Teknisen viestinnän maisteriohjelma

Viestintää, tietojärjestelmätiedettä ja kauppatieteitä - yhdessä paketissa

Teknisen viestinnän maisteriohjelma TEVI yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opintoja. Koulutusohjelman opinnoissa keskeisiä teemoja ovat käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäkokemus.

Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Tärkeää opinnoissa onkin ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden huomiointi ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten suunnittelussa ja laadinnassa.

Ohjelman järjestävät yhteistyössä viestintätieteiden (markkinoinnin ja viestinnän yksikkö) ja tietojärjestelmätieteen (tekniikan ja innovaatiojohtamisen) oppiaineet. Siitä voi valmistua joko filosofian maisteriksi tai kauppatieteiden maisteriksi. Viestintätieteiden pääaineopiskelijat suorittavat filosofian maisterin tutkinnon ja syventävät opintojaan joko tietojärjestelmätieteen tai terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnoilla. Kauppatieteiden maisteriksi opiskelevat suuntautuvat tietojärjestelmätieteeseen.

Ohjelmassa on lisäksi myös vahva kauppatieteellinen painotus. Filosofian maisteriksi opiskelevilla liiketoimintaosaamisen opinnot antavat monipuolisen kuvan liiketoiminnan osa-alueista. Kauppatieteiden maisteriksi opiskelevat syventävät aiempaa liiketaloudellista osaamistaan kauppatieteellisessä sivuaineessa.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman johtajina toimivat yliopisto-opettaja Suvi Isohella (viestintätieteet) ja yliopisto-opettaja Juho-Pekka Mäkipää (tietojärjestelmätiede).

Ajankohtaista

Teknisen viestinnän maisteriohjelmalle (KTM) on myönnetty kansainvälinen ASCII-laatuleima. Lue lisää yliopiston uutisista.

Sytyke-yhdistys palkitsi Teknisen viestinnän maisteriohjelmasta valmistuneen Sinikka Syskyn pro gradu -tutkielman Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailussa. Sysky valmistui pääaineesta tietojärjestelmätiede.

Seuraa Teviä sosiaalisessa mediassa:

Teknisen viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö:

Giga ry

Teknisen viestinnän maisteriohjelman näkökulmasta tekninen viestintä tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamista, välittämistä ja vastaanottamista - nykyään pitkälti verkon välityksellä.

Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineessa tekninen viestintä sijoittuu kahden painopistealueen, erikoisalaviestinnän ja digitaalisen viestinnän yhtymäkohtaan. Teknisen viestinnän tutkimuksen ja opetuksen keskeisiä osa-alueita ovat erilaisten käyttäjäryhmien analysointi, käyttäjälähtöinen tekninen viestintä ja käyttöliittymien kielellinen käytettävyys.

Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen oppiaineessa teknisen viestinnän opetuksen keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäystävällisyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä käytettävyyden huomioiminen tiedon järjestämisessä ja käsittelyssä.

Koulutusohjelmasta valmistuneet työskentelevät muun muassa:

 • verkkopalveluiden suunnittelijoina
 • käytettävyysasiantuntijoina
 • ohjelmistosuunnittelijoina
 • tietojärjestelmien suunnittelijoina
 • verkkoviestintäsuunnittelijoina
 • teknisinä viestijöinä
 • toimittajina verkkomedioissa
 • terminologian asiantuntijoina
 • projektipäällikköinä
 • tiedottajina yrityksissä, järjestöissä ja yhteisöissä
 • tutkijoina ja kouluttajina

Teknisen viestinnän maisteriohjelmalla on pitkä historia, sillä se pohjautuu vuonna 1996 aloitettuun viestintätieteiden ja tietotekniikan yhteiseen Teknisen viestinnän koulutusohjelmaan (Giga), joka vuoteen 2012 saakka kattoi sekä kandidaatti- että maisteriopinnot. Vuonna 2012 ohjelma muuttui maisteriohjelmaksi, johon vuonna 2014 tuli suuntautumisvaihtoehdoksi terminologia, jossa painottuu kielen merkitys teknisessä viestinnässä.

Opiskelijat kertovat

Maiju Ylikoski (pääaine viestintätieteet)

Aloitin opiskeluni teknisen viestinnän koulutusohjelmassa syksyllä 2011 ja valmistuin kesällä 2014 humanististen tieteiden kandidaatiksi, pääaineenani viestintätieteet. Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa jatkaminen Vaasan yliopistossa oli minulle luonteva ja itsestään selvä vaihtoehto, koska opintojen suunnittelu ja räätälöinti oli helppoa ja opinnot olivat edenneet suunnitellusti jo siihenkin asti. Lisäksi suhde yliopistoon ja koko tähän yhteisöön oli jo niin vahva, etten nähnyt mitään syytä vaihtaa maisemaa - maisemaa, joka on yksi Vaasan kauneimmista.

Teknisessä viestinnässä minua viehättää erilainen ja varsin käytännönläheinen näkökulma mitä tulee kommunikaatioon, oli se sitten ihmisten välistä tai vuorovaikutusta ihmisen ja tietokoneen välillä. Käytettävyystutkimukseen hurahdin kirjoittaessani kandia, jossa tutkin tilausvideopalvelun hakuohjelman käytettävyyttä. Yllätyin itsekin, miten teknisen aiheen valitsin ja miten paljon ajatusmaailmani käytettävyydestä ja käyttäjälähtöisyydestä muuttui tuon prosessin aikana.

TEVIstä ainutlaatuisen tekee ehdottomasti ohjelman joustavuus ja monipuolisuus. Liiketoimintaosaamisen ja tietotekniikan opinnot ovat tärkeitä valttikortteja viestinnän opiskelijalle työmarkkinoilla, kun yritykset etsivät yhä enemmän "jokapaikanhöyliä", joilta löytyy osaamista ja ennen kaikkea ymmärrystä eri aloilta. Mielestäni TEVI antaa kilpailukykyiset eväät hyvin erilaisiinkin työtehtäviin ja esimerkiksi markkinoinnin sivuaineesta ja talousoikeuden opinnoista on ollut minulle nyt jo paljon hyötyä työelämässä.

Yhteisöllisyys on sekä TEVIssä että Vaasan yliopistossa vailla vertaansa. Mielestäni yliopiston pieni koko on enemmän rikkaus kuin riippakivi, koska raja tiedekuntien välillä on hyvin häilyvä ja kanssaopiskelijoihin on helppo tutustua.

Ainejärjestötoiminnassa olen ollut mukana ensimmäisestä opiskeluvuodestani lähtien ja vaikuttanut Gigan eli teknisen viestinnän ainejärjestön kautta opiskelijoiden viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja edunvalvontaan Vaasan yliopistossa. Ainejärjestötoiminta ja tutorointi ovat antaneet ehdottomasti eniten positiivisia kokemuksia opiskeluni aikana ja suosittelen sitä lämpimästi jokaiselle.

TEVIssä opetushenkilökunta on äärimmäisen aktiivista, motivoitunutta ja helposti lähestyttävää; joskus kurssipalautetta on annettu kahvikupposen ääressä TEVI-kahveilla ja onhan TEVIltä ollut jo parina vuonna oma opettajajoukkuekin perinteisissä Gigan Wappumölkyissä! Saumaton yhteistyö viestinnän ja tietotekniikan laitosten välillä helpottaa sekä opiskelijan että opettajan työtä, kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen. 
 

Maisteriksi valmistuneet kertovat

Antti Niemelä (pääaine viestintätieteet)

Valmistuin Vaasan yliopistosta filosofian maisteriksi kesällä 2014. Maisteriopinnot suoritin TEVIssä pääaineena viestintätieteet. Viestinnän ja tietotekniikan yhdistäminen tuntui heti opintojeni alussa omalta jutulta, ja TEVIn kurssikuvaukset sopivat hyvin omiin kiinnostuksen kohteisiin.

Yksi TEVIn keskeisistä ja itselleni myös kiinnostavimmista teemoista oli käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Näitä aiheita pääsin käsittelemään myös gradussani, jossa tutkin erään suomalaisen tietämyksenjakamisjärjestelmän käytettävyyttä.

TEVIin kuuluvat liiketoimintaosaamisen opinnot tuntuivat aluksi vieraalta ajatukselta, mutta kursseilla huomasin nopeasti niiden tarpeellisuuden työelämässä. TEVIn parhaana puolena itselleni korostuikin juuri monipuolisuus – viestinnän, tietotekniikan ja liiketoimintaosaamisen yhdistävällä paketilla on nykytyöelämässä kysyntää.

Tällä hetkellä työskentelen Vaasan keskussairaalassa viestintäsuunnittelijana. Työnkuvani on monipuolinen ja sisältää useita erilaisia sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehtäviä aina tiedottamisesta ja mediasuhteista graafiseen suunnitteluun ja viestintäkampanjoista sosiaalisen median sisällöntuotantoon, suunnitteluun ja arviointiin. Mielestäni TEVI on antanut hyvät eväät nykypäivän viestinnän ammattilaisen arkeen, jossa vaaditaan perinteisten viestintätaitojen lisäksi vahvaa ymmärrystä myös markkinoinnista ja viestinnän teknisestä puolesta.

Vaasan yliopistossa parasta mielestäni oli sen sopivan pieni koko – opettajia ja henkilökuntaa oli helppo lähestyä, ja kursseilla ja opiskelijabileissä tutustui helposti uusiin ihmisiin. Sivuainemahdollisuudet olivat monipuoliset, ja esimerkiksi itselläni nykysuomen ja markkinoinnin sivuaineopinnot tukivat mukavasti viestinnän pääainetta.

Hakuvaihtoehtoja ovat:

 • Haku viestintätieteiden opintosuuntaan (FM)
 • Haku tietojärjestelmätieteen opintosuuntaan (KTM)

Valintaperusteet

Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi -sivustolta sekä Vaasan yliopiston Hakijat-sivulta.

Joustavaa ja työelämälähtöistä opiskelua

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, yhteisöllistä oppimista, projektityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnoissa (pääaineessa viestintätieteet) voi opinnot suorittaa verkossa oppimisalustalla, mitä täydennetään intensiivisillä lähiopetusjaksoilla ja videokonferensseilla.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan hänen taustansa ja tavoitteensa. Teknisen viestinnän maisteriohjelman opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa on vahva yhdessä tekemisen ilmapiiri. Henkilökunta on asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää, ja opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen kanssakäyminen on mutkatonta.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmalla on tiiviit yhteydet työelämään. Osana opetusta järjestetään yritysvierailuja ja vieraileviksi luennoitsijoiksi kutsutaan muun muassa teknisen viestinnän liike-elämän edustajia. Lisäksi opetuksessa huomioidaan myös opiskelijoiden työelämäyhteydet: opintojen aikana heitä kannustetaan tekemään teknisen viestinnän, tietojärjestelmätieteen ja terminologia-alan projekteja ja opinnäytetöitä omiin organisaatioihinsa.

Viestintätieteiden opiskelijan filosofian maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman johdantokurssit 25 op
 • Liiketoimintaosaamisen opintoja 25 op
 • Syventävät opinnot 70 op
  • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 20 op
  • Tietojärjestelmätieteen TAI terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot, 20 op
  • Tutkielma ja tutkielmaseminaari, 30 op

Maisteriohjelmaan sisältyvät liiketoimintaosaamisen opinnot antavat viestintätieteiden opiskelijoille monipuolisen kuvan liiketoiminnan osa-alueista.

Mikäli opiskelija on jo aiemmassa tutkinnossaan suorittanut ohjelman johdantokursseja ja/tai liiketoimintaosaamista, niin näiden tilalle suoritetaan muita HOPSilla sovittuja opintoja, jotka vahvistavat opiskelijan osaamista.

Erikoistumisopinnot: Tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätieteen erikoistumisopinnot 20 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • JOHT3019 Project Management, 5 op
 • TITE3360 Tietojärjestelmäprojekti, 5 op
 • TITE3380 Käyttäjäkokemus (UX), 5 op
 • Lisäksi seuraavista vaihtoehtoisesti yksi opintojakso, 5 op:
  • TITE3270 Management of ICT Function
  • ISAN3050 Service Design
  • ICAT3150 Physiological Psychology
  • TEVI3005 Kognitio, ihminen ja teknologia
  • TEVI3007 Teknisen tiedon visualisointi

Erikoistumisopinnot: Terminologinen tutkimus

Terminologiseen tutkimukseen erikoistuminen on tarkoitettu maisteriopintoihin jatkaville opiskelijoille ja jo työelämässä oleville, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan ammattikielistä, termeistä, käsitteistä, ontologioista, tietorakenteista ja niiden käytöstä teknisen ja muun erikoistiedon esittämiseen ja välittämiseen.

Erikoistumisopinnot suoritetaan verkko-opintoina. Terminologisen tutkimuksen opiskelijoiden muutkin opinnot on pitkälti mahdollista suorittaa verkon välityksellä (Moodle, videoyhteys, ym.)

Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot 20 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • TEVI3011 Terminologiatyö ja termistönhallinta, 5 op
 • TEVI3007 Teknisen tiedon visualisointi, 5 op
 • TEVI3008 Terminologinen projekti, 5 op
 • TEVI3010 Terminologisen tutkimuksen syventämiskurssi, 5 op

Erikoistumisopinnot antavat valmiuksia työuralle erilaisissa kielellistä ja käsitteellistä tarkkuutta vaativissa teknisen viestinnän ammateissa, monikielisen viestinnän tehtävissä, terminologian asiantuntijatehtävissä ja projekti- ja koordinaatiotehtävissä.

Terminologista osaamista ja alan työmenetelmiä tarvitaan kääntämiseen, tietojärjestelmiin, verkkosivustojen suunnitteluun, tiedonhallintaan ja -mallintamiseen, tekniseen viestintään, kieliteknologiaan, digitaalisten palvelujen kehittämiseen ym. liittyvässä toiminnassa. Näitä tehtäviä löytyy niin yksityiseltä kuin julkiseltakin puolelta, pienistä ja suurista organisaatioista.

Aiempina vuosina Terminologisessa projektissa tehtyjä sanastoja: Wasaterm

Taustaa

Terminologisen tutkimuksen erikoistumisopinnot oli aiemmalta nimeltään "terminologian suuntautumisvaihtoehto". Sen esittely Terminfossa 4/2013 (pdf)

Terminologiutbildning på universitetsnivå – magisterprogrammet vid Vasa universitet som exempel teoksessa Tänkta termer. Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv, toim. Nissilä  Pilke 2016

Terminologiaa ja teknistä viestintää verkossa

 

Suunnittele opintosi

Ainejärjestö

Giga Ry - Vaasan yliopiston teknisen viestinnän opiskelijat

Teknistä viestintää kandista maisteriin

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa sujuvan tien TEVIin. Siihen sisältyy teknistä viestintää ja muita teknisessä viestinnässä tarpeellisia oppiaineita.

 

Tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa teknisen viestinnän maisteriohjelman tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Yhteiset opinnot 0-1 op
 • Kieli- ja menetelmäopinnot 13 op
 • Ohjelman yhteiset syventävät opinnot 35 op (tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden opintoja)
 • Pro gradu -tutkielma 30 op
 • Sivuaine (ks. lisätiedot alla) 25 op
 • Energia-alan opinnot 0-15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 16 op

Vapaasti valittavina opintoina opiskelija voi suorittaa esimerkiksi opintosuuntaa tukevia opintoja, jotka sovitaan henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS).

Sivuaineopinnot

Tietojärjestelmätieteen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat tutkintoon kauppatieteiden sivuaineen (25 op). Vaasan yliopiston tarjoamista oppiaineista sivuaineiksi soveltuvat johtaminen ja organisaatiot, taloustiede, laskentatoimi ja rahoitus, markkinointi, talousoikeus ja tuotantotalous.

Erityisesti näistä suositellaan talousoikeuden ICT-juridiikan sivuainekokonaisuutta tai tuotantotalouden sivuainetta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut tai kauppatieteellisen amk-tutkinnon suorittanut (tradenomi) voi valita sivuaineen tai muun opintokokonaisuuden (25 op) vapaasti. Erityisesti suositellaan energiasektorille suuntautuville opiskelijoille energiatekniikka ja sähkötekniikka -sivuaineita.

Kysy lisää!

Juho-Pekka Mäkipää
Yliopisto-opettaja, tietotekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8151
 • Fabriikki F386

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Suvi Isohella
Yliopisto-opettaja, viestintätieteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi
 • 029 449 8366
 • Fabriikki F239
Juho-Pekka Mäkipää
Yliopisto-opettaja, tietotekniikka

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tietotekniikka

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8151
 • Fabriikki F386

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?