Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelma

Poistuva ohjelma

Opiskele saksaa! Avaat oven saksankieliseen Eurooppaan ja kansainväliseen työelämään

Mitä minusta tulee?

Meillä tutkintonsa suorittaneet työskentelevät saksan kielen ja kulttuurin tuntemusta vaativissa tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, esimerkiksi kirjeen­vaihtajina ja kääntäjinä sekä suurlähetystöissä, turismin parissa, viestintä- ja mainostoimistoissa ja eri koulutus­aloilla.

Miksi opiskella saksaa Vaasassa?

Saksan kielen ja kulttuurin opiskelu on monipuolista, mielenkiintoista ja innostavaa. Pienissä opetusryhmissä jokainen opiskelija otetaan huomioon ja sinun on helppo tutustua toisiin opiskelijoihin. Opetus saksan kielen ja kulttuurin koulutusohjelmassa tapahtuu pääsääntöisesti saksaksi, ja osa opettajista puhuu äidinkielenään saksaa. Opettajat ovat kiinnostuneita opintojesi sujuvuudesta ja heitä on helppo lähestyä. Saat henkilökohtaista ohjausta ja kaiken opintoihisi tarvitsemasi tuen. Vaasan yliopistossa opiskelet saksaa positiivisessa oppimisympäristössä!

Mitä opinnot sisältävät ja mihin minä valmistun?

Saksan kielen ja kulttuurin opinnot painottuvat tämän päivän saksan kieleen ja kulttuuriin. Opinnot tarjoavat sinulle teoreettiset pohjatiedot, käytännön viestintä- ja kielitaitoja sekä työelämässä tarvittavia valmiuksia, niin että voit valmistuttuasi suuntautua erilaisiin tehtäviin kansallisille ja kansainvälisille työmarkkinoille. Yhdistämällä opintoihisi sivuaineeksi kauppa-, hallinto- tai viestintätieteiden opintoja ja muiden vieraiden kielten opintoja vahvistat edellytyksiäsi toimia kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä tai (kulttuuri)organisaatioissa. Opinnot antavat myös hyvän pohjan myöhemmälle kääntäjän urallesi. Jos tähtäät opettajaksi, sinun tulee täydentää saksan kielen ja kulttuurin opintojasi pedagogiikan opinnoilla. Opiskelemalla saksan kieltä ja kulttuuria Vaasan yliopistossa sinulla on työmahdollisuuksia sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kansainvälisyys osana opintojasi

Halutessasi voit suorittaa osan opinnoistasi myös ulkomailla. Oppiaineella on tiiviit kansainväliset suhteet ja yhteistyötä eri yliopistojen kanssa ympäri maailmaa. Sinulla on erinomainen tilaisuus opiskella yksi tai kaksi lukukautta ulkomailla, esim. Greifswaldissa, Münchenissä tai Wienissä. Omalla kampuksellamme kansainvälisen ilmapiirin takaavat henkilökunta, vierailevat luennoitsijat ja vaihto-opiskelijat.

Opiskelijaelämää

Vaasan yliopiston saksan kielen ja kirjallisuuden yksikkö on erittäin aktiivinen yksikkö, joka järjestää kampuksella erilaisia kulttuuritapahtumia. Esimerkkinä mainittakoon Saksalainen viikko eli Deutsche Woche (yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa) tai säännölliset elokuva-illat, joissa pääset käyttämään saksan kielitaitoasi rennossa ilmapiirissä myös opintojesi ulkopuolella. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) houkuttelee monipuolisella opiskelijaelämällä ja Övertäjissä (Vaasan yliopiston kieltenlukijoiden ainejärjestö) tapaat samanhenkisiä ja -mielisiä opiskelijakavereita.

Vaasa opiskelupaikkana

Vaasassa pääset vaivatta polkupyörällä paikasta toiseen. Tiesitkö, että joka viides kaupungin asukas on opiskelija? Vaasan opiskelija-asuntotilanne on hyvä, ja esimerkiksi Helsinkiin, Turkuun tai Tampereeseen verrattuna elämisen kustannukset Vaasassa ovat kohtuulliset.

 

Suomenkielisenä opiskelet pääaineenasi saksan kieltä ja kulttuuria. Ruotsinkielisten pääaine on tyska språket och kulturen.

Vaasan yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus. Muista että sivuainevalinnoilla voit tehdä tutkinnostasi yksilöllisen!

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

 1. opiskelija on kehittänyt saksan suullista ja kirjallista kielitaitoaan ja pystyy vaivattomasti kommunikoimaan saksan kielellä eri tilanteissa,
 2. opiskelija osaa kääntää yleiskielisiä ja lyhyehköjä erikoisalan tekstejä ensisijaisesti saksasta äidinkieleen,
 3. opiskelija on natiiviopettajien avulla ja opiskelijavaihdossa / kieliharjoittelussa vahvistanut tietämystään saksankielisten maiden yhteiskunnasta, kulttuurista ja nykyhistoriasta,
 4. opiskelija tuntee kieli- ja kirjallisuustieteen keskeisimmät käsitteet ja menetelmät sekä osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla,
 5. opiskelija osaa esitellä ja perustella tekemänsä ratkaisut sekä kriittisesti arvioida omia ja muiden tuotoksia,
 6. opiskelijalla on alansa työtehtävissä vaadittava teoreettinen ja käytännön perusosaaminen,
 7. opiskelijalla on kansainvälistä kokemusta ja työelämävalmiuksia kuten yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja.
 8. opiskelijalla on valmiudet syventää osaamistaan maisteriopinnoissa.

Suunnittele opintosi

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa, jolloin yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 op.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 -opintojakso suoritetaan 1. lukuvuoden aikana. Opiskelija laatii kandidaattiopintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä Helmi-Nelli Körkön kanssa.

OPIS0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 -opintojakso suoritetaan kolmannen vuoden aikana. Hops 2 -keskustelut käydään koulutusvastaava Eija Heinonen-Özdemirin kanssa (varaa aika sähköpostite).

Maisteriohjelma valitaan HOPS 2 -keskustelun yhteydessä.

Koulutusohjelman valinta

Opinto-oppaat

Kandidaatintutkinnon opinnot

Opintojen alussa syksyllä järjestämme tutustumisviikon uusille saksan kielen ja kulttuurin opiskelijoille, jonka aikana tutuksi tulevat sinulle niin yliopisto kuin kolmikielinen laitoksemmekin (saksa, suomi, ruotsi), opintosi sekä opiskelukaverisi. Sinulle nimetään ”oma” opettaja mentoriksi, jonka puoleen voit kääntyä kaikenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa.

Opintosi alkavat Deutsch kompakt -jaksolla, jonka aikana saksan kommunikatio- ja kielitaitosi vahvistuu. Näin turvataan opintomenestyksesi. Käyt myös Puhe- ja esitystaito -nimisen kurssin, jolla opettelet esittelemään eri aihepiirejä saksaksi. Keväällä ohjelmaasi kuuluvat kurssit Kielitieteen peruskurssiJohdatus kirjallisuuden opiskeluun ja Maantuntemus ja nykyhistoria, joilla syvennät tietojasi saksan kielessä, kirjallisuudessa ja kulttuurissa.

Aineopinnoissa vahvistetaan kommunikaatio- ja kielitaitoasi, kieli- ja kirjallisuus-/ kulttuuritieteen osaamista sekä työelämässä tarvittavia valmiuksia kuten yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja. Myös käännösharjoituksissa luodaan edellytykset maisteritason erikoistumismahdollisuuksille.

Kandidaatintutkinto pääaineessa saksan kieli ja kulttuuri (180 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • Saksan kielen perusopinnot 30 op
 • Saksan kielen aineopinnot 45 op
 • Sivuaineen perusopinnot 25 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 20 op
 • Yleisopinnot 20 op
 • Muut opinnot 40 op.

Maisteriohjelmat

Kandidaatintutkinnon jälkeen sinulla on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa saksan kielen ja kulttuurin opintoja Vaasan yliopistossa. Jos olet kiinnostunut kielitieteestä ja kääntämisestä, on maisteriohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY) hyvä valinta. Jos kiinnostuksesi kohteena ovat enemmänkin kulttuuri ja kirjallisuus, voit jatkaa opintojasi Comparative Cultural Studies/Vergleichende Kulturstudien (CCS) -maisteriohjelmassa. Sekä KEY- että CCS-maisteriohjelmissa saksa voi edelleen olla pääaineesi.

Voit suorittaa maisteriopinnot myös Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa (TEVI) pääaineena soveltava kielitiede, terminologian suuntautumisvaihtoehto.

Mikäli suoritat perusopinnot (25 op) jostakin alla olevasta oppiaineesta, sinun on mahdollista jatkaa myös seuraavissa maisteriohjelmissa:

Englannin kielen perusopinnot Viestintätieteiden sivuainekokonaisuus

Nykysuomen sivuainekokonaisuus

Ruotsin kielen perusopinnot
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine englannin kieli Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI), pääaine viestintätieteet Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA), suuntautumisvaihtoehto organisaatioiden viestintä Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine ruotsin kieli
Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine englannin kieli Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA)   Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS)

HOPS 

Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattitutkinnon viestintä- ja kieliopintoihin sisältyy 10 opintopistettä kansainvälistymisopintoja, jotka sisältävät pakollisen kieliharjoittelun vähintään 5 op. Pakollisen kieliharjoittelun 5 op (GERM0080) suorittaminen edellyttää vähintään yhden kuukauden pituisen opiskelun tai kahden kuukauden työskentelyn saksankielisessä maassa. Pakollisen kieliharjoittelun lisäksi opiskelija voi saada vapaasti valittavaa kieliharjoittelua, kuitenkin enintään niin, ettei kieliharjoittelun määrä ylitä tutkintoon hyväksyttävää opintopistemäärää (10 op + 10 op).

Opiskelija, joka suorittaa KEY- tai CCS-maisteriohjelman mukaisen tutkinnon pääaineenaan saksan kieli, suorittaa saksan pakollisen kieliharjoittelun 5 op maisteriopinnoissa, ellei opiskelija ole suorittanut kieliharjoittelua kandidaattiopinnoissa.

Kieliharjoitteluraportin liitteenä on toimitettava kopio opiskelu- tai työtodistuksesta tai vastaavasta. Raportti kannattaa kirjoittaa mahdollisimman pian matkan jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua harjoittelun päättymisestä. Syys- ja kevätlukukauden alussa ilmoitetaan tarkempi viimeinen palautuspäivämäärä. Raportti ja kopio todistuksesta palautetaan Liisa Laukkasen lokerikkoon, joka on Fabriikin 4. kerroksen ilmoitustaulun alla olevassa kaapissa.

Kieliharjoitteluraportin kirjoitusohjeet

Kieliharjoittelusta laaditaan jälkikäteen 5-sivuinen raportti saksaksi. Raportti saa olla vapaamuotoinen kertomus, mutta raportin on oltava hyvää saksan kieltä ja sen on täytettävä muutenkin kirjallisille töille asetetut vaatimukset.

Raportista on ilmettava ainakin seuraavat seikat:

 • MILLOIN? - Kieliharjoittelun aika: tarkat päivämäärät ilmenevät ja ne osoitetaan esim. opiskelu- tai työtodistuksesta tai näiden puuttuessa vaikkapa lentolipuista.
 • MISSÄ? - Kieliharjoittelun paikka: kyseessä voi olla yliopisto, kesätyöpaikan nimi ja osoite, au pair -perheen asuinpaikka tms.
 • MIKSI? - Kieliharjoittelua voi olla monenlaista: kesätyö, vaihto-opiskelu ERASMUS- tai DAAD-stipendiaattina, CIMOn työharjoittelu tms.
 • MITÄ hyötyä ulkomailla olosta oli opiskelullesi ja päinvastoin?
 • MITÄ olet kieliharjoittelun aikana tehnyt, oppinut, nähnyt, kokenut jne.? Mikäli olet ollut vaihdossa: Mitä ulkomailla suoritetuilla kursseilla käsiteltiin? Mitä kulttuurieroja havaitsit opetuksessa? Löysitkö helposti saksankielisestä yliopistosta kursseja, jotka vastaavat Vaasan yliopiston pakollisia kursseja? Saitko riittävästi tukea henkilökunnalta, opiskelijatutoreilta yms. ennen lähtöä ja vaihdon aikana? jne.

Vaasan yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus. Saksan kielen ja kulttuurin kandidaattiohjelmassa voit siis valita sivuaineeksi Vaasan yliopiston tarjontaan sisältyvistä opintokokonaisuuksista esimerkiksi seuraavat:

 • markkinointi
 • johtaminen
 • liiketoiminnan perusteet
 • tuotantotalous
 • hallintotieteet
 • viestintätieteet
 • terminologia ja tekninen viestintä
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • vieras kieli (ranska, venäja, englanti)
 • nykysuomi
 • ruotsi äidinkielenä
 • ruotsin kieli

Muista että yhdistämällä opintoihisi sivuaineen ja muiden vieraiden kielten opintoja vahvistat edellytyksiäsi toimia vaativissa tehtävissä yrityksissä tai (kulttuuri)organisaatioissa ja että sivuainevalinnoilla voit tehdä tutkinnostasi yksilöllisen!

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?