Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma

Poistuva ohjelma

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma on syksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkanut uusi koulutus, joka sisältää ruotsin kielen opinnot, luokanopettajan monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.

Opiskelijat suorittavat koulutusohjelmassa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) että filosofian maisterin tutkinnon (FM). Koulutus järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Valmistuttuaan  opiskelija voi toimia luokanopettajana, aineenopettajana ja erityisesti kielikylpyopettajana peruskoulussa.

Kuvituskuva

Kielikylvyssä uusi kieli omaksutaan luonnollisissa ja mielekkäissä viestintätilanteissa ja integroimalla se sisältöjen oppimiseen. Opettajana kielikylvyssä olet osana erittäin suosittua kieltenopetusmenetelmää, jonka suosio kasvaa jatkuvasti sekä meillä Suomessa että muualla maailmassa. Kielikylpyopettajana puhut oppilaille vain opetettavaa kieltä, ruotsin kieltä, mutta ymmärrät myös oppilaiden äidinkieltä.

Kun olet suorittanut Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman sinulla on

 • valmiudet toimia kielikylpyopettajana peruskoulussa,
 • kelpoisuus toimia luokanopettajana peruskoulussa sekä
 • kelpoisuus toimia ruotsin kielen opettajana suomenkielisessä peruskoulussa ja lukiossa.

Koulutus suuntautuu ruotsin kielen kielikylpyyn suomenkielisissä kouluissa. Työskennelläksesi opettajana sinulla on oltava koulun opetuskielen erinomainen taito. Katso tarkemmat tiedot kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista tästä.

Vaasassa on pitkät kielikylpyopetuksen perinteet. Suomessa kielikylpy sai alkunsa juuri Vaasassa vuonna 1987. Kielikylpy alkaa päiväkodissa ja jatkuu peruskoulun viimeiselle vuosikurssille. Suomessa ruot­sinkielinen kielikylpy suomenkielisille on yleisintä.

Kielikylpyopetuksen tarjontaa pyritään valtakunnallisesti laa­jentamaan. Valtioneuvoston Kansalliskielistrategia (2012) nostaa kielikylvyn esiin yhtenä keskei­senä kansalliskielen oppimista ja osaamista parantavana kielimuotona.

Huom! Nämä tiedot koskevat valmistuneita opettajia, kielitaitovaatimusten ei tarvitse täyttyä hakuvaiheessa. 

Suomessa opettajien kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset on säädetty laissa. Nämä ilmenevät pykälistä Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) ja Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).

Työskennelläksesi opettajana sinulla on oltava koulun opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Tämän taidon voi osoittaa kolmella tavalla:

 • suorittamalla hyväksytysti korkeakoulun kypsyysnäytteen sillä kielellä, jolla olet hankkinut koulusivistyksesi*
 • suorittamalla kyseisen kielen äidinkielen ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur
 • suorittamalla hyväksytysti Opetushallituksen järjestämän erinomaista taitoa osoittavan suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon tai suorittamalla yleisen kielitutkinnon tasolla 6.

Ruotsin kielen kielikylpyopetusta järjestetään suomenkielisissä kouluissa. Muulla kuin koulun opetuskielellä opettavien opettajien (esim. kielikylpyopettajien) on hallittava opetuksessa käytettävä kieli. Opetushallituksen määräyksen Opettajalta edellytettävä kielen hallinta muulla kuin koulun opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa (25/011/2005) mukaan opettajalla on riittävä kielitaito, jos hän

 • on suorittanut valtakunnallisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukaisen kokeen tai
 • on suorittanut yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot tai
 • on suorittanut kelpoisuuden tuottavat opintonsa ulkomailla.

Tällainen opetuskielen taito on osoitettava, jos opettaja opettaa vähintään neljä vuosiviikkotuntia tai vähintään neljä opetussuunnitelman mukaista kurssia.

Koulusivistyskieli on se kieli,

a) jolla on suorittanut ylioppilastutkintonsa, sisältäen hyväksytyn äidinkielenkokeen kielessä

b) joka on koulukielenä peruskoulun (9 lk.) tai lukion päättötodistuksessa, sisältäen hyväksytyn arvosanan kielessä äidinkielenä.

Jos esimerkiksi on käynyt peruskoulun yhdellä kielellä ja lukion toisella kielellä huomioidaan lukion kieli (ts. vaihtoehto a).

Katsaus kielellisistä kelpoisuuksista Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman suorittamisen jälkeen

 

Kielikylpyopettaja ruotsin kielen kielikylvyssä

Luokanopettaja ruotsinkielisessä koulussa

Luokanopettaja suomenkielisessä koulussa

Ruotsin kielen aineen-opettaja suomen-kielisessä koulussa

Suomi koulusivistyskieli + kypsyysnäyte suomeksi

Kelpoinen

Ruotsin kielen erinomainen taito on osoitettava

Kelpoinen

Kelpoinen

Ruotsi koulusivistyskieli + kypsyysnäyte ruotsiksi

Suomen kielen erinomainen taito on osoitettava

Kelpoinen

Suomen kielen erinomainen taito on osoitettava

Suomen kielen erinomainen taito on osoitettava

Mikäli olet epävarma kielellisestä kelpoisuudestasi, voit ottaa yhteyttä Opetushallitukseen.

Kandidaattiopinnot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmaan sisältyvät Vaasan yliopistossa suoritettavat:

 • yleisopinnot, viestintä- ja kieliopinnot, 15 op
 • pääaineen ruotsi suuntautumisvaihtoehtona monikielisyys opinnot, 165 op

Lisäksi koulutusohjelman opiskelijat suorittavat sivuaineopintoina Åbo Akademin Vaasan yksikössä:

 • opettajan pedagogiset opinnot (sisältäen opetusharjoittelut), 60 op
 • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op

Kaikki opinnot, lukuun ottamatta 15 op yleis-, viestintä- ja kieliopinnot, suoritetaan ruotsin kielellä.

Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa jatkat suoraan kielikylpykoulutuksen maisteriopintoihin.

Maisteriopinnot

Kielikylpykoulutuksen maisteriopintoihin sisältyvät Vaasan yliopistossa suoritettavat:

 • ruotsin kielen syventävät opinnot
 • monikielisyysopinnot

Lisäksi koulutusohjelman opiskelijat suorittavat sivuaineopintoina Åbo Akademin Vaasan yksikössä:

 • opettajan pedagogiset opinnot sekä
 • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan

 • opiskelijalla on vankka ruotsin kielen kielitaito ja hän pystyy kommunikoimaan tilanteen vaatimalla tavalla erityyppisissä ammatillisissa ja sosiaalisissa tilanteissa
 • opiskelija on perehtynyt monikielisyyden, kielikylvyn ja ruotsi toisena kielenä alojen tutkimukseen
 • opiskelija tuntee käytännössä ja teoriassa erilaisten monikielisten oppimisympäristöjen toimintamekanismeja, erityisesti liittyen kielikylpyyn
 • opiskelijalla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita perusopetuksen luokanopetus ja kielikylpyopetus edellyttää (esiopetus ja vuosiluokat 1–6)
 • opiskelijalla on sellaiset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset tiedot ja ammatilliset valmiudet, joita suomenkielisen perusopetuksen ja lukion ruotsin kielen aineenopetus edellyttää

Tutustu opintoihin

Suunnittele opintosi

Kysymys Jos minulla on jo opinto-oikeus Vaasan yliopistossa tai Åbo Akademissa, pitääkö minun silti hakea kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmaan yhteishaun kautta?
Vastaus Kyllä. Tämä on uusi koulutusohjelma, johon kaikkien on haettava yhteishaun kautta ja osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin, vaikka olisikin jo ennestään opinto-oikeus jompaankumpaan yliopistoon.
Kysymys Voinko hakea suoraan koulutusohjelman maisterivaiheeseen?
Vastaus Et. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmaan voi hakea vain päävalinnan kautta. Ohjelmassa opiskellaan ensin kandidaatin opinnot, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat suoraan maisteriopintoihin ilman erillistä hakua. Jos sinulla on aiempia opintoja, voi tosin olla mahdollista hyväksilukea niitä tähän koulutusohjelmaan, katso seuraava kysymys.
Kysymys Voinko saada aiempia ruotsin kielen ja/tai opettajan pedagogisia opintoja ja/tai luokanopettajan monialaisia opintoja hyväksiluettua jos minut hyväksytään ohjelmaan?
Vastaus Kyllä, aiempia opintoja voidaan hyväksilukea jos niiden sisältö vastaa kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opintojen sisältöä. Koulutusohjelmaan hyväksymisen jälkeen voit hakea aiempien opintojen hyväksilukemista, minkä jälkeen opintopäällikkö ja kursseista vastaavat opettajat ottavat kantaa opintojen hyväksilukemiseen. Lisätietoja.
Kysymys Millainen kielitaito vaaditaan koulutusohjelmaan pääsemiseksi?
Vastaus

Koulussa hankittu ruotsin ja suomen kielen kielitaito (tasoa B1 vastaava taito) riittää. Sinun on kyettävä kommunikoimaan ja opiskelemaan sekä ruotsiksi että suomeksi, mutta kummankaan kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen. Äidinkielesi voi olla siis joko suomi, ruotsi tai jokin muu. Valintakokeessa arvioidaan sekä suomen että ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Kielikylpyopettajana työskentelet ruotsin kielellä, siksi sinun odotetaan kehittävän lähinnä ruotsin kielen kielitaitoasi koulutuksen aikana. Työelämässä vaadittavat kielitaidot valmistumisesi jälkeen löydät tältä sivulta kohdasta "Opettajan kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset". 
Kysymys Suoritetaanko opinnot Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa eri vuosina vai rinnakkain?
Vastaus

Opinnot suoritetaan rinnakkain molemmissa yliopistoissa koko opintojen ajan.

Kysymys Voinko suorittaa kielikylpykoulutuksen koulutusohjelman opintoja etäopiskeluna?
Vastaus Et. Kaikki koulutusohjelman opinnot vaativat läsnäoloa.

Opintoneuvontaan voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen opintoneuvonta.hum(a)uva.fi koulutusohjelman opintoasioihin, kuten opiskelijavalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?