Tohtorikoulutukseen hakeminen

Vaasan yliopiston tutkijakoulu hakee tohtorikoulutukseen motivoituneita, lahjakkaita ja tutkimustyöstä innostuneita opiskelijoita. Teemme vaikuttavaa tutkimusta ja koulutamme osaajia tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa varten. Edistämme kilpailukykyä, innovaatioita ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa, teknologioissa ja yhteiskunnassa.

Haku tohtoriohjelmiin on kaksi kertaa vuodessa: keväällä huhtikuussa 1.4 - 30.4 ja syksyisin 15.9 - 15.10.

Vaasan yliopiston tohtoriohjelmia ovat Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma, Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma sekä Yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Opiskelijat hakevat opinto-oikeutta suoraan tohtoriohjelmiin, joissa ensisijaisena tavoitetutkintona on tohtorin tutkinto. Tohtorikoulutettava saa opintojensa aikana valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla.

Tohtorintutkinto koostuu jatko-opinnoista sekä väitöskirjaan johtavasta tutkimustyöstä. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on päätoimisesti opiskellen 4 vuotta. Tutkintoon sisältyvien opintojen laajuus on  tutkimusalasta riippuen joko 40 op tai 60 op. Jatko-opintoja järjestävät Vaasan yliopiston Tutkijakoulu, Akateemisiset yksiköt sekä kotimaiset että kansainväliset tohtorikoulutusverkostot. Lisätietoa löydät opinto-oppaasta. Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään kaksi ohjaajaa ja opiskelijat kuuluvat myös yliopiston tutkimusryhmiin.

Kuva
Hakeneet ja hyväksytyt tohtoriopiskelijat

Hakuprosessi tiivistetysti

1. Tarkista hakuajat ja varaa riittävästi aikaa hakemuksen laatimiseen sekä liitteiden kokoamiseen.

2. Tutustu Vaasan yliopiston tutkimusryhmiin, tutkimusalustoihin ja tutkijoihin. Mihin tutkimusryhmään tutkimusideasi sopii? Voit ottaa yhteyttä kiinnostavan tutkimusryhmän vetäjään tai tutkijoihin ja esitellä tutkimusideaasi. Älä lannistu vaikka et ehtisikään saada vastausta; käsittelemme joka tapauksessa kaikki hakemukset.

3. Valitse tohtoriohjelma johon haet. Minkä alan tohtorintutkintoa tavoittelet? Mikä on tohtorintutkintosi pääaine eli tutkimusalasi? Koulutustaustasi tulee sopia  hakemaasi tohtoriohjelmaan. Tarkista hakukelpoisuutesi ja tohtoriohjelmien valintaperusteet sekä tutustu opinto-oppaaseen.

4. Panosta tutkimussuunnitelman laadintaan. Itsenäisesti laadittu tutkimussuunnitelma osoittaa hakijan kyvykkyyttä ja tietämystä sekä tutkmusaiheen merkitystä ja uutuusarvoa.

5. Laadi jatkotutkinnon alustava opintosuunnitelma, motivaatiokirje sekä kokoa hakemuksen muut liitteet.

6. Täytä hakulomake Opintopolussa ja lataa kaikki liitteet palveluun

7. Kaikki hakemukset käsitellään ja arvioidaan tasapuolisesti hakuajan päätyttyä. Kaikille hakijoille lähetetään myös tiedot valinnan tuloksesta sähköpostitse.


Kysy lisää: graduateschool@univaasa.fi

 

 

Kelpoisuus tohtoriopintoihin

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (YliopistoL 558/2009 37 §).

 

Jatko-opintokelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon

 • pro gradu -tutkielman arvosana
 • pääaineen opintomenestys
 • tutkimusaihepiirin soveltuvuus ohjaajaresursseihin nähden sekä
 • muut mahdolliset tutkimusvalmiutta osoittavat suoritukset.

Mahdollisista täydentävistä opinnoista päätetään hyväksymispäätöksen yhteydessä. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä jatkotutkintoon.

Valintaperusteet

Vaasan yliopiston tutkijakoulu edellyttää, että tohtoriopiskelijaksi hakevalla on

 • riittävät perustiedot tieteenalalta, jolta väitöskirjatyö tehdään
 • hyvä opintomenestys perustutkinnon osalta sekä
 • hyvää arvosana syventäviin opintoihin sisältyvästä opinnäytteestä  (hyvä, 3/5, cum laude approbatur tai muu vastaavantasoinen arvolause).
 • Erityistapauksissa voidaan hyväksyä arvolausetta täydentävät lisäopinnot tai muut tasokkuutta osoittavat suoritukset.
 • Hakijalla tulee olla jatko-opinnot mahdollistava kielitaito.

Mikäli jatko-opintokelpoisuuden osoittavaa tutkintoa ei ole myönnetty hakuajan päättymiseen mennessä, voidaan harkita hakijan hyväksymistä ehdollisena. Tutkintotodistus tulee tällöin toimittaa yliopistoon ennen opintojen alkamista (huhtikuussa päättyvän haun osalta viimeistään 15.8. ja lokakuussa päättyvän haun osalta viimeistään 31.12.) ja jatko-opintohakemukseen tulee liittää lausunto opinnäytetyön hyväksymisestä ja arvosanasta sekä virallinen ote opintosuoritusrekisteristä.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan akateemisten yksiköiden hyväksymiä valintaperusteita. Tohtoriohjelmien tarkemmat valintaperusteet löydät Opintopolusta.

Hakumenettely

Hakuaika on keväällä huhtikuussa ja syksyllä syyskuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin. Tohtorikoulutukseen haetaan Opintopolku-järjestelmässä. Hae koulutusta Opintopolusta tohtoriohjelman nimellä. Hakemuksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakemukseen tulee liittää (pdf-tiedostona):

 1. Kaikki hakukelpoisuutta osoittavat kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista.
  Jos hakuperusteena oleva tutkinto on suoritettu ulkomailla, tutkintotodistuksen ja sen litteenä olevan opintosuoritusotteen tulee olla oikeaksi todistettuja. Oikeaksi todistettu kopio on oppilaitoksen, notaarin tai kahden jäävittömän henkilön oikeaksi todistama kopio. Jäävittömällä henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei ole lähisukulainen tai samassa taloudessa asuva kumppani.
   
 2. Tutkimussuunnitelma, josta tulee käydä ilmi mm. väitöskirjan aihe ja sen liittyminen aikaisempaan tutkimukseen, tutkimuksessa käytettävät aineistot ja metodit, hakijan perehtyneisyys aiheeseen sekä toteuttamisaikataulu. Hakijalle on eduksi, jos hänen tutkimuksensa liittyy yliopiston tutkimusryhmien aihealueisiin (ks. ohje tutkimussuunnitelman laadintaan)
   
 3. Alustava opintosuunnitelma tohtoriopintoihin.Tarkemmat tiedot tutkintojen rakenteesta ja vaadittavista jatko-opinnoista löydät opinto-oppaasta
   
 4. Ansioluettelo. Käytä esim. Europass CV-pohjaa
   
 5. Motivaatiokirje
   
 6. Todistus englanninkielen taidosta, mikäli hakija hakija ei ole suorittanut hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa Suomessa.

Ohjeet ja mallit liitteiden laatimiseen:

Valintapäätökset

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemukset arvioidaan oppiaineissa sekä tohtoriohjelmien johtoryhmissä. Uudet tohtoriopiskelijat hyväksyy dekaani. Valinnassa otetaan huomioon jatko-opintokelpoisuuden arvioinnin ohella hakijan opinto- ja tutkimussuunnitelma, hakijan motivaatio ja sitoutuminen tohtorintutkinnon suorittamiseen sekä asiantuntevan ohjauksen saatavuus sekä akateemisten yksiköiden resurssien riittävyys ohjaukseen ja  jatko-opintojen järjestämiseen.

Tohtorikoulutukseen hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan opiskelijan vastuullinen ohjaaja ja muut ohjaajat. Ohjaajien kanssa laaditaan ohjaussopimus, jossa sovitaan ohjaussuhteen periaatteista ja ohjaajien rooleista.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista sähköpostitse valintapäätöksen jälkeen. Kevään tohtorivalinnasta ilmoitetaan pääsääntöisesti kesäkuun alkupuolella ja syksyn tohtorivalinnasta joulukuun alkupuolella.
 

Huomaathan, että mikäli olet tullut valituksi johonkin muuhun yliopistoon, voit ottaa vain yhden jatko-opintopaikan vastaan (Yhden korkeakoulupaikan säännös 558/2009 38§).

Opiskelupaikan sitova vastaanottaminen tapahtuu Opintopolku -palvelussa (Oma Opintopolku). Palvelun kautta opiskelija siirtyy myös OILI-ilmoittautumispalveluun, jossa voi lukuvuosi-ilmoituksen yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Opintojen aloittaminen

Keväällä päättyvässä valinnassa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus alkaa 1.8. ja syksyn  valinnassa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus 1.1. Tohtorikoulutukseen hyväksyttyjen on ilmoittauduttava yliopistoon määräaikaan mennessä sekä huolehdittava jatkossa lukuvuosi-ilmoittautumisesta vuosittain.

Jatko-opinnot tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti hyväksymisen jälkeen. Tutkijakoulu järjestää sekä keväällä että syksyllä uusille tohtoriopiskelijoille orientaatiopäivän, jonka tarkoituksena on varmistaa opintojen ja tutkimustyön sujuva käynnistyminen.

Huomaathan, että jatko-opiskelijaksi hyväksyminen ei automaattisesti tarkoita apurahaa tai työtilaa yliopistolta.

Hyväksytyn opiskelijan tulee heti opintojen alussa tehdä ohjaajansa kanssa jatko-opintosuunnitelma (HOPS) sekä sopia ohjauksen periaatteista kirjallisesti. Opintosuunnitelma tulee päivittää vuosittain; suunnitelma auttaa jäsentämään opintoja ja sen avulla opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti.