Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma

Poistuva ohjelma

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma palvelee koko Suomea kouluttamalla ruotsin kielen, monikielisyyden ja erityisesti ruotsin kielen kielikylvyn asiantuntijoita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

Maisteriohjelmasta valmistunut voi työskennellä asiantuntijana monikielisyyden ja kielikylvyn tutkimus-, suunnittelu- ja projektitehtävissä.

Maisteriohjelman tarjoaa pohjoismaisten kielten yksikkö, joka on Suomen johtava monikielisyyden ja kielikylvyn tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijayksikkö. Yksikössä on tutkittu kaksi- ja monikielisyyttä 1970-luvun lopulta lähtien, ja yksiköllä on pitkäaikaista ja tiivistä monitieteistä yhteistyötä mm. amerikkalaisten, kanadalaisten ja eurooppalaisten vastaavien tiedeyhteisöjen kanssa.

Kuvituskuva

Maisteriohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opetukseen kuuluu sekä lähiopetusta että itsenäistä opiskelua. Ohjelman suorittaminen edellyttää pitkäjännitteistä työskentelyä ja sitoutumista henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Lähiopetukseen kuuluu luento-opetusta ja seminaarityyppistä ryhmäopetusta. Opetukseen kuuluu harjoituksia, kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä, opintokäyntejä, verkkotehtäviä, oppimispäiväkirjojen kirjoittamista sekä kirjallisia ja suullisia tenttejä.

Maisteriohjelman etäjaksoilla opiskelija tekee eri laajuisia kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä. Etäjaksojen aikana panostetaan erityisesti opiskelijaryhmän sisäiseen vertaisoppimiseen. Maisteriohjelmassa hyödynnetään Moodle-oppimisalustaa ja verkkokokousjärjestelmiä (Adobe Connect Pro, Skype).

Kaikki opetus tapahtuu ruotsiksi. Opiskelijan ruotsin kielen valmiudet kehittyvät siis sekä ruotsin kielen että monikielisyyden ja kielikylvyn opintojen avulla.

Jatko-opintokelpoisuus saadaan opiskelijan suorittamien tieteenalan opintojen ja pro gradu -tutkielman aihepiirin perusteella joko soveltavaan kielitieteeseen tai ruotsin kieleen.

Opintopolut

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelmassa on kaksi opintopolkua:

 • Opintopolku 1: opintosuunnitelma opiskelijoille, jotka opiskelevat maisteriohjelmassa monikielisyyttä ja ruotsin kielen aineopintoja.
 • Opintopolku 2: opintosuunnitelma opiskelijoille, jotka opiskelevat maisteriohjelmassa monikielisyyttä ja ruotsin kielen syventäviä opintoja.

Opiskelijan opintopolku määräytyy aikaisempien opintojen perusteella. Opiskelija valitsee opintopolun 2, mikäli aikaisempaan tutkintoon sisältyy ruotsin kielen, pohjoismaisten kielten tai äidinkieli ruotsin aineopinnot.

Tutustu opintoihin

Opintopolku 1

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (120 op) koostuu seuraavista opinnoista opintopolussa 1:

 • Ensimmäisen vuoden opintoja 45 op
  • Kielioppi ja oikeakielisyys 5 op
  • Tieteellinen kirjoittaminen ruotsiksi 5 op
  • Ruotsalainen nykykirjallisuus II 10 op
  • Kielikylvyllä monikieliseksi 5 op
  • Elinikäinen kielenkehitys 5 op
  • Yhteiskunnan ja työelämän monikielisyys 5 op
  • Kielikylpy ja muu kaksikielinen opetus 5 op
  • Monikielisyyden tutkimisen apuvälineet 5 op
 • Toisen vuoden opintoja 35 op
  • Työelämän kieliasiantuntijuus 5 op
  • Tanskan ja norjan peruskurssi 5 op
  • Kielen ja sisällön integrointi kielikylvyssä ja muussa sisältöpainotteisessa kielenopetuksessa 5 op
  • Kielikylvyn ja monikielisyyden projekti 5 op
  • Pohjoismainen näkökulma kielelliseen moninaisuuteen 5 op
  • Ruotsi toisena kielenä monikielisessä diskurssissa 5 op
  • Teksti ja genre monikielisissä konteksteissa 5 op
 • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op

Opintopolku 2

Opiskelija valitsee opintopolun 2, mikäli aikaisempaan tutkintoon sisältyy ruotsin kielen, pohjoismaisten kielten tai äidinkieli ruotsin aineopinnot.

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (120 op) koostuu seuraavista opinnoista opintopolussa 2:

 • Ensimmäisen vuoden opintoja 45 op
  • Erikoistuneen yhteiskunnan tekstit 5 op
  • Pohjola ajassa 5 op
  • Pohjoismaisia kohtaamisia ja tapaamisia 5 op
  • Vetenskapligt på svenska 5 op
  • Kielikylvyllä monikieliseksi 5 op
  • Elinikäinen kielenkehitys 5 op
  • Yhteiskunnan ja työelämän monikielisyys 5 op
  • Kielikylpy ja muu kaksikielinen opetus 5 op
  • Monikielisyyden tutkimisen apuvälineet 5 op
 • Toisen vuoden opintoja 35 op
  • Kielitieteen syventävä kollokvio 10 op
  • Kielen ja sisällön integrointi kielikylvyssä ja muussa sisältöpainotteisessa kielenopetuksessa 5 op
  • Kielikylvyn ja monikielisyyden projekti 5 op
  • Pohjoismainen näkökulma kielelliseen moninaisuuteen 5 op
  • Ruotsi toisena kielenä monikielisessä diskurssissa 5 op
  • Teksti ja genre monikielisissä konteksteissa 5 op
 • Tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op

Maisteriohjelmasta valmistuttuaan opiskelija:

 • osaa kommunikoida ruotsin kielellä tilanteen vaatimalla tavalla eri tyyppisissä sosiaalisissa, akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
 • on perehtynyt monikielisyyden, kielikylvyn ja ruotsi toisena kielenä -alojen tutkimukseen
 • tuntee käytännössä ja teoriassa erilaisten monikielisten oppimisympäristöjen toimintamekanismeja erityisesti liittyen luokkahuoneisiin, kielikylpyyn ja ruotsiin toisena kielenä
 • hallitsee nykyruotsin rakenteet ja tuntee ruotsin kielen eri variaatioita
 • osaa monipuolisesti soveltaa ruotsin kielen ja monikielisyyden tietämystään monikielisen toiminnan suunnittelemiseen, kehittämiseen ja tutkimiseen
 • hallitsee itsenäisesti tieteellisen ongelmanasettelun ja osaa tiivistää, arvioida ja tarkastella kriittisesti tieteellisiä lähteitä ja keskustella niistä

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?