Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma (KOTI)

Poistuva ohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma, pääaineena ruotsi tai suomi – monipuolinen, tutkiva, innostava

Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia ja ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai suomea toisena kotimaisena kielenä. Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma (KOTI) on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella ruotsia ja suomea aidosti kaksikielisessä ympäristössä.

Kolmivuotisessa kandidaattiohjelmassa keskitytään monipuolisesti työelämän kannalta keskeisiin kysymyksiin. Vahvuuksiamme ovat muun muassa erikoisalaviestintä, kääntäminen, tulkkaus ja monikielisyys sekä kieli yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä laajemminkin. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla voit räätälöidä itsesi näköisen kilpailukykyisen tutkinnon oman yliopistosi tai sen yhteistyöyliopistojen opetustarjonnasta. Jos valitset pääaineeksesi suomi toisena kotimaisena kielenä, voit suuntautua opettajan ammattiin. Silloin suoritat osana tutkintoasi opettajan pedagogiset opinnot Åbo Akademissa Vaasassa.

Kandidaattiohjelmamme tarjoaa sinulle dynaamisen opiskeluympäristön yhdessä maamme suurimmista pohjoismaisten kielten yksiköistä. Lisäksi ohjelman toinen toteuttajataho, nykysuomen ja kääntämisen yksikkö, on ruotsinkielisten kääntäjien tärkeä kouluttaja Suomessa.

Kuvituskuva

Kieliosaaminen on yksi aikamme suurista haasteista; työelämä kansainvälistyy, ja kielitaidon ja monikielisen viestinnän rooli kasvaa.

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelmassa saavutat pääaineen vankan kielitaidon, erikoisalaviestinnän ja kääntämisen asiantuntijuuden perusvalmiudet sekä sellaiset teoreettiset tiedot, että voit jatkaa opintojasi filosofian maisterin tutkintoon.

Kandidaattiohjelma sisältää sekä kaikille yhteisiä opintoja että pääaineittain eriytettyjä perus- ja aineopintoja. Koulutusohjelmaan kuuluu myös toisen kotimaisen tai äidinkielen opintoja sekä kansainvälistymisopintoja ja liiketoimintaosaamisen opintoja.

Kandidaattiohjelman jälkeen voit jatkaa opintojasi esimerkiksi Vaasan yliopiston tarjoamissa maisteriohjelmissa KEY – Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa tai MAISS – ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma. Mahdollisia työnimikkeitäsi maisteriksi valmistumisesi jälkeen voivat olla esimerkiksi kääntäjä, tulkki, kielikouluttaja, kielisuunnittelija, hankekoordinaattori, tiedottaja, tutkija tai suomi toisena kotimaisena kielenä -opettaja. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä yksityisen ja julkisen alan organisaatioissa tai vaikkapa yrittäjänä.

Hallintotieteiden suuntautumisvaihtoehto

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelman opiskelijana voit valita myös hallintotieteisiin painottuvan kieliasiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehdon, joka yhdistää Suomen oloissa ainutlaatuisella tavalla filosofisen tiedekunnan osaamista: kieliä, viestintää ja hallintotieteitä. Suuntautumisvaihtoehdossa suoritat hallintotieteitä 25–50 opintopistettä eli vähintään hallintotieteiden perusopinnot (25 op), minkä lisäksi voit valintasi mukaan suorittaa aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden tai sosiaali- ja terveyshallintotieteiden aineopintoja.

Suuntautumisvaihtoehto on tarkoitettu ennen kaikkea sinulle, joka haluat toimia kieliasiantuntijana valtion, kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten palveluksessa.

Suomenkieliset opiskelevat pääaineenan ruotsin kieltä. Ruotsinkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia äidinkielenä tai suomea toisena kotimaisena kielenä.

Vaasan yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus. Sivuainevalinnoilla voit tehdä tutkinnostasi yksilöllisen.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelijalla on vankka pääaineen kielitaito ja kyky itsenäisesti kehittää edelleen kielitaitoaan.
 • Opiskelijalla on erikoisalaviestinnän ja kotimaisten kielten välisen kääntämisen perustaidot, ja hän pystyy analysoimaan kotimaisten kielten rakenteellisia erityispiirteitä kontrastiivisesti.
 • Opiskelija on vahvistanut suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunta- ja kulttuurielämän tuntemustaan.
 • Opiskelijalle on kehittynyt kriittinen ajattelutapa, ja hänellä on valmiudet niin itsenäiseen työskentelyyn kuin vuorovaikutteiseen työskentelyyn eri ryhmissä ja yhteisöissä.
 • Opiskelijalla on työelämän edellyttämät liiketoimintaosaamisen perustaidot.
 • Opiskelija on opintojen ja mahdollisen opiskelijavaihdon kautta saanut valmiuksia toimia monikielisessä yhteiskunnassa.
 • Opiskelijalla on sellaiset teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, että hän pystyy jatkamaan opintojaan maisteritasolla.

