Opintosuunta

Näiltä sivuilta löydät koulutusalakohtaista tietoa opintosuunnista ja niiden valinnasta. Sivuilta löydät myös tietoa opintosuunnan vaihtamisesta sekä tarvittavat lomakkeet ja käytännön ohjeistuksen.

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman opintosuunnan valinta

Opintosuunnan valinta 1.8.2020 lukien:

Hallintotieteiden yhteishaussa opiskelijat saavat oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon.  Ensimmäisen vuoden opinnot ovat pääosin yhteisiä ja opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua eri vaihtoehtoihin. Opintosuuntien infotilaisuus järjestetään maalis- tai huhtikuussa.

Opintosuunnan valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti opis­ke­lijan omaa ehdotusta. Opiskelijan on hakemuksessaan laitettava opintosuunnat aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede järjestykseen sijoille 1–4. Mikäli johonkin opintosuuntaan ilmoittautuu useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opiskelijan omaa ehdotusta sekä hänen opintomenestystään ja opintojen määrää Vaasan yliopistossa suoritetuissa opinnoissa. Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintosuunnan valintapäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Hakuaika on vuosittain 31.5. mennessä. Dekaani vahvistaa valinnat kesäkuun loppuun mennessä.

Kuva
Marja Vettenranta

Marja Vettenranta

Koulutusvastaava, hallintotieteet
Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498175
Toimisto
Fabriikki F310
Avaa profiilisivu
Kuva
Kristian Siikavirta

Kristian Siikavirta

Yliopistonlehtori, julkisoikeus
Johtamisen yksikkö, Julkisoikeus
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498384
Toimisto
Fabriikki F340
Avaa profiilisivu

Opintosuunnan ja koulutusohjelman valinta

Kandidaatin tutkinto, opintosuunnan valinta

Digitaalinen markkinointi, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus, taloustiede

Kandidaatin tutkinnon alkuvaiheessa noin yhden lukuvuoden ajan opinnot ovat kaikille opiskelijoille samat.  Opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua eri opintosuuntavaihtoehtoihin ja hakea mieleiseensä opintosuuntaan tämän jälkeen. Opintosuunnan haku on ensimmäisen vuoden toukokuussa ja valinta vahvistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Kaikkien ensimmäistä vuotta opiskelevien on haettava opintosuuntaa ensimmäisen opiskeluvuoden toukokuussa.

Opintosuunnan valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti opis­ke­lijan omaa ehdotusta opintosuunnaksi. Opiskelijan on hakemuksessaan asetettava opintosuunnat ensisijaisuusjärjestykseen. Mikäli johonkin opintosuuntaan ilmoittautuu useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opiskelijan omaa ehdotusta sekä hänen opintomenestystään ja suoritettujen opintojen laajuutta. Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintosuunnan valinta- ja vaihtopäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Opintosuuntaa haetaan alta löytyvällä lomakkeella 14.5.2022 mennessä. 

Opintosuunnan hakulomake 2022

 

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelmassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille samat.  Opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua molempiin opintosuuntavaihtoehtoihin ja hakea mieleiseensä opintosuuntaan tämän jälkeen. Opintosuunnan haku on ensimmäisen vuoden keväällä ja valinta vahvistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Kaikkien ensimmäistä vuotta opiskelevien on haettava opintosuuntaa ensimmäisen vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö päättää vuosittaiset opintosuuntien enimmäiskiintiöt ja valintaperusteet. Opiskelijoita valintaan enintään noin 45  tuotantotalouden opintosuuntaan ja noin 35 opiskelijaa tietojärjestelmätieteen opintosuuntaan. Opintosuunnan vahvistamisessa ensisijaisena kriteerinä käytetään opis­ke­lijan omaa esitystä. Mikäli jompaan kumpaan opintosuuntaan ilmoittautuu useampia opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena opiskelijan omaa esitystä sekä hänen opintomenestystään ja opintojen määrää Vaasan yliopiston ohjelman opetussuunnitelman mukaan suoritetuissa opinnoissa. Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintosuunnan valinta- ja vaihtopäätökseen ei voi hakea oikaisua.

