosuunnan opintoja (huomioidaan kauppatieteiden yhteisiin opintoihin sisältyvät haettavan opintosuunnan opinnot, sekä opintosuuntien opintokokonaisuuksiin kuuluvat opinnot)  hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeellaHakuaika on vuosittain 30.4. mennessä

Maisterin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat hakea suorittamaan maisteriopintoja toisessa kauppatieteiden opintosuunnassa. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään 25 op haettavan opintosuunnan opintoja (huomioidaan kauppatieteiden yhteisiin opintoihin sisältyvät haettavan opintosuunnan opinnot, sekä opintosuuntien opintokokonaisuuksiin kuuluvat opinnot)  hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota yksikön käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakuaika on johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän sekä laskentatoimen ja rahoituksen yksiköissä vuosittain 30.4. ja 30.11. mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella

Koulutusalojen ja yliopistojen välisissä opintosuuntavaihdoissa vaaditaan kandidaatin tutkinto. Hakeminen tapahtuu tällöin maisterihaun valintaperusteiden mukaisesti. 

Ilmoittautuminen maisteriopintoihin

Kauppatieteiden  opiskelijoiden on ilmoittauduttava maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon opintojen ollessa loppuvaiheessa. Ilmoittautuminen voidaan tehdä kaksi kertaa lukuvuoden aikana, keväisin 30.4. mennessä seuraavana syyslukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten ja syksyisin 30.11. mennessä seuraavana kevätlukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella

Opintorekisteriin tallennetaan tieto ilmoittautumisesta, joka on edellytyksenä opintosuunnan maisteriopintojaksoihin osallistumiselle.

Opintosuunnan ja koulutusohjelman valinta

Kandidaatin tutkinto, opintosuunnan valinta

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille samat.  Opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua molempiin opintosuuntavaihtoehtoihin ja hakea mieleiseensä opintosuuntaan tämän jälkeen. Opintosuunnan haku on ensimmäisen vuoden keväällä ja valinta vahvistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Kaikkien ensimmäistä vuotta opiskelevien on haettava opintosuuntaa ensimmäisen vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö päättää vuosittaiset opintosuuntien enimmäiskiintiöt ja valintaperusteet. Opiskelijoita valintaan enintään noin 45  tuotantotalouden opintosuuntaan ja noin 35 opiskelijaa tietojärjestelmätieteen opintosuuntaan. Opintosuunnan vahvistamisessa ensisijaisena kriteerinä käytetään opis­ke­lijan omaa esitystä. Mikäli jompaan kumpaan opintosuuntaan ilmoittautuu useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opiskelijan omaa esitystä sekä hänen opintomenestystään ja opintojen määrää Vaasan yliopiston ohjelman opetussuunnitelman mukaan suoritetuissa opinnoissa. Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintosuunnan valinta- ja vaihtopäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Valinnan perusteena on määrällinen ja laadullinen opintomenestys siten, että valinnassa huomioidaan tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen  perusopinnot (Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet 5 op, Ohjelmointi 5 op, Tietojärjestelmän kehittäminen 5 op, Basic Course in Quality 5 op, Sustainable Energy Business 5 op) ja Talousmatematiikan perusteet 5 op -opintojakso. Näiden suoritettujen opintojen opintopistemäärä kerrotaan näiden opintojen keskiarvolla. Laskettaessa opintomenestystä huomioidaan hakuajan loppuun mennessä rekisteriin kirjatut opintosuoritukset (suoritetut ja hyväksiluetut opinnot; hyväksiluetuista opinnoista ei merkitä arvosanaa, joten hyväksiluetut opinnot huomioidaan vain määrällistä opintomenestystä laskettaessa opintopistemääränä).

Lakisyillä (mm. varusmiespalvelus) ensimmäisenä syyslukukautena tai ensimmäisenä kevätlukukautena poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat hakevat opintosuuntaa jo ensimmäisen opintovuoden kevään jälkeen. Valinnan perusteena olevaa määrällistä ja laadullista opintomenestystä laskettaessa heille kompensoidaan yhtenä poissaololukukautena järjestettyjen opintojen opintopistemäärä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön opintosuuntainfotilaisuus järjestetään maalis-huhtikuussa. Opintosuuntahakemus tulee jättää kandidaattiohjelman omaohjaajalle toukokuun loppuun mennessä. Valinta vahvistetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opintosuunnan hakulomake

Opintosuunnan tai koulutusohjelman vaihtaminen

Kandidaatin tutkinto

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön KTK-opiskelijat voivat vaihtaa yksikön sisällä tai yksiköstä toiseen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon opintosuuntaa tai koulutusohjelmaa opiskelunsa aikana yksikön määräämin perustein.

Opintosuunnan vaihtaminen kesken kandidaatin tutkinnon ollessa kesken on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään 25 op haettavan opintosuunnan opintoja hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.

Maisterin tutkinto

Akateemisten yksiköiden välisissä opintosuunnan-/ohjelmavaihdoissa kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi hakea suorittamaan maisterin tutkintoa toisessa opintosuunnassa/ohjelmassa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä hakemuksen voi tehdä, kun opiskelija on suorittanut 160 op kandidaatin tutkinnon opinnoista. Opintosuuntaa/ohjelmaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään haetun ohjelman/opintosuunnan perus- ja aineopintoja (vähintään 25 op) hyvällä opintomenestyksellä. Hakemus koskee vain maisterin tutkintoa ja opiskelijan on valmistuttava kandidaatiksi alkuperäisestä ohjelmasta/opintosuunnasta. Maisteritutkintoa suorittavat voivat vaihtaa opintosuuntaa vain erityisestä perustellusta syystä. 

Vaihtoanomus on tehtävä yksikön dekaanille ja tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä se tulee palauttaa ohjelman omaohjaajalle maaliskuun loppuun mennessä. Vapaamuotoisesta anomuksesta on ilmettävä opiskelijan suorittamat opintojaksot sekä perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan haetun koulutusohjelman koulutusohjelmavastaavaa.

Koulutusalojen ja yliopistojen välisissä opintosuuntavaihdoissa vaaditaan kandidaatin tutkinto. Hakeminen tapahtuu tällöin maisterihaun valintaperusteiden mukaisesti. 

Ilmoittautuminen maisteriopintoihin

Tuotantotalouden, tietojärjestelmätieteen ja tekniseen viestintään suuntautuvien opiskelijoiden on ilmoittauduttava maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon opintojen ollessa loppuvaiheessa. Ilmoittautuminen voidaan tehdä kaksi kertaa lukuvuoden aikana, keväisin 30.4. mennessä seuraavana syyslukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten ja syksyisin 30.11. mennessä seuraavana kevätlukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella (linkki alla).

Diplomi-insinööri -opiskelijat: opintosuunnan valinta

Tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tulee hakea diplomi-insinöörin tutkinnon opintosuunnan/ohjelman vahvistamista ennen DI-tutkinnon opintojen aloittamista. Haku on mahdollista kaksi kertaa lukuvuoden aikana seuraavasti; syksyisin 30.11. mennessä seuraavana kevätlukukautena aloitettavia DI-opintoja varten ja keväisin 30.4. mennessä seuraavana syyslukukautena aloitettavia DI-opintoja varten.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa Sähkö- ja energiatekniikan opintosuunnassa opiskelevat valitsevat, jatkavatko he diplomi-insinööritutkinnossa:

  • Energiatekniikan opintosuunnassa
  • Sähkötekniikan opintosuunnassa vai
  • Smart Energy -ohjelmassa

Huom! Saadakseen DI-tutkinnon opintosuunnaksi vahvistettua Sähkötekniikan, opiskelijan tulee olla suorittanut seuraavat sähkötekniikan opintojaksot vähintään arvosanalla 3: SATEC2160 Sähkölaitokset, SATEC2170 Sähkökoneet, SATEC2190 Sähköverkot ja SATEC2200 Tehoelektroniikka. Arvosanavaatimus koskee lukuvuonna 2020-2021 ja sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita.