 

Pääaineen valinta

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai suomea toisena kotimaisena kielenä. Mikäli et ole vielä valinnut pääainetta, täytä pääaineen valinta -ilmoitus ja palauta se amanuenssi Hanna Snellmanille. Dekaani vahvistaa pääaineen.

Opintojen suunnittelu

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa, jolloin yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 op.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

OPIS0001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 -opintojakso suoritetaan ennen joulua. Opiskelija laatii kandidaattiopintojen henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä oman opettajan kanssa.

OPIS0019 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 -opintojakso suoritetaan kolmannen vuoden aikana. Hops-keskustelut käydään amanuenssi Hanna Snellmanin kanssa.

Maisteriohjelma valitaan HOPS 2 -keskustelun yhteydessä.

 

Kandidaatintutkinnon opinnot (180 op)

Kaikki suomenkieliset opiskelijat opiskelevat pääaineenaan ruotsin kieltä. Ruotsin kielen opinnot etenevät siten, että opiskelija kehittää perusopinnoissa suullista ja kirjallista kielitaitoaan ja saavuttaa aineopinnoissa alansa teoreettiset ja käytännölliset perusvalmiudet.

Perusopinnoissa tarkastellaan kieltä viestintävälineenä, opiskellaan kielioppia, luetaan ruotsalaista nykykirjallisuutta ja käännetään ruotsista äidinkieleen. Aineopintojen kurssitarjotin sisältää kielioppia ja oikeakielisyyttä, käännösharjoituksia äidinkielestä ruotsiin, nordistiikkaa, tanskaa ja norjaa, retoriikkaa ja argumentaatiota sekä työelämän kieliasiantuntijuutta. Aineopintojen päätteeksi laaditaan kandidaatintutkielma.

Kandidaatintutkinto, jonka pääaine on ruotsin kieli, koostuu seuraavista opinnoista:

 • Ohjelman yhteinen monitieteinen opintokokonaisuus 30 op
 • Ruotsin kielen perusopinnot 25 op
 • Ruotsin kielen aineopinnot 45 op
 • Nykysuomen perusopinnot 25 op
 • Viestintä- ja kieliopinnot 15 op (Kieliharjoittelu 5 op)
 • Yleisopinnot 15 op
 • Muut opinnot 25 op (esimerkiksi englannin kielen tai muun sivuaineen perusopinnot).

 

Maisteriohjelmat

Opiskelija valitsee kolmantena vuonna jonkin seuraavista maisteriohjelmista:

 • Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma (KEY), pääaine ruotsin kieli
 • Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS)
 • Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI), pääaine soveltava kielitiede, terminologian suuntautumisvaihtoehto
 • Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA), organisaatioiden viestintä

Mikäli opiskelija suorittaa perusopinnot (25 op) jostakin alla olevasta oppiaineesta, hänen on mahdollista jatkaa myös seuraavissa maisteriohjelmissa:

Englannin kielen perusopinnot Viestintätieteiden sivuainekokonaisuus Saksan kielen perusopinnot
Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine englannin kieli Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI), pääaine viestintätieteet Comparative Cultural Studies (CCS), pääaine saksan kieli
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine englannin kieli Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA) Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine saksan kieli

Kandidaatintutkinnon opinnot (180 op)

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelman ruotsinkielisenä opiskelijana valitset pääaineesi ensimmäisen opiskeluvuotesi keväänä. Pääaineeksi voit valita joko suomen toisena kotimaisena kielenä tai ruotsin äidinkielenä.

Suomen kielen pääaineopinnot antavat sinulle vankan perustan kehittyä suomen kielen monipuoliseksi asiantuntijaksi. Opinnoissa korostuvat viestinnälliset taidot, suomen ja ruotsin kielen kääntäminen ja kontrastointi sekä kielten käyttö nyky-yhteiskunnassa.

Vaasan yliopistolla on pitkät perinteet ruotsinkielisten kääntäjien kouluttajana Suomessa. Opiskelija, joka haluaa opettajan pätevyyden, voi yliopistojen sopiman joustavan opinto-oikeuden ansiosta suorittaa esimerkiksi Åbo Akademin aineenopettajan pedagogiset opinnot Vaasassa.

Kandidaatintutkinto, jonka pääaine on suomi toisena kotimaisena kielenä, koostuu seuraavista opinnoista:

 • ohjelman yhteiset opinnot 30 op
 • pääaineen perusopinnot 25 op
 • pääaineen aineopinnot 45 op
 • äidinkieli ruotsi, perusopinnot 25 op
 • viestintä- ja kieliopinnot 10 op
 • yleisopinnot 15 op
 • muut opinnot (esim. saksan kielen ja kulttuurin tai muun sivuaineen perusopinnot) 30 op.

 

Maisteriohjelmat

Opiskelija valitsee kolmantena opiskeluvuonnaan yhden seuraavista maisteriohjelmista.

 • Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine suomi toisena kotimaisena kielenä
 • Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa (KEY), pääaine äidinkieli ruotsi
 • Magisterprogrammet i svenska och språkbad (MAISS)
 • Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI), pääaine soveltava kielitiede, terminologian suuntautumisvaihtoehto.

Mikäli opiskelija suorittaa perusopinnot (25 op) saksan kielestä ja kulttuurista, hänen on mahdollista jatkaa myös seuraavissa maisteriohjelmissa:

Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot
Språkexpertis i ett specialiserat samhälle (KEY), pääaine saksa
Vergleichende Kulturstudien (CCS), pääaine saksa

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelmassa voit valita sivuaineeksi Vaasan yliopiston tarjontaan sisältyvistä opintokokonaisuuksista esimerkiksi seuraavia:

 • monikielisyys
 • pohjoismaiset opinnot -opintokokonaisuus
 • tulkkaus
 • vieras kieli (saksa, ranska, venäjä, englanti)
 • viestintätieteet
 • hallintotieteiden opintoja
 • kauppatieteiden opintoja
 • filosofia
 • terminologia ja tekninen viestintä
Kysymys

Miten valitsen pääaineen?

Vastaus

Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. Ilmoitus pääaineesta tehdään erillisellä lomakkeella. Kaikki saavat haluamansa oppiaineen pääaineekseen.

Kysymys Minkä pääaineen voin valita?
Vastaus

Suomenkieliset opiskelijat valitsevat yleensä pääaineekseen ruotsin kielen, mutta voit valita pääaineeksesi myös esimerkiksi ruotsin äidinkielenä, mikäli kielitaitosi on riittävä.

Kysymys Mitä sivuaineita voin valita KOTI-ohjelmassa?
Vastaus

Voit valita sivuaineeksesi Vaasan yliopiston tarjoamia sivuaineita tai opintokokonaisuuksia. Voit valita myös sivuaineita muista vaasalaisista korkeakouluista (esim. Åbo Akademi ja Hanken).

Kysymys

Voinko lähteä vaihtoon ulkomaille?

Vastaus

Kyllä. Vaasan yliopistolla on kattava verkosto yhteistyöyliopistoja eri puolilla maailmaa, ja tavallisesti kaikki halukkaat saavat vaihtopaikan.

Kysymys

Miten voi suorittaa opintoihin kuuluvan kieliharjoittelun?

Vastaus

Pääaine ruotsin kieleen kuuluu pakollinen kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa monella eri tavalla (esim. vaihto-opiskelijana Pohjoismaissa tai Pohjoismaissa järjestettävillä kesäkursseilla). Kieliharjoittelun voit halutessasi suorittaa myös Suomessa (ns. Tandem-menetelmä).

Kysymys

Kuinka paljon opintoja voin suorittaa verkossa tai etäopintoina?

Vastaus

Kieltenopiskelijoilla on paljon kontaktiopetusta, mikä edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Kysymys

Mitä minun on opiskeltava, jos haluan ruotsin kielen opettajaksi?

Vastaus

Suoritat kandidaatintutkinnon pääaineessa ruotsin kieli ja jatkat Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelmassa (KEY) pääaineena ruotsin kieli. Lisäksi sinun tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maisterin tutkinnon jälkeen.

Kysymys

Mihin maisteriohjelmaan voin jatkaa kandidaatintutkinnon jälkeen?

Vastaus

Vaasan yliopiston kielten ja viestinnän alalla on monia eri mahdollisuuksia, ja periaatteessa voitkin jatkaa missä tahansa tiedealueen maisteriohjelmassa, jos olet suorittanut vähintään perusopinnot kyseisestä oppiaineesta tai suuntautumisvaihtoehdosta. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään maisteriohjelman valintaan liittyvissä kysymyksissä.

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?