Valinnan perusteena on määrällinen ja laadullinen opintomenestys siten, että valinnassa huomioidaan tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen  perusopinnot (Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet 5 op, Ohjelmointi 5 op, Tietojärjestelmän kehittäminen 5 op, Basic Course in Quality 5 op, Sustainable Energy Business 5 op) ja Talousmatematiikan perusteet 5 op -opintojakso. Näiden suoritettujen opintojen opintopistemäärä kerrotaan näiden opintojen keskiarvolla. Laskettaessa opintomenestystä huomioidaan hakuajan loppuun mennessä rekisteriin kirjatut opintosuoritukset (suoritetut ja hyväksiluetut opinnot; hyväksiluetuista opinnoista ei merkitä arvosanaa, joten hyväksiluetut opinnot huomioidaan vain määrällistä opintomenestystä laskettaessa opintopistemääränä).

Lakisyillä (mm. varusmiespalvelus) ensimmäisenä syyslukukautena tai ensimmäisenä kevätlukukautena poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat hakevat opintosuuntaa jo ensimmäisen opintovuoden kevään jälkeen. Valinnan perusteena olevaa määrällistä ja laadullista opintomenestystä laskettaessa heille kompensoidaan yhtenä poissaololukukautena järjestettyjen opintojen opintopistemäärä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön opintosuuntainfotilaisuus järjestetään maalis-huhtikuussa. Opintosuuntahakemus tulee jättää kandidaattiohjelman omaohjaajalle toukokuun loppuun mennessä. Valinta vahvistetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opintosuunnan hakulomake

Opintosuunnan tai koulutusohjelman vaihtaminen

Kandidaatin tutkinto

Hakuaika vuosittain 30.4. mennessä

Opintosuunnan vaihtaminen opintosuuntien digitaalinen markkinointi, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus ja taloustiede kesken kandidaatin tutkinnon ollessa kesken on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään haettavan opintosuunnan perusopinnot tai opintokokonaisuuden (25 op) hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opiskelijat voivat hakea opintosuunnan vaihtoa opintosuuntiin digitaalinen markkinointi, johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus, taloustiede kandidaatin tutkinnon ollessa kesken vain erityisestä, perustellusta syystä. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään alkuperäisen opintosuunnan perusopinnot 25 op, sekä haettavan opintosuunnan perusopinnot tai opintokokonaisuuden (25 op) hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota yksikön käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Karsintatilanteessa opintosuuntien digitaalinen markkinointi, johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus ja taloustiede opiskelijat ovat etusijalla.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön opiskelijat voivat vaihtaa yksikön sisällä kandidaattitutkinnon opintosuuntaa tai koulutusohjelmaa opiskelunsa aikana yksikön määräämin perustein. Opintosuunnan sisäänotossa kiinnitetään huomiota yksikön käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valinnan perusteena käytetään opiskelijan määrällistä ja laadullista opintomenestystä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön opiskelijat, lv 2013 – 2014 tai uudemman opetussuunnitelman mukaan tutkintoa suorittavat: Kandidaatin tutkinnossa pääainetta vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään nykyisen ohjelman perusopinnot hyvällä opintomenestyksellä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön opiskelijat, lv 2012 – 2013 tai vanhemman opetussuunnitelman mukaan tutkintoa suorittavat: Kandidaatin tutkinnossa pääainetta vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään nykyisen pääaineensa perusopinnot ja että hakija on suorittanut haetussa pääaineessa vähintään perusopinnot ja aineopintoja hyvällä opintomenestyksellä.

Maisterin tutkinto

Johtaminen ja organisaatiot, digitaalinen markkinointi, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus, taloustiede

Opintosuuntien johtaminen ja organisaatiot, digitaalinen markkinointi, markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, talousoikeus, taloustiede kesken kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea suorittamaan maisteriopintoja toisessa kauppatietieden opintosuunnassa. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään haettavan opintosuunnan perusopinnot tai opintokokonaisuuden (25 op) hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota yksikön käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakuaika on johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän sekä laskentatoimen ja rahoituksen yksiköissä vuosittain 30.4. ja 30.11. mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa opintosuunnissa tuotantotalous tai tietojärjestelmätiede suorittavat opiskelijat voivat hakea kandidaattiopintojen loppuvaiheessa (n. 160 op) suorittamaan maisterin tutkintoa maisteriohjelmiin Finance, Henkilöstöjohtaminen, International Business, Laskentatoimi ja tilintarkastus, Markkinoinnin johtaminen, Strategic Business Development, Talousoikeus, Taloustiede. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto suoritetaan loppuun alkuperäisessä opintosuunnassa (tuotantotalous tai tietojärjestelmätiede). Hakijan tulee olla suorittanut vähintään haettavan opintosuunnan perusopinnot tai opintokokonaisuuden (25 op) hyvällä opintomenestyksellä. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota yksikön käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 30.4. ja 30.11. mennessä. 

 

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede

Tuotantotalouden tai tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi hakea suorittamaan maisterin tutkintoa toisessa opintosuunnassa. Hakemuksen voi tehdä, kun opiskelija on suorittanut 160 op kandidaatin
tutkinnon opinnoista. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut vähintään haetun opintosuunnan perusopinnot hyvällä opintomenestyksellä. Hakemus koskee vain maisterin tutkintoa ja opiskelijan on kuitenkin valmistuttava kandidaatiksi alkuperäisestä
opintosuunnasta. 

Maisteritutkintoa suorittavat voivat vaihtaa opintosuuntaa vain erityisestä perustellusta syystä.
Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään tällöin, että hakija on suorittanut uuteen opintosuuntaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja suorittanut haetussa opintosuunnassa opintoja hyvällä opintomenestyksellä.

Vaihtoanomus on tehtävä yksikön dekaanille ja tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä se tulee palauttaa ohjelman omaohjaajalle maaliskuun loppuun mennessä. Vapaamuotoisesta anomuksesta on ilmettävä opiskelijan suorittamat opintojaksot sekä perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan haetun koulutusohjelmavastaavaa.

Koulutusalojen ja yliopistojen välisissä opintosuuntavaihdoissa vaaditaan kandidaatin tutkinto. Hakeminen tapahtuu tällöin maisterihaun valintaperusteiden mukaisesti. 

Ilmoittautuminen maisteriopintoihin

Kauppatieteiden opintosuuntien digitaalinen markkinointi, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus ja taloustiede opiskelijoiden on ilmoittauduttava maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon opintojen ollessa loppuvaiheessa. Ilmoittautuminen voidaan tehdä kaksi kertaa lukuvuoden aikana, keväisin 30.4. mennessä seuraavana syyslukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten ja syksyisin 30.11. mennessä seuraavana kevätlukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten. Ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella (linkki alla).

Opintorekisteriin tallennetaan tieto ilmoittautumisesta, joka on edellytyksenä pääaineen maisteriopintojaksoihin osallistumiselle.

Tekniikan kandidaatintutkintoa (TkK) suorittavat: opintosuunnan hakeminen

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä uudet (lkv 2019-2020 tai sen jälkeen aloittaneet) tekniikan tutkinto-opiskelijat on valittu suorittamaan TkK-tutkintoa suoraan tietyssä opintosuunnassa. Sitä aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden tai lukioväylän kautta hyväksyttyjen tulee hakea opintosuunnan vahvistamista.

Opintosuuntavaihtoehdot tekniikan kandidaatin tutkinnossa ovat:

 • Automaation ja tietotekniikan (Informaatiotekniikan) opintosuunta (ICAT)
 • Sähkö- ja energiatekniikan opintosuunta (EE) ja
 • Tuotantotalouden opintosuunta (ISA).

Vahvistamisen ensisijaisena kriteerinä käytetään opiskelijan omaa esitystä. Mikäli johonkin opintosuuntaan on enemmän hakijoita kuin siihen voidaan ottaa, suoritetaan valinta tutkimus- ja koulutusneuvoston vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti, katso alla.

Opintosuuntaa haetaan syyslukukaudella, joulukuun alkuun mennessä. Opintosuunta vahvistetaan joulukuun aikana. Päätöksestä tiedotetaan opiskelijoille s-postitse ja tieto rekisteröidään WebOodiin (joulukuun loppuun mennessä).

Lisätietoja opintosuunnan valinnasta saa amanuenssi Kati Kangasniemeltä ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman koulutusohjelmavastaava Janne Koljoselta.

Dokumentti

Lomake palautetaan omaohjaaja Kati Kangasniemelle (Fabriikki 4.krs, työhuone F418) 4.12.2020 mennessä.

Diplomi-insinööri -opiskelijat: opintosuunnan valinta

Diplomi-insinöörin tutkinnon opintosuunnan vahvistamista opiskelijoiden tulee hakea, kun opiskelija on suorittanut vähintään 150 opintopistettä tekniikan kandidaatin tutkinnon opintoja, mutta ennen DI-tutkinnon opintojen aloittamista.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sähkö- ja energiatekniikan opintosuunnassa opiskelevat valitsevat, jatkavatko he diplomi-insinööritutkinnossa:

 • Energiatekniikan opintosuunnassa
 • Sähkötekniikan opintosuunnassa vai
 • Smart Energy -ohjelmassa

Automaation ja tietotekniikan (Informaatiotekniikan) opintosuunnassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opiskelevat valitsevat, jatkavatko he diplomi-insinööritutkinnossa:

 • Automaation ja tietotekniikan opintosuunnassa vai
 • Smart Energy -ohjelmassa

Tuotantotalouden opintosuunnassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opiskelevat jatkavat:

 • Industrial Systems Analytics -ohjelmassa

Koulutusohjelman ja/tai opintosuunnan vaihtaminen

Tekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinööriopiskelijat voivat vaihtaa koulutusohjelmaa ja/tai suuntaa opiskelunsa aikana akateemisen yksikön määräämin perustein. Vaihtamisessa noudatetaan soveltuvin osin niitä perusteita, jotka opiskelijoiden valinnasta koulutusohjelmiin ja suuntiin on päätetty.

1.8.2014 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneet opiskelijat on valittu suoraan energia- ja informaatiotekniikan ohjelmaan ja he voivat vaihtaa opintosuuntaa kandidaatin tutkinnossa akateemisen yksikön määräämin perustein.

Ennen 1.8.2014 opinto- oikeuden saaneet tekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinööriopiskelijat on valittu tutkintoon ja he voivat vaihtaa ohjelmaa ja opintosuuntaa akateemisen yksikön määräämin perustein, katso alla.

Kandidaatin tutkinnossa ennen lukuvuotta 2011-2012 aloittaneilla opiskelijoilla hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että opiskelijan valintapisteiden olisi tullut pyrkimisvuonna riittää haettuun koulutusohjelmaan tai jos valintapisteet eivät pyrkimisvuonna olisi riittäneet haettuun koulutusohjelmaan, hakemus voidaan kuitenkin hyväksyä ottaen huomioon opintosuoritusten laajuus ja opintomenestys alkuperäisessä koulutusohjelmassa ja oppiaineen harkinnan mukaan asiaan vaikuttavat muut seikat. Hakemuksia käsiteltäessä otetaan huomioon alan ennakoitu koulutustarve. Lisäksi hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että haettuun koulutusohjelmaan voidaan ottaa lisäopiskelijoita. Vuodesta 2011 lähtien valitut opiskelijat on valittu tutkintoon ja koulutusohjelma ja/tai suunta vahvistetaan ensimmäisen vuoden keväällä. Heidän osaltaan koulutusohjelman ja suunnan vaihdossa käytetään em. perusteita lukuun ottamatta valintapisteitä.

Kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija voi hakea suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa toisessa opintosuunnassa/koulutusohjelmassa (esim. informaatiotekniikan suunnasta energiatekniikan suuntaan). Hakemuksen voi tehdä, kun opiskelija on suorittanut 150 op kandidaatin tutkinnon opinnoista. Koulutusohjelmaa tai suuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut suunnan/koulutusohjelman määrittelemät opinnot hyvällä opintomenestyksellä. Hakemus koskee vain diplomi-insinöörin tutkintoa ja opiskelijan on kuitenkin valmistuttava kandidaatiksi alkuperäisestä pääaineesta.

Vaihtoa koskeva vapaamuotoinen hakemus osoitetaan akateemisen yksikön dekaanille ja se palautetaan omaohjaajalle huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksesta on ilmettävä opiskelijan perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan yksikköä.

Akateemisen yksikön perusteet: Ohjelman ja/tai suunnan vaihtamisen edellytyksenä on, että haettuun ohjelmaan/suuntaan voidaan ottaa lisää opiskelijoita. Hakemuksia käsiteltäessä otetaan huomioon alan ennakoitu koulutustarve. Mikäli johonkin ohjelmaan tai suuntaan hakee enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, valinnan perusteena käytetään määrällistä ja laadullista opintomenestystä. Lukuvuonna 2018-2019 valinnan perusteena on määrällinen ja laadullinen opintomenestys siten, että Vaasan yliopiston opetussuunnitelman mukaan suoritettujen TkK- ja DI- opintojen opintopistemäärä kerrotaan näiden opintojen keskiarvolla.

Diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat voivat vaihtaa koulutusohjelmaa/suuntaa vain erityisestä perustellusta syystä. Koulutusohjelmaa tai suuntaa vaihtavalta edellytetään tällöin, että hakija on suorittanut uuteen koulutusohjelmaan/suuntaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja suorittanut haetussa suunnassa syventäviä opintoja hyvällä opintomenestyksellä. Vaihtoa koskeva vapaamuotoinen hakemus osoitetaan akateemisen yksikön dekaanille ja se palautetaan omaohjaajalle huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksesta on ilmettävä opiskelijan suorittamat opintojaksot sekä perustelut vaihdolle. Dekaani päättää asiasta kuultuaan yksikköä.

Kuva
Kati Kangasniemi

Kati Kangasniemi

Amanuenssi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498154
Toimisto
Fabriikki F418
Avaa profiilisivu
Kuva
Janne Koljonen

Janne Koljonen

Laboratorioinsinööri, automaatiotekniikka
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka
Puhelin
+358294498290
Toimisto
Fabriikki F495
Avaa profiilisivu

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintosuunta on viestintätieteet. 

Viestintätieteiden maisteriohjelmissa Teknisen viestinnän maisteriohjelman (TEVI) opintosuunta on viestintätieteet ja Viestinnän monialaisen maisteriohjelman (VIMA) opintosuunnat ovat organisaatioiden viestintä sekä digitaalinen media.

Maisteriohjelman valinta

Kandidaattivaiheen opiskelija valitsee maisteriohjelman kandidaattiopintojensa loppuvaiheessa, esim. HOPS2-keskustelun yhteydessä. Viimeistään maisteriohjelma on valittava kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä.

Palauta maisteriohjelman valintalomake amanuenssi Hanna Korpelalle. Liitä mukaan maisteriohjelman opintosuunnitelma. Ilmoitus on sitova.

 

Opintosuunnan vaihtaminen

Humanistisen koulutusalan opiskelija voi opintojen aikana vaihtaa opintosuuntaa maisteriohjelmien sisällä tai välillä. 

Opintosuunnan vaihtoa koskeva vapaamuotoinen anomus osoitetaan dekaanille. Anomus on jätettävä koulutusvastaavalle vuosittain joko 31.7. tai 31.12. mennessä. Anomukseen tulee aina liittää opintorekisteriote sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Opintosuunnan vaihtaminen maisteriohjelman sisällä

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisteriopinnoissa opintosuuntaa koulutusohjelman sisällä, opiskelijan tulee suorittaa ohjelman yhteiset syventävät opinnot vähintään arvosanalla 3 (hyvät tiedot).

Dekaani päättää asiasta koulutusohjelman johtajan lausunnon perusteella. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on ohjelman yhteisten opintojen opintomenestys.

Opintosuunnan vaihtaminen maisteriohjelmien välillä

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa maisteriopinnoissa opintosuuntaa koulutusohjelmien välillä, opiskelijan tulee suorittaa vähintään arvosanalla 3 (hyvät tiedot) yhteiset syventävät opinnot siitä koulutusohjelmasta, johon haettava opintosuunta kuuluu.

Dekaani päättää asiasta koulutusohjelman johtajan lausunnon perusteella. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys haettavan opintosuunnan yhteisissä syventävissä opinnoissa.

Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon

Kandidaatin tutkintoon hyväksytty opiskelija voi hakea oikeutta siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa, mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon sekä perusopinnot viestintätieteissä. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon suoritusoikeudesta. Tarkemmat ohjeet ja tiedot lomakkeessa.

 

 

Johdatus yliopisto-opiskeluun -kurssin suorittaminen

Opintojakso OPIS0007 Johdatus yliopisto-opiskeluun (2 op) on pakollinen kotimaisten kielten, saksan kielen ja kulttuurin sekä viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmien opiskelijoille.

 

 

Oppimispäiväkirjoja otetaan vastaan koko lukuvuoden ajan. Palauta oppimispäiväkirja

 • amanuenssi Hanna Korpelalle, mikäli olet viestintätieteiden opiskelija
 • koulutusvastaava Eija Heinonen-Özdemirille, mikäli olet kielten opiskelija
Kuva
Hanna Korpela

Hanna Korpela

Amanuenssi
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498159
Toimisto
Fabriikki F473
Avaa profiilisivu
Kuva
Eija Heinonen-Özdemir

Eija Heinonen-Özdemir

Koulutusvastaava, humanistinen ala
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Puhelin
+358294498149
Toimisto
Fabriikki F476
Avaa profiilisivu