Automaation ja tietotekniikan (Informaatiotekniikan) opintosuunnassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opiskelevat valitsevat, jatkavatko he diplomi-insinööritutkinnossa:

  • Automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa vai
  • Smart Energy -ohjelmassa

Tuotantotalouden opintosuunnassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opiskelevat jatkavat:

  • Industrial Systems Analytics -ohjelmassa

DI-ohjelman/opintosuunnan valinta -lomake

 

Koulutusohjelman ja/tai opintosuunnan vaihtaminen

Tekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinööriopiskelijat voivat vaihtaa koulutusohjelmaa ja/tai suuntaa opiskelunsa aikana akateemisen yksikön määräämin perustein. Vaihtamisessa noudatetaan soveltuvin osin niitä perusteita, jotka opiskelijoiden valinnasta koulutusohjelmiin ja suuntiin on päätetty.

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Opintosuunnan vaihto tekniikan kandidaatin tutkinnossa on mahdollinen, mikäli uuteen opintosuuntaan voidaan ottaa lisää opiskelijoita ja mikäli opiskelijan pakolliset opinnot ovat edenneet hyvin. Kuhunkin opintosuuntaan voidaan opintosuunnan vaihtojen tuloksena ottaa nettomääräisesti lisää opiskelijoita korkeintaan noin viisi. 

Mikäli johonkin opintosuuntaan haluaa vaihtaa useampi opiskelija, kuin mitä sinne voidaan ottaa, valintakriteerinä käytetään koulutusohjelman ensimmäiselle vuodelle suunniteltujen yhteisten pakollisten opintojen arvosanojen opintopistemäärällä painotettua keskiarvoa. Keskiarvon laskennassa jakajana on kaikkien tällaisten opintojaksojen opintopisteiden summa. 

Opintosuunnan vaihtoa voi ensimmäisen kerran hakea ensimmäisen opintovuoden huhtikuussa, hakuaika päättyy 30.4. Tämän jälkeen opintosuunnan vaihtoon on jatkuva haku. Vaihtoa koskeva vapaamuotoinen hakemus palautetaan omaohjaajalle. Hakemuksesta on ilmettävä opiskelijan perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan yksikköä.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija voi hakea suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa toisessa opintosuunnassa/koulutusohjelmassa (esim. Automaation ja tietotekniikan opintosuunnasta energiatekniikan opintosuuntaan). Hakemuksen voi tehdä, kun opiskelija on suorittanut 150 op kandidaatin tutkinnon opinnoista. Koulutusohjelmaa tai opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut opintosuunnan/koulutusohjelman määrittelemät opinnot hyvällä opintomenestyksellä. Hakemus koskee vain diplomi-insinöörin tutkintoa ja opiskelijan on kuitenkin valmistuttava kandidaatiksi alkuperäisestä opintosuunnasta.

Vaihtoa koskeva vapaamuotoinen hakemus palautetaan omaohjaajalle huhtikuun loppuun mennessä, 30.4. Hakemuksesta on ilmettävä opiskelijan perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan yksikköä.

Akateemisen yksikön perusteet: Ohjelman ja/tai suunnan vaihtamisen edellytyksenä on, että haettuun ohjelmaan/suuntaan voidaan ottaa lisää opiskelijoita. Hakemuksia käsiteltäessä otetaan huomioon alan ennakoitu koulutustarve. Mikäli johonkin ohjelmaan tai suuntaan hakee enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, valinnan perusteena käytetään määrällistä ja laadullista opintomenestystä.

Diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat voivat vaihtaa koulutusohjelmaa/opintosuuntaa vain erityisestä perustellusta syystä. Koulutusohjelmaa tai opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään tällöin, että hakija on suorittanut uuteen koulutusohjelmaan/opintosuuntaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja suorittanut haetussa koulutusohjelmassa/opintosuunnassa syventäviä opintoja hyvällä opintomenestyksellä. Vaihtoa koskeva vapaamuotoinen hakemus osoitetaan akateemisen yksikön dekaanille ja se palautetaan omaohjaajalle huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksesta on ilmettävä opiskelijan suorittamat opintojaksot sekä perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan yksikköä.

Kuva
Anniina Saksa

Anniina Saksa

Amanuenssi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498728
Avaa profiilisivu
Kuva
Janne Koljonen

Janne Koljonen

Laboratorioinsinööri, automaatiotekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498290
Toimisto
Fabriikki F495
Avaa profiilisivu

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintosuunta on viestintätieteet. 

Viestintätieteiden maisteriohjelmissa Teknisen viestinnän maisteriohjelman (TEVI) opintosuunta on viestintätieteet ja Viestinnän monialaisen maisteriohjelman (VIMA) opintosuunnat ovat organisaatioiden viestintä sekä digitaalinen media.

Maisteriohjelman valinta

Kandidaattivaiheen opiskelija valitsee maisteriohjelman kandidaattiopintojensa loppuvaiheessa, esim. HOPS2-keskustelun yhteydessä. Viimeistään maisteriohjelma on valittava kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä.

Täytä maisteriohjelman valintalomake. Ilmoitus on sitova. Liitä mukaan maisteriohjelman opintosuunnitelma sekä kandidaattiohjelman opintosuunnitelma, mikäli et ole vielä valmistunut kandidaatiksi.

 

Opintosuunnan vaihtaminen

Humanistisen koulutusalan opiskelija voi opintojen aikana vaihtaa opintosuuntaa maisteriohjelmien sisällä tai välillä. 

Opintosuunnan vaihtoa koskeva vapaamuotoinen anomus osoitetaan dekaanille. Anomus on jätettävä koulutusvastaavalle vuosittain joko 31.7. tai 31.12. mennessä. Anomukseen tulee aina liittää opintorekisteriote sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Opintosuunnan vaihtaminen maisteriohjelman sisällä

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisteriopinnoissa opintosuuntaa koulutusohjelman sisällä, opiskelijan tulee suorittaa ohjelman yhteiset syventävät opinnot vähintään arvosanalla 3 (hyvät tiedot).

Dekaani päättää asiasta koulutusohjelman johtajan lausunnon perusteella. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on ohjelman yhteisten opintojen opintomenestys.

Opintosuunnan vaihtaminen maisteriohjelmien välillä

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisteriopinnoissa opintosuuntaa koulutusohjelmien välillä, opiskelijan tulee suorittaa vähintään arvosanalla 3 (hyvät tiedot) yhteiset syventävät opinnot siitä koulutusohjelmasta, johon haettava opintosuunta kuuluu.

Dekaani päättää asiasta koulutusohjelman johtajan lausunnon perusteella. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys haettavan opintosuunnan yhteisissä syventävissä opinnoissa.

 

Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon

Kandidaatin tutkintoon hyväksytty opiskelija voi hakea oikeutta siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa, mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon sekä perusopinnot viestintätieteissä. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon suoritusoikeudesta. Tarkemmat ohjeet ja tiedot lomakkeessa.

 

 

 

Johdatus yliopisto-opiskeluun -kurssin suorittaminen

Opintojakso OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun (2 op) on pakollinen kotimaisten kielten, saksan kielen ja kulttuurin sekä viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmien opiskelijoille.

 

Oppimispäiväkirjoja otetaan vastaan koko lukuvuoden ajan. Palauta oppimispäiväkirja amanuenssi Hanna Korpelalle.

Kuva
Hanna Korpela

Hanna Korpela

Amanuenssi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498159
Toimisto
Fabriikki F473
Avaa profiilisivu