Jos olet saanut vaihtopaikan yhteistyöyliopistossa Vaasan yliopiston hakumenettelyn kautta, olet oikeutettu apurahaan. Apuraha on tarkoitettu kattamaan vaihdon järjestelyistä syntyviä matkakustannuksia. Lukukausimaksuja Vaasan yliopiston opiskelijat eivät yhteistyöyliopistoihimme maksa, mutta erilaiset materiaalimaksut ja opiskelijajärjestömaksut ovat mahdollisia. Yliopiston ulkopuolista rahoitusta, esim. freemover-vaihtoon voit kysellä erilaisilta säätiöiltä.

Yliopiston matka-apurahat ovat verotonta tuloa eivätkä vaikuta opintotuen määrään.

Apurahan ehdot

Vaasan yliopiston vaihtopaikan saaneille opiskelijoille myönnetään harkinnanvaraisesti apurahaa, kunkin vaihto-ohjelman reunaehtojen mukaisesti. Apurahojen saamisen ja pitämisen ehtona on:

 • Vaihdon tulee kestää vähintään 3 kk ja enintään 12 kk (fyysisen vaihdon kesto)
 • Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 20 op / lukukausi vaihtoyliopiston tarjoamia opintoja, jotka hyväksiluetaan VÄLITTÖMÄSTI Vaasan yliopiston tutkintoon
 • Vaihdon vaaditut lomakkeet on palautettu:
 1. Sitoumus vaihtoon -lomake
 2. Learning Agreement (ennen vaihtoa ja vaihtokohteesta, Erasmus-opiskelijoilla tulee olla mukanaan agreement, jossa on sekä Vaasan että vaihtokohteen allekirjoitukset/leimat)
 3. Vaihdon opintosuoritusote
 4. Letter of Confirmation
 5. Matkaraportti (Erasmus-vaihtareiden tulee tehdä myös Komission oma EU-survey)
 6. Erasmus-vaihtareiden tulee tehdä OLS-kielitesti ennen ja jälkeen vaihdon

Yliopisto voi periä apurahan takaisin osittain, kokonaan tai korkojen kera, jos jokin yllämainituista ehdoista ei täyty. Samaan vaihtoon opiskelija ei voi saada apurahaa eri rahoituslähteistä, jos molempiin rahoituslähteisiin vaaditaan toimenpiteitä Vaasan yliopistolta, i.e. opiskelija ei voi saada sekä Erasmus- että Nordplus-apurahaa, tai saada apurahaa kahdelta eri Nordplus-verkostolta.

Apurahaa ei makseta kotimaasta käsin kokonaan etänä suoritettavaan vaihtoon. Virtuaalisena suoritettava vaihto voi lähtökohtaisesti olla mahdollinen ainoastaan force majeure -tapauksissa, esimerkiksi syksyn 2021 osalta pandemiaan liittyvistä syistä. Opiskelijan tulee olla yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin, joka arvioi virtuaalivaihdon edellytykset.

 

Erasmus-apuraha

Yliopisto jakaa omiin sopimuksiinsa perustuviin Erasmus-vaihtoihin lähteville opiskelijoille EU-Komission Erasmus-apurahaa Opetushallituksen kautta annettujen Komission reunaehtojen mukaisesti. Vuosittainen apurahojen suuruus vaihtelee vuosittaisen tuen kokonaismäärästä, lähtevien opiskelijoiden määrästä ja kohdemaasta riippuen. 

Lukuvuonna 2020/21 Komission määrittämiin kalliin hintatason maihin (Denmark, Iceland, Ireland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom) kuukausittainen apuraha on 470 EUR

Komission määrittämiin halvan hintatason maihin (Austria, Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia) kuukausittainen apuraha on 420 EUR

Apuraha perustuu vaihdon kokonaiskuukausimäärään ja tästä vajaaksi jääviin / yli meneviin päiviin, joista peritään takaisin / maksetaan lisää apurahaa (5 päivän joustovara). Lisätietoa vuosittain kesä/joulukuussa suoraan Erasmus-vaihtoon valituille.

Lisäksi Erasmus-ohjelma tukee erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen Erasmus-ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Tätä varten on mahdollista anoa lisätukea. Samoin myös perheelliset opiskelijat ovat oikeutettuja lisätukeen. Lisätietoa tuista saa liikkuvuuspalveluista.

Erasmus+ Global Mobility -apuraha

Erasmus+ globaalin liikkuvuuden apurahaa maksetaan kahdenvälisiin kohteisiin, joiden kohteet ja määrät vaihtuvat vuosittain riippuen Komissiolta saadusta rahoituksesta.

Saatava apuraha koostuu matkatuesta ja oleskelutuesta, joka on 700 EUR jokaiselta täydeltä kuukaudelta. Matkatuen suuruus riippuu kohdemaan etäisyydestä, esimerkiksi:

 • Venäjä, HSE. St. Petersburg Double Degree in Finance-ohjelma 275€
 • Jordania: 560€

Nordplus-vaihtojen apurahat

Nordplus-ohjelma on pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama liikkuvuusohjelma, jonka puitteissa tehtävät vaihdot tehdään eri alojen verkostoissa (Nordlys, Norek, Nordtek, Nordliks, Statskunskap, Finnplus, Media and Communication). Apurahat maksetaan joko yliopiston kautta tai suoraan verkostosta seuraavasti:

Nordlys-apurahat

Nordplus-ohjelman Nordlys-verkostossa suoritettavaan vaihtoon maksetaan matka-apuraha yliopiston kautta. Apuraha koostuu osittain Nordplus-ohjelman varoista ja osittain yliopiston varoista. Apuraha on suuruudeltaan n. 500-800€ / vaihto. Summa määräytyy Nordlys-verkoston ja yliopiston taloudellisen tilanteen mukaan. Nordlys-apuraha on aina lukukauden apuraha, vaikka vaihto kestäisikin lukuvuoden.

Norek-apurahat

Nordplus-ohjelman Norek-verkostossa suoritettavaan vaihtoon maksetaan Vaasan yliopiston kautta. Verkosto määrittelee apurahan suuruuden. Summa on kohdemaasta riippuen n. 500-1000€ / vaihto. Summa määräytyy verkoston tilanteen mukaan.

Nordtek-apuraha

Nordplus-ohjelman Nordtek-verkostossa suoritettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Nordtek-verkostosta suoraan. Vaasan yliopiston kansainväliset asiat ilmoittavat verkostossa liikkuvien opiskelijoiden tiedot apurahojen jakoa varten. Summa määräytyy verkoston tilanteen mukaan.

Nordliks-apuraha

Nordplus-ohjelman Nordliks-verkostossa suoritettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Nordliks-verkostosta suoraan. Vaasan yliopiston Nordliks-yhteyshenkilö ilmoittaa verkostossa liikkuvien opiskelijoiden tiedot apurahojen jakoa varten. Summa määräytyy verkoston tilanteen mukaan.

Finnplus-apuraha

Nordplus-ohjelman Finnplus-verkostossa suoritettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Finnplus-verkostosta suoraan. Vaasan yliopiston yhteyshenkilö ilmoittaa liikkuvien opiskelijoiden tiedot apurahojen jakoa varten. Summa määräytyy verkoston tilanteen mukaan.

Statskunskap-apurahat

Nordplus-ohjelman Statskunskap-verkostossa suorittettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Statskunskap-verkostosta suoraan. Vaasan yliopiston kansainväliset asiat ilmoittaa liikkuvien opiskelijoiden tiedot verkostoon apurahojen jakoa varten. Summa määräytyy verkoston tilanteen mukaan.

Kahdenvälisten vaihtojen apurahat

Yliopisto myöntää apurahaa omiin sopimuksiinsa perustuviin kahdenvälisiin vaihtokohteisiin 800-2000€ / vaihto. Summa vaihtelee kohdemaittain ja -yliopistoittain. Myös yliopiston taloudellinen tilanne vaikuttaa apurahojen suuruuteen.

Vaihtokohteiden ja -vaihtomaiden omat apurahat

Joissakin tapauksissa vaihtokohde ja/tai vaihtomaa tarjoaa saapuville vaihto-opiskelijoille stipendejä. Näissä tapauksissa yliopistoa pyydetään yleensä asettamaan opiskelijat erilaisiin suositusjärjestyksiin. Suositusjärjestys määräytyy opintomenestyksen (keskiarvo ja suoritettujen opintopisteiden määrä) mukaan. Mikäli opiskelija saa tätä kautta apurahan, ei hän ole oikeutettu pitämään yliopiston matka-apurahaa apurahan ollessa suurempi. Apurahan ollessa pienempi maksetaan erotus opiskelijalle.

Apurahojen mahdollinen takaisinperintä

Kansainvälisten asioiden omat apurahat ja yksikön kautta jaettavat apurahat ovat harkinnanvaraisia. Yksikkö voi perua apurahan takaisin korkoineen, jos sitoumus vaihtoon -lomakkeen mukaiset vaihdon ehdot eivät toteudu. Apuraha peritään takaisin, jos:

 1. vaihdon aikana ei ole suoritettu vähintään 20 opintopistettä / lukukausi vaihtoyliopiston kursseja,
 2. vaihto keskeytyy tai kestää alle 3 kk,
 3. opiskelija ei palauta vaadittuja dokumentteja,
 4. vaihdon aikana suoritettuja opintoja ei ole hyväksiluettu Vaasan yliopistossa suoritettavaan tutkintoon.

Apurahan takaisinperinnästä saatetaan periä hallinnollinen maksu 120€ sekä mahdolliset korot korkolain mukaisen koron kera. Korko kerääntyy siitä päivästä lähtien, kun apuraha on maksettu tilille.

Apurahan takaisinperintä tapahtuu tapauskohtaisesti. Apuraha voidaan jättä perimättä takaisin, jos vaihdon ehdot eivät ole täyttyneet vakavasta sairaustapauksesta (lääkärintodistus todisteena), muusta pakottavasta syystä tai kohdekorkeakoulun ja -maan tilanteesta johtuen.

Vaihdossa suoritettavat opinnot tulee hyväksilukea Vaasan yliopiston tutkintoon. Vaasan yliopiston omille vaihtopaikoille lähdettäessä minimivaatimus opintojen suhteen on 20 op /vaihtokohteen opintoja /lukukausi. Ota välittömästi yhteyttä kotiyliopistoon, jos epäilet tavoitteen täyttymistä ja tarkista vaihtokohdeyliopistolta, voitko tehdä sinne korvaavia tehtäviä ja tenttejä esim. vielä Vaaasasta käsin (ei kuitenkaan sen lukukauden ulkopuolella, mille sinut on nimetty vaihtokohteeseen).

Opintotuki ja ulkopuolinen rahoitus

Lähtiessäsi itsenäisesti suorittamaan tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, olet oikeutettu KELA:n opintotukeen, jos vaihdossa suoritettavat opinnot tulevat osaksi Vaasan yliopistossa suorittamaasi tutkintoa. Informoi Kelaa vaihdostasi. Lomakkeeseen tulee liittää kopio vaihtokohteen omasta hyväksymiskirjeestä. Tästä tulisi käydä ilmi vaihdon aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Jos mahdollisuutta tähän ei ole, voit vaikka printata kohteen www-sivuilta tiedon, josta näkyy opetusaikataulu / akateeminen kalenteri. Lisäksi vaaditaan jokin todistus, että akateeminen yksikkö hyväksyy nuo opinnot Vaasan tutkintoon, esim. sähköposti tiedekunnasta tai kopio Learning Agreementista.

Opintukea myönnetään aina niille kuukausille, joissa opiskelijana olo kestää vähintään 18 päivää, joten jos lukukausi loppuu kesken kuukauden, ei opiskelija ole välttämättä oikeutettu opintotukeen kyseiseltä kuulta. Opintotuessa kannattaa huomioida myös tutkintoa varten myönnettyjen tukikuukausien jäljellä oleva määrä. Lisätietoa opintotuesta saat Kelan sivuilta.

Ulkopuolisia apurahoja myöntävät eri tahot, kuten valtiot, kunnat, yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt. Suurin osa yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamista apurahoista on tarkoitettu jatko-opiskeluun ja perustutkinto-opiskelijoille suunnattuja apurahoja on saatavilla rajallisesti.

Apurahoja ja niitä myöntäviä säätiöitä kannattaa etsiä monesta eri paikasta, esim:

Apurahoista ilmoitetaan myös kv-asioiden facebookissa, opiskelijaportaalissa sekä paikallissanomalehdissä.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?