Tekninen viestintä, KTM

Kauppatieteilijälle maailma on avoinna

Syvennä osaamistasi

Tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma on innovatiivinen kokonaisuus, joka tarjoaa teknisen viestinnän alalla tarvittavia tietoja ja taitoja monipuolisesti. Maisteriohjelmasta valmistuu tietojärjestelmätieteen ja viestinnän ammattilaisia, jotka ylittävät tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön.

Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeistä opinnoissa onkin kohderyhmien huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

3 hyvää syytä valita Vaasan tekninen viestintä

Edelläkävijäksi työelämään

Käyttäjälähtöisyyden ammattilaisille on työmarkkinoilla kasvava kysyntä.

Ainutlaatuinen kokonaisuus

Monipuolisessa ohjelmassamme yhdistyvät kauppatieteet, tietojärjestelmätiede ja viestintätieteet. Saat ainutlaatuista osaamista.

Laadukasta ja yhteisöllistä opetusta

Opetuksemme on opiskelijalähtöistä ja yhteisömme tiivis.

Osaamista tekniikasta, viestinnästä ja kauppatieteistä

Kaksi opiskelijaa tietokoneella.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman järjestävät yhteistyössä tietojärjestelmätieteet ja viestintätieteet. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteen ja viestintätieteiden opintosuuntien opinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä KTM -tutkinnon suorittavat opiskelijat valmistuvat kauppatieteiden maisteriksi ja he suuntautuvat tietojärjestelmätieteeseen.

Tietojärjestelmätieteen oppiaineessa teknisen viestinnän opetuksen keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa. Viestintätieteiden opintojen kautta mukaan tulee muun muassa se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Kauppatieteiden opinnot tukevat liiketoiminnallista näkökulmaa, esimerkiksi miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa on tärkeää tiiviit yhteydet työelämään. Opintojen aikana tehdään paljon yritysyhteistyötä, esimerkiksi kursseilla vierailee teknisen viestinnän liike-elämän edustajia. Opintojesi aikana sinua kannustetaan myös tekemään tietojärjestelmätieteen ja teknisen viestinnän projekteja ja opinnäytetöitä.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman opinnot suoritettuasi:

  • olet asiantuntija erilaisten tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden huomioimisessa
  • osaat analysoida teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • osaat ehdottaa eettisesti kestäviä ratkaisumalleja teknisen viestinnän kontekstissa
  • kykenet johtamaan organisaatioiden tai yritysten toiminnan tehostamista sekä uusien toimintamuotojen käyttöönottoa tietojärjestelmäratkaisujen avulla, erityisesti energia-alalla

Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.

Tuleva työurasi voi olla esimerkiksi

käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen asiantuntija saavutettavuuden asiantuntija ♥ tekninen viestijä ♥ 
verkkopalveluiden suunnittelija
♥ projektipäällikkö ♥  tutkija ♥

Akkreditoinnit

ASIIN-laatuleima varmistaa, että koulutusohjelma täyttää korkeat laatustandardit, koulutus on laadukasta ja että se tarjoaa onnistuneen oppimisprosessin.

logoja

Lue valmistuneiden tarinat

Risto Mäkinen
Kauppatieteet
Risto Mäkinen
KHT-tilintarkastaja

Risto Mäkinen arvostaa erityisesti Vaasan yliopiston käytännönläheistä opetusta. Niistä opeista on ollut paljon hyötyä työelämässä. Opiskelijaporukasta löytyi myös joukko elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa yhteyttä pidetään edelleen.

Kukka Lehtimäki
Kauppatieteet
Kukka Lehtimäki
Business Controller

Kukka Lehtimäki valitsi tilintarkastuksen opintosuunnakseen peruskurssilla heränneen mielenkiinnon perusteella. Valinta antoi kimmokkeen antoisalle viiden vuoden matkalle tilintarkastustyöhön sekä nykyiseen tehtävään business controllerina.

Klaus Koskela
Kauppatieteet
Klaus Koskela
Accountant

Klaus Koskelan työpaikalla Wärtsilässä puhutaan päivittäin liki kolmeakymmentä eri kieltä. Monipuoliset työtehtävät taloushallinnon parissa sekä kansainvälinen työympäristö innostavat oppimaan töissä joka päivä jotain uutta. Yliopisto on antanut…

Samuli Manninen
Kauppatieteet
Samuli Manninen
Co-founder

Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut ja vuoden alumniksi 2018 valittu Samuli Manninen luo uraa pakkausten internetiin keskittyvällä Magic Add -yrityksellään.

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa.

Sisäänotto

enintään 5

Hakijoiden, joiden hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Ko.hakijoiden hyväksyntä tutkintoon on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta, jos opiskelija valmistuu, saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä jäljennöksen hakijapalveluihin viimeistään 30.7.2021 .

Valintaryhmät

Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan voidaan valita

  • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon,
  • soveltuvan alemman (tai ylemmän) korkeakoulututkinnon sekä
  • soveltuvan ulkomaisen 3-4 –vuotisen bachelor-tutkinnon perusteella.

Soveltuvat taustatutkinnot

Teknisen viestinnän maisteriohjelmaan soveltuva taustatutkinto voi olla tietojärjestelmätieteen, tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, multimedian, tietojenkäsittelyn, informaatioverkostojen, tietojohtamisen, teknisen viestinnän, viestintätieteiden tai näitä läheisesti vastaavalta alalta. Tutkinto on myös soveltuva, jos se on kauppatieteelliseltä alalta.

Mikäli tutkinto on muulta kuin kauppatieteelliseltä alalta, tutkinto on soveltuva, jos tutkinto tai sen lisäksi suoritetut opinnot sisältävä teknisen viestinnän tai siihen rinnastettavan oppiaineen opintoja vähintään 20 opintopistettä ja kaupallisia opintoja (johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, kansantalous, talousoikeus, liiketalous) vähintään 15 opintopistettä.

Valintaperusteet ja pisteytys

Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla valinnan perusteena olevan aikaisemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuuden ja opintosuunnan (teknisen viestinnän/ tietojärjestelmätieteen/ tietotekniikan sekä viestintätieteiden) opinnoiksi katsottavien opintojen ja kauppatieteen opintojen opintopisteillä painotetusta keskiarvosta koostuvien yhteispisteiden perusteella. Lisäksi soveltuvista yliopisto-opinnoista voi saada enintään 2 pistettä.

  1. Aikaisemman tutkinnon ja opintojen soveltuvuus (enintään 8,0 pistettä)
  2. Pääaineen opinnoiksi katsottavien opintojen ja kauppatieteellisen alan opintojen keskiarvo (enintään 5,0 pistettä)
  3. Soveltuvat yliopisto-opinnot (enintään 2,0 pistettä)

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)univaasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä asioissa.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8511
sähköposti: tetiopin(at)univaasa.fi