Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi 20 op

Hankintatoimen osaamisen opintokokonaisuus

Julkisten hankintojen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että julkinen sektori kykenee tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita kansalaisille. Lisäksi julkiset hankinnat ovat tärkeä väline kustannustehokkaan talouspolitiikan ohjauksessa sekä erilaisten yhteiskunnallisten, kuten esimerkiksi sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Covid-19 -viruksen kaltaiset vaikutukset julkisiin hankintoihin eivät rajoitu ainoastaan kriisin aikaisiin nopeutettuihin elintärkeisiin hankintoihin, kuten suojavarusteisiin. Myös vastuullisuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Julkinen sektori voikin hankinnoillaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta, ja nämä seikat voidaan huomioida hankintaprosessin monessa eri vaiheessa. Lisäksi on tärkeä pohtia, miten digitalisaatio vaikuttaa toimialaan ja miten sitä voidaan kehittää hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi on opintokokonaisuus, joka syventää ymmärrystä siitä, mitä hankinnoissa kannattaa huomioida ja miten. Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Koulutus koostuu kolmesta erillisestä 6+6+8 op moduulista. Ensimmäinen moduuli on johdanto osto- ja hankintatoimeen. Tässä moduulissa käsitellään hankintatoimeen ja toimitusketjujen hallintaan liittyviä perusteita ja muutospaineita, mm. digitalisoitumiseen ja kiertotalouden vaatimuksiin liittyen. 

Toisessa moduulissa tarkastelu painottuu arvon tuottamiseen yhteistoiminnallisissa hankintaketjuissa ja liiketoimintasuhteissa. Hankintaverkostot nähdään pikemminkin ekosysteemeinä kuin markkinoina.

Kolmas moduuli keskittyy julkisten hankintojen erityispiirteisiin, kuten esimerkiksi sopimuksiin, lainsäädäntöön ja hankintamenettelyihin. 

Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit on mahdollista yhdistää Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelmaan tai suorittaa yksittäisinä erillisinä moduuleina.

OSA I Johdantomoduuli (6 op)

Hankinta- ja ostotoimi
KTT Anni Rajala, professori Jukka Vesalainen ja professori Petri Ahokangas 

- oston ja hankinnan osa-alueet ja työkalut 
- ostostrategia, ostoprosessi, oston organisointi ja toimittajayhteistyö  
- palveluiden hankinta, ulkoistaminen, riskien hallinta 
- kestävä hankintatoimi ja e-hankinnat 
- hankintojen digitalisoituminen

Kiertotalous ja kestävyys liiketoiminnassa
professori Leena Aarikka-Stenroos

- Kestävyyden dimensiot 
- Mitä kiertotaloudella tarkoitetaan?
- Kiertotalouden liiketoimintaa katalysoivat erityiset tekijät
- Pienryhmätyöskentelyä: Mitkä asiat/käytänteet voisivat edistää kestävien/kiertotaloudellisten ratkaisujen hankintaa?

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta
DI, KTT Timo Kivistö, Timo Kivistö Consulting

- Logistiikan merkitys materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa  
- Strateginen logistiikka  
- Kuljetusten hallinta ja kansainvälinen logistiikka 
- Varastonhallinta ja kustannustietoisuus 
- Logistiikan teknologiat ja kestävä kehitys 

OSA II – Erityispiirteet 1: Hankintaketjut verkostoina (6 op)

Verkostoituminen ja liiketoimintasuhteet
professori Jukka Vesalainen

- Hankintaketjun organisoitumistavat
- Mitä ovat verkostot?
- Miten verkostoissa toimitaan?
- Miten verkostoja johdetaan?
- Hankintaketjun johtamisen ABC 

Palveluiden ja projektien hankinnat
DI, KTT Timo Kivistö, Timo Kivistö Consulting

- erityispiirteet 
- luokittelu 
- palvelun määrittely 
- ostoprosessi 
- aikainen mukaantulo 
- toimittajien kehittäminen 

Hankintaketjun kehittäminen -workshop
professori Jukka Vesalainen ja KTT Anne-Maria Holma 

- Liiketoimintasuhteet, tuotteet ja palvelu 
- Yhteistoiminnallisuus 
- Hankintamenetelmät 
- Workshopissa osallistujat esittävät oman kehittämissuunnitelmansa. Tehtävässä tulee olla vahva hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisen näkökulma. Workshop vaatii valmistautumista ennakkoon.  

OSA III – Erityispiirteet 2: Julkiset hankinnat (8 op)

Kauppasopimukset, kauppalaki ja sopimusoikeus
KTL Mika Kärkkäinen

- Perehdytään liikekaupan sopimuksiin ja kaupan toteutumiseen liittyviin juridisiin säännöksiin, riskeihin ja ongelmiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tutustutaan erilaisiin sopimustyyppeihin ja perehdytään sopimussisältöön vaikuttaviin seikkoihin. 
- kauppalain keskeiset kohdat 
- sopimuksia koskeva lainsäädäntö ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet 
- Keskeisten sopimustyyppien tarkastelu 
- sopimuksen synnyn, sitovuuden, sisällön ja seuraamusten määrittäminen 
- sopimusrikkomukset ja riitojen ratkaisu 
- Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin 

Hankintalaki
OTM Johanna Sammalmaa

- Onko hankintalaki hanskassa ja tiedätkö oikeutesi tarjoajana julkisissa hankinnoissa?  
- Kansalliset hankintamenettelyt 
- EU-Hankintamenettelyt 
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat sekä muut erityiset palveluhankinnat 
- Hankintojen julkisuuskysymyksiä 

Julkiset hankinnat
KTT, HTM Suvituulia Taponen ja erityisasiantuntija Kimmo Kivistö

- Kilpailuttaminen  
- Yhteistoiminnalliset hankintamenettelyt julkisissa hankinnoissa  
- Allianssimalli (case Bothnia High 5 -allianssi)
- PPP (Public Private Partnership)

Workshop-tentti
professori Jukka Vesalainen ja KTT Anne-Maria Holma

- Workshopin tavoitteena on pienryhmissä tai parityönä rakentaa yhteistoiminallinen hankintamenettely sekä hankinnan laatijan että hankintaan vastaavan osapuolen näkökulmista. Workshop vaatii valmistautumista ennakkoon.  

Hinta ja ilmoittautuminen

Hankintatoimen osaamisen opintokokonaisuuden hinta on 4500 € + alv 24%, kun ilmoittaudut koko opintokokonaisuuteen kerralla. Yksittäisten moduuleiden hinnat ovat seuraavat:
- Johdanto 1750€ + alv 24%
- Erityispiirteet 1: Hankintaketjut verkostoina 1750€ + alv 24%
- Erityispiirteet 2: Julkiset hankinnat 1990€ + alv 24%
Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaalit ja opinto-ohjaus.

Kouluttajat

Leena Aarikka-Stenroos on tuotantotalouden professori Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Leenan osaamisalueita ovat liiketoiminnallinen tulokulma kiertotalouteen ja kiertotalousliiketoiminta teknologia- ja palveluyrityksissä, ekosysteemit ja verkostot, innovaatioiden markkinointi ja kaupallistaminen sekä markkinoiden luominen, ja arvonluonti ja asiakