Apurahat vaihtoon

Jos olet saanut vaihtopaikan yhteistyöyliopistossa Vaasan yliopiston hakumenettelyn kautta, olet oikeutettu apurahaan. Apuraha on tarkoitettu kattamaan vaihdon järjestelyistä syntyviä matkakustannuksia. Lukukausimaksuja Vaasan yliopiston opiskelijat eivät yhteistyöyliopistoihimme maksa, mutta erilaiset materiaalimaksut ja opiskelijajärjestömaksut ovat mahdollisia. Yliopiston ulkopuolista rahoitusta, esim. freemover-vaihtoon voit kysellä erilaisilta säätiöiltä.

Yliopiston matka-apurahat ovat verotonta tuloa eivätkä vaikuta opintotuen määrään.

Apurahan ehdot

Vaasan yliopiston vaihtopaikan saaneille opiskelijoille myönnetään harkinnanvaraisesti apurahaa, kunkin vaihto-ohjelman reunaehtojen mukaisesti. Apurahojen saamisen ja pitämisen ehtona on:

 • Vaihdon tulee kestää vähintään 2 kk ja enintään 12 kk (fyysisen vaihdon kesto) 
 • Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 5 op/ vaihtokuukausi vaihtoyliopiston tarjoamia opintoja, jotka hyväksiluetaan VÄLITTÖMÄSTI Vaasan yliopiston tutkintoon
 • Vaihdon vaaditut lomakkeet on palautettu (1 kk sisällä vaihdon päättymisestä):
 1. Sitoumus vaihtoon -lomake
 2. Learning Agreement ennen vaihtoa (ja vaihdon aikana), asianmukaisin allekirjoituksin (opiskelija/ kotiyliopisto/ vastaanottava yliopisto)
 3. Vaihdon opintosuoritusote
 4. Letter of Confirmation
 5. Matkaraportti (Erasmus-vaihto-opiskelijoiden tulee tehdä myös Komission oma EU-survey)

Yliopisto voi periä apurahan takaisin osittain, kokonaan tai korkojen kera, jos jokin yllämainituista ehdoista ei täyty. Samaan vaihtoon opiskelija ei voi saada apurahaa eri rahoituslähteistä, jos molempiin rahoituslähteisiin vaaditaan toimenpiteitä Vaasan yliopistolta, i.e. opiskelija ei voi saada sekä Erasmus- että Nordplus-apurahaa, tai saada apurahaa kahdelta eri Nordplus-verkostolta.

Apurahaa ei makseta kotimaasta käsin kokonaan etänä suoritettavaan vaihtoon. Virtuaalisena suoritettava vaihto voi lähtökohtaisesti olla mahdollinen ainoastaan force majeure -tapauksissa, esimerkiksi pandemiaan liittyvistä syistä. Opiskelijan tulee olla yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin, joka arvioi virtuaalivaihdon edellytykset.

Opiskelijan tulee viipymättä olla yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin jos vaihto keskeytyy tai peruuntuu.

 

Erasmus-apuraha

Yliopisto jakaa omiin sopimuksiinsa perustuviin Erasmus-vaihtoihin lähteville opiskelijoille EU-Komission Erasmus-apurahaa Opetushallituksen kautta annettujen Komission reunaehtojen mukaisesti. Vuosittainen apurahojen suuruus vaihtelee vuosittaisen tuen kokonaismäärästä, lähtevien opiskelijoiden määrästä ja kohdemaasta riippuen. 

Lukuvuonna 2022/23 Komission määrittämiin kalliin hintatason maihin (Denmark, Iceland, Ireland, Lichtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom) kuukausittainen apuraha on 540 EUR (UK 470 EUR).

Komission määrittämiin halvan hintatason maihin (Austria, Belgium, Bulgaria Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania,Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, Former Yugoslav Republic of Macedonia) kuukausittainen apuraha on 490 EUR. 

Apuraha perustuu vaihdon kokonaiskuukausimäärään ja tästä vajaaksi jääviin / yli meneviin päiviin, joista peritään takaisin / maksetaan lisää apurahaa. Lisätietoa vuosittain kesä/joulukuussa suoraan Erasmus-vaihtoon valituille.

Erasmus lyhytkestoisen monimuotoliikkuvuuden apurahat

Lyhytkestoiseen monimuotoliikkuvuuteen sisältyy sekä fyysinen että virtuaalinen oppimisjakso. Fyysisen oppimisjakson kesto on 5-30 pv, ja apurahaa maksetaan vain fyysisen liikkuvuuden päiviltä. Vaihdon virtuaaliselle osuudelle ei makseta apurahaa. Liikkuvuuden apurahat ovat samat kaikkiin maihin.

Opiskelijat voivat saada lyhytkestoiseen fyysiseen liikkuvuuteen

 • 70 EUR / pv ensimmäisten 14 päivän ajalta ja
 • 50 EUR / pv päiviltä 15–30.

Vaihdon fyysiseen kestoon voidaan lisätä yksi matkapäivä alkuun ja loppuun (yhteensä 2 päivää), joille maksetaan ym. päiväkohtaista apurahaa.

______________________________________

Erasmus-ohjelma tukee erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen Erasmus-ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Tätä varten on mahdollista anoa lisätukea. Samoin myös perheelliset opiskelijat ovat oikeutettuja lisätukeen. Opiskelijat, jotka valitsevat ympäristöystävällisen/ vähäpäästöisen matkustustavan, voivat saada lisäapurahaa. Lyhytkestoiseen monimuotoliikkuvuuteen lähtevät perheelliset opiskelijat voivat hakea myös erillistä matkatukea. Lisätietoa tuista saa Liikkuvuuspalveluista.

Nordplus-vaihtojen apurahat

Nordplus-ohjelma on pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama liikkuvuusohjelma, jonka puitteissa tehtävät vaihdot tehdään eri alojen verkostoissa (Nordlys, NOREK, Nordtek, Media and Communication, Statskunskap). Apurahat maksetaan joko yliopiston kautta tai suoraan verkostosta seuraavasti:

Nordlys-apurahat

Nordplus-ohjelman Nordlys-verkostossa suoritettavaan vaihtoon maksetaan matka-apuraha yliopiston kautta. Apuraha on suuruudeltaan n. 1 300 - 1 600€ / vaihto. Nordlys-apuraha on aina lukukauden apuraha.

NOREK-apurahat

Nordplus-ohjelman NOREK-verkostossa suoritettavaan vaihtoon maksetaan matka-apuraha yliopiston kautta. Apuraha on suuruudeltaan n. 1 300 - 1 600€ /vaihto. NOREK -apuraha on aina lukukauden apuraha.

Nordtek-apuraha

Nordplus-ohjelman Nordtek-verkostossa suoritettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Nordtek-verkostosta suoraan. Apuraha on suuruudeltaan n. 1 300 - 1 600€ /vaihto. Nordtek -apuraha on aina lukukauden apuraha.

Media and Communication -apuraha

Nordplus-ohjelman Media and Communication -verkostossa suoritettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Media and Communication -verkostosta suoraan. Apuraha on suuruudeltaan n. 1 300 - 1 600€ /vaihto. Media and Communication -apuraha on aina lukukauden apuraha.

Statskunskap-apurahat

Nordplus-ohjelman Statskunskap-verkostossa suorittettavaan vaihtoon opiskelija saa apurahan Statskunskap-verkostosta suoraan. Apuraha on suuruudeltaan n. 1 300 - 1 600€ /vaihto. Statskunskap -apuraha on aina lukukauden apuraha.

Erasmus -apurahat Nordplus -vaihdoissa

Nordplus -alaohjelmien paikoilla vaihtoon lähtevistä useimmat opiskelijoista tulevat saamaan vaihdolleen Nordplus -apurahan sijasta Erasmus -apurahan. Useimmat partneriyliopistot Nordplus -verkostoissa ovat solmineet yhdessä Erasmus partnerisopimuksen, mutta kaikki verkoston yliopistot eivät ole mukana näissä sopimuksissa, jolloin tällaiseen yliopistoon vaihtoon lähtevän opiskelijan vaihtoapuraha on Nordplus -ohjelman mukainen. Media and Communication -verkoston paikoilla vaihtoon lähtevät saavat aina verkoston oman Nordplus -apurahan.

Kahdenvälisten vaihtojen apurahat

Yliopisto myöntää apurahaa omiin sopimuksiinsa perustuviin kahdenvälisiin vaihtokohteisiin. Summa vaihtelee kohdemaittain ja -yliopistoittain. Myös yliopiston taloudellinen tilanne vaikuttaa apurahojen suuruuteen.

Lukuvuodelle 2023-2024 vahvistetut kahdenvälisten vaihtojen apurahat:

1 500€/ vaihto - Euroopan ulkopuoliset kohdemaat
2 000€/ vaihto - USA

Vaihtokohteiden ja -vaihtomaiden omat apurahat

Joissakin tapauksissa vaihtokohde ja/tai vaihtomaa tarjoaa saapuville vaihto-opiskelijoille stipendejä. Näissä tapauksissa yliopistoa pyydetään yleensä asettamaan opiskelijat erilaisiin suositusjärjestyksiin. Suositusjärjestys määräytyy opintomenestyksen (keskiarvo ja suoritettujen opintopisteiden määrä) mukaan. Mikäli opiskelija saa tätä kautta apurahan, ei hän ole oikeutettu pitämään yliopiston matka-apurahaa apurahan ollessa suurempi. Apurahan ollessa pienempi maksetaan erotus opiskelijalle.

Apurahojen mahdollinen takaisinperintä

Kansainvälisten asioiden omat apurahat ja yksikön kautta jaettavat apurahat ovat harkinnanvaraisia. Yksikkö voi perua apurahan takaisin korkoineen, jos sitoumus vaihtoon -lomakkeen mukaiset vaihdon ehdot eivät toteudu. Apuraha peritään takaisin, jos:

 1. vaihdon aikana ei ole suoritettu vähintään 5 op/ vaihtokuukausi vaihtoyliopiston kursseja,
 2. vaihto keskeytyy tai kestää alle 2 kk,
 3. opiskelija ei palauta vaadittuja dokumentteja,
 4. vaihdon aikana suoritettuja opintoja ei ole hyväksiluettu Vaasan yliopistossa suoritettavaan tutkintoon.

Apurahan takaisinperinnästä saatetaan periä hallinnollinen maksu 120€ sekä mahdolliset korot korkolain mukaisen koron kera. Korko kerääntyy siitä päivästä lähtien, kun apuraha on maksettu tilille.

Apurahan takaisinperintä tapahtuu tapauskohtaisesti. Apuraha voidaan jättää perimättä takaisin, jos vaihdon ehdot eivät ole täyttyneet vakavasta sairaustapauksesta (lääkärintodistus todisteena), muusta pakottavasta syystä tai kohdekorkeakoulun ja -maan tilanteesta johtuen.

Vaihdossa suoritettavat opinnot tulee hyväksilukea Vaasan yliopiston tutkintoon. Vaasan yliopiston omille vaihtopaikoille lähdettäessä minimivaatimus opintojen suhteen on 5 op /vaihtokuukausi vaihtokohteen opintoja. Ota välittömästi yhteyttä kotiyliopistoon, jos epäilet tavoitteen täyttymistä ja tarkista vaihtokohdeyliopistolta, voitko tehdä sinne korvaavia tehtäviä ja tenttejä (ei kuitenkaan sen lukukauden ulkopuolella, mille sinut on nimetty vaihtokohteeseen).

Opintotuki ja ulkopuolinen rahoitus

Lähtiessäsi itsenäisesti suorittamaan tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, olet oikeutettu KELA:n opintotukeen, jos vaihdossa suoritettavat opinnot tulevat osaksi Vaasan yliopistossa suorittamaasi tutkintoa. Informoi Kelaa vaihdostasi. Lomakkeeseen tulee liittää kopio vaihtokohteen omasta hyväksymiskirjeestä. Tästä tulisi käydä ilmi vaihdon aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Jos mahdollisuutta tähän ei ole, voit vaikka printata kohteen www-sivuilta tiedon, josta näkyy opetusaikataulu / akateeminen kalenteri. Lisäksi vaaditaan jokin todistus, että akateeminen yksikkö hyväksyy nuo opinnot Vaasan tutkintoon, esim. sähköposti tiedekunnasta tai kopio Learning Agreementista.

Opintukea myönnetään aina niille kuukausille, joissa opiskelijana olo kestää vähintään 18 päivää, joten jos lukukausi loppuu kesken kuukauden, ei opiskelija ole välttämättä oikeutettu opintotukeen kyseiseltä kuulta. Opintotuessa kannattaa huomioida myös tutkintoa varten myönnettyjen tukikuukausien jäljellä oleva määrä. Lisätietoa opintotuesta saat Kelan sivuilta.

Ulkopuolisia apurahoja myöntävät eri tahot, kuten valtiot, kunnat, yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt. Suurin osa yksityisten säätiöiden ja järjestöjen jakamista apurahoista on tarkoitettu jatko-opiskeluun ja perustutkinto-opiskelijoille suunnattuja apurahoja on saatavilla rajallisesti.

Apurahoja ja niitä myöntäviä säätiöitä kannattaa etsiä monesta eri paikasta, esim:

Apurahahauista ilmoitellaan myös Liikkuvuuspalveluiden Facebookissa.