Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Poistuva ohjelma

Viestinnän moniosaajaksi digitalisoituvassa maailmassa

Kolmivuotisessa koulutusohjelmassa tarkastelet kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä monitieteellisestä näkökulmasta.

Ajan hermolla oleva kandidaattiohjelma perustuu ajatukseen siitä, että kulttuurienvälisyys ja erilaiset ammatit sekä jatkuvasti kehittyvät viestintävälineet luovat paitsi uusia mahdollisuuksia myös haasteita kielenkäytölle ja viestinnälle nyky-yhteiskunnassa.

Koulutusohjelman johtajana (viestintätieteiden pääaine) toimii yliopistonlehtori FT Niina Nissilä

Vaasan yliopiston viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma on hyvä valinta, jos olet kiinnostunut viestinnän ja median nykyilmiöistä (esim. sosiaalinen media) ja siitä, miten viestintää tulee kehittää globalisoituvan maailman tarpeita ajatellen.

Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelija valitsee pääaineekseen joko viestintätieteetnykysuomen tai englannin kielen.

Ohjelma kouluttaa opiskelijoista tulevaisuuden moniosaajia, jotka pystyvät toimimaan moniarvoisissa ja monikulttuurisissa työympäristöissä, joissa vaaditaan hyvän kielitaidon lisäksi luovuutta ja kykyä viestiä erilaisten tilanteiden edellyttämällä tavalla.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kielen ja viestinnän tutkimuksen peruskäsitteet ja -teoriat
 • osaa analysoida kielen, viestinnän ja kulttuurin ilmiöitä sekä teoreettisesti että käytäntölähtöisesti
 • osaa hyödyntää digitaalisen viestinnän välineitä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa perustehtävissä ja soveltamaan alan tietämystä käytäntöön
 • omaa valmiudet syventää osaamistaan maisterivaiheessa valitsemassaan pääaineessa
 • osaa viestiä sujuvasti oman alansa edustajien ja alan ulkopuolisten kanssa suullisesti ja kirjallisesti suomeksi ja englanniksi
 • kykenee toimimaan ryhmässä erilaisten ihmisten kanssa ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä.

Ajankohtaista

Tutustu opintoihin

Kielten ja viestinnän opinto-opas

Suunnittele opintosi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

 

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma (180 op) koostuu yhteisestä monitieteisestä opintokokonaisuudesta, pääaineittain eriytetyistä opinnoista sekä eri maisteriohjelmiin suuntaavista opinnoista.

Pääaineeksi valitaan ensimmäisen vuoden keväällä joko viestintätieteetnykysuomi tai englannin kieli.

Kolmivuotisten kandidaattiopintojen jälkeen opiskelijat siirtyvät kaksivuotisiin maisteriohjelmiin. Pääaineiden alta löydät opintopolut eri maisteriohjelmiin.

Pääaineen valinta

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: viestintätieteet, nykysuomi ja englannin kieli. Pääaine valitaan ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Hakulomake jätetään amanuenssi Hanna Korpelalle. Dekaani vahvistaa pääaineen koulutusohjelman johtajan lausunnon perusteella.

Valintaperusteet

Mikäli valintaa eri pääaineisiin joudutaan tekemään, käytetään valintaperusteena pääaineisiin viestintätieteet ja nykysuomi ensisijaisesti opintojakson VINE0001 Johdatus viestinnän tutkimukseen arvosanaa. Valintaperusteena pääaineeseen englannin kieli käytetään ensisijaisesti opintojakson VINE0006 English in the Multicultural World arvosanaa.

Toissijaisesti kaikkiin pääaineisiin käytetään koulutusohjelman yhteisten opintojen arvosanaa.

Opintojen suunnittelu

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa, jolloin yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 op.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 -opintojakso suoritetaan pääaineen hyväksymisen jälkeen ensimmäisen vuoden huhti-toukokuussa. Opiskelija laatii kandidaattiopintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä pääaineen HOPS-vastaavan kanssa:

 • pääaine viestintätieteet: Suvi Isohella
 • pääaine nykysuomi:
 • pääaine englannin kieli:

OPIS0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 -opintojakso suoritetaan kolmannen vuoden aikana. Hops-keskustelut käydään seuraavasti:

 • pääaineet viestintätieteet ja nykysuomi: amanuenssi Hanna Korpela
  • Syksyn ajat tulevat varattaviksi elokuussa, kevään ajat tammikuussa sähköiseen ajanvarausjärjestelmään (linkki Moodlen työpöydällä). Varaa tunnin aika, joka on merkitty "VAIN HOPS2-KESK".
 • pääaine englannin kieli: asiantuntija Hanna Snellman (varaa aika sähköpostitse)

Maisteriohjelma valitaan HOPS 2 -keskustelun yhteydessä.

Ensimmäisen vuoden lopussa pääaineeksi voi valita viestintätieteet. Se kouluttaa tarkastelemaan median ja viestinnän, etenkin asiantuntijaviestinnän, roolia nyky-yhteiskunnassa sekä hallitsemaan perustaidot multimediasisältöjen tuottamisesta.

Kandidaatintutkintoon kuuluu 25 opintopistettä perusopintoja sekä 45 opintopistettä aineopintoja. Opintojen painopistealueita ovat soveltava kielitiede, mediatutkimus ja multimediaviestintä.

Perus- ja aineopintojen lisäksi opiskelija valitsee itseään kiinnostavan sivuaineen (25 op) sekä suorittaa 15 opintopistettä opintoja, jotka auttavat opiskelijaa suuntautumaan haluamaansa maisteriohjelmaan. Näitä opintoja voivat olla esimerkiksi tekninen viestintä, nykysuomi, englanti tai digitaalinen media.

Maisteriohjelmat

Jos pääaineesi kandidaatin tutkinnossa on viestintätieteet, voit suorittaa maisterin tutkinnon yhdessä seuraavista maisteriohjelmista

 • Teknisen viestinnän maisteriohjelma, pääaine viestintätieteet (täydentävät opinnot TITE1070 Ohjelmointi sekä TITE1090 Tietojärjestelmän kehittäminen)
 • Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Mikäli opiskelija suorittaa perusopinnot (25 op) jostakin alla olevasta oppiaineesta, hänen on mahdollista jatkaa myös seuraavissa maisteriohjelmissa:

Englannin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot Saksan kielen ja kirjallisuuden/kulttuurin perusopinnot
Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine englannin kieli Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine ruotsin kieli Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine saksan kieli
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine englannin kieli Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine saksan kieli

 

Ensimmäisen vuoden lopussa pääaineeksi voi valita nykysuomen. Siihen kuuluu 25 opintopistettä perusopintoja sekä 45 opintopistettä aineopintoja. Lisäksi opiskelija valitsee itseään kiinnostavan sivuaineen (25 op), jonka tarkoitus on suunnata opiskelijaa haluamalleen alalle tai valitsemaansa maisteriohjelmaan.

Nykysuomen perus- ja aineopinnot auttavat opiskelijaa tarkastelemaan median ja viestinnän, etenkin asiantuntijaviestinnän, roolia nyky-yhteiskunnassa. Opintojen jälkeen opiskelija myös hallitsee perustaidot multimediasisältöjen tuottamisessa sekä omaa vahvan suomen kielen osaamisen.

Maisteriohjelmat

Jos pääaineesi kandidaatin tutkinnossa on nykysuomi, voit suorittaa maisterin tutkinnon yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Teknisen viestinnän maisteriohjelma, pääaine viestintätieteet (täydentävät opinnot TITE1070 Ohjelmointi sekä TITE1090 Tietojärjestelmän kehittäminen) tai soveltava kielitiede, terminologian suuntautumisvaihtoehto
 • Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Mikäli opiskelija suorittaa perusopinnot (25 op) jostakin alla olevasta oppiaineesta, hänen on mahdollista jatkaa myös seuraavissa maisteriohjelmissa:

Englannin kielen perusopinnot Ruotsin kielen perusopinnot Saksan kielen ja kirjallisuuden/kulttuurin perusopinnot
Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine englannin kieli Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine ruotsin kieli Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine saksan kieli
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine englannin kieli Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine saksan kieli

Ensimmäisen vuoden lopussa pääaineeksi voi valita englannin kielen. Se johdattaa erilaisten tekstilajien tuottamiseen englannin kielellä sekä kääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Se antaa myös pohjan kirjallisuuden ja populaarikulttuurin tutkimukseen.

Kandidaatintutkintoon kuuluu 25 opintopistettä perusopintoja sekä 45 opintopistettä aineopintoja. Opintojen painopistealueita ovat kääntäminen sekä kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimus.

Perus- ja aineopintojen lisäksi opiskelija valitsee itseään kiinnostavan sivuaineen (25 op) sekä suorittaa 15 opintopistettä opintoja, jotka auttavat opiskelijaa suuntautumaan haluamaansa maisteriohjelmaan. Näitä opintoja voivat olla esimerkiksi tekninen viestintä, nykysuomi tai digitaalinen media.

Maisteriohjelmat

Jos pääaineesi kandidaatin tutkinnossa on englannin kieli, voit suorittaa maisterin tutkinnon yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

 • Comparative Cultural Studies, pääaine englannin kieli
 • Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa, pääaine englannin kieli
 • Teknisen viestinnän maisteriohjelma, pääaine soveltava kielitiede

Mikäli opiskelija suorittaa perusopinnot (25 op) jostakin alla olevasta oppiaineesta, hänen on mahdollista jatkaa myös seuraavissa maisteriohjelmissa:

Ruotsin kielen perusopinnot Saksan kielen ja kirjallisuuden/kulttuurin perusopinnot Viestintätieteiden sivuainekokonaisuus Nykysuomen sivuainekokonaisuus
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine ruotsin kieli

Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine saksan kieli

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI), pääaine viestintätieteet

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA), suuntautumisvaihtoehto organisaatioiden viestintä

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine saksan kieli

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA)

Kieli- ja työharjoittelu 

Kieliharjoittelun tavoitteena on oppia ja harjoitella englannin kieltä englanninkielisessä ympäristössä. Niinpä koulutusohjelman englannin pääaineeseen sisältyy pakollinen kieliharjoittelu. Harjoittelun voi suorittaa

 1. Englanninkielisessä maassa opiskelemalla ja/tai työskentelemällä
 2. Englanninkielisessä maassa oleskelemalla
 3. Muunkielisessä maassa opiskelemalla englantia
 4. Muunkielisessä maassa opiskelemalla englanniksi tai työskentelemällä yrityksessä, jonka toimintakieli on englanti

Kieli- ja työharjoittelun kesto

 • Jos suoritat kieliharjoittelun vaihtoehdon 1 mukaan, harjoittelun keston on oltava vähintään 6 viikkoa, mistä saat 5op.
 • Mikäli suoritat harjoittelun vaihtoehdon 2 mukaan oleskelemalla englanninkielisessä maassa, harjoittelun keston on oltava vähintään 8 viikkoa (5 op).
 • Suorittaessasi harjoittelun vaihtoehtojen 3 tai 4 mukaan, kieliharjoittelun minimiaika on kyseisen vaihdon kesto, kuitenkin vähintään 3 kuukautta (5 op).

Joissakin tapauksissa voit saada AHOT-periaatteen (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) mukaisesti opintopisteitä 1) vaihto-oppilasvuodestasi englanninkielisessä maassa, 2) englannin kielellä suoritetuista lukio-opinnoista tai 3) aiemmin suoritetuista opinnoista tai työskentelystä englanninkielisessä maassa. Siinä tapauksessa sinun on esitettävä vaihtovuodestasi, opinnoistasi tai työskentelystäsi todistus ja kirjoitettava englanninkielisessä maassa viettämästäsi ajasta n. 600 sanan pituinen englanninkielinen raportti.

Ennen kieli- ja/tai työharjoitteluun lähtöä sinun pitää laatia harjoittelusuunnitelma, jossa kerrot harjoittelun sisällön, keston, kohdemaan ja harjoittelun suorituspaikan. Erittele, oletko menossa opiskelemaan, työhön tai vain oleskelemaan englanninkieliseen maahan.  Suunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi harjoitteluasioista vastaavalle.

Kieli- ja työharjoittelusta kirjoitetaan aina raportti englannin kielellä, ja se palautetaan harjoitteluasioista vastaavalle mahdollisimman pian kotiutumisen jälkeen. Raportti on muodoltaan vapaa, siinä kuvataan ja arvioidaan lyhyesti harjoittelussa opittuja asioita, selostetaan omia havaintoja ja kokemuksia harjoittelumaan yhteiskunnasta ja kulttuurielämästä ja/tai kerrotaan arkisista tapahtumista harjoittelumaassa. Raportin liitteeksi laitetaan kopio opintorekisteriotteesta tai työtodistuksesta ja/tai lentolipuista. Harjoittelussa suoritetut opintopisteet merkitään rekisteriin vasta sen jälkeen, kun raportti on palautettu.

Huom! Samasta ulkomaan jaksosta voi saada kieliharjoittelu- ja työharjoittelupisteitä vain, jos jakson kesto ylittää kieliharjoittelulle määritellyn vähimmäisajan.

Esimerkiksi, jos suoritat 6 kuukauden työharjoittelun Washingtonin suurlähetystössä, voit korvata sillä 6 viikon kieliharjoittelusi ja lisäksi saada erillisen merkinnän 4 kuukauden työharjoittelusta.

Työharjoittelun voit suorittaa myös Suomessa, esimerkiksi yrityksessä, jonka toimintakieli on englanti tai esimerkiksi toimimalla englanninopettajana. Työharjoittelun minimiaika, kun se suoritetaan ulkomailla, on 6 viikkoa (5 op). Minimiajan ylittävästä työskentelystä saat opintopisteitä seuraavasti: 7-12 viikkoa = 6 op, 13-24 viikkoa = 8 op, 25-52 viikkoa = 10 op. Jos työharjoittelu suoritetaan Suomessa, pisteistä sovitaan erikseen harjoitteluvastaavan kanssa ennen harjoittelun alkua.

Tämä uudistettu kieli- ja työharjoittelua koskeva ohjeistus tulee voimaan 15.11.2014 eikä sitä sovelleta takautuvasti. Jos siis olet jo saanut harjoittelumerkintäsi, sitä ei enää pureta eikä muuteta.

Kaikki yliopistossa läsnä olevat kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat voivat hakeutua yliopiston kahdenvälisiin vaihto-ohjelmiin (esim. Erasmus-vaihto) tai hankkia itsenäisesti vaihto-opiskelupaikan ulkomaisesta yliopistosta. Lisätietoja Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu -sivuilta.

Suositeltavat sivuaineet

 • kielet
 • tietotekniikka
 • julkisjohtaminen
 • filosofia
 • terminologia ja tekninen viestintä

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Viestintätieteet:

 • Viestintätieteiden pääaineen osalta VINEn johtaja: yliopistonlehtori FT Niina Nissilä

Vaasan yliopistossa opettavien kielten liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvien opettajien yhteystiedot:

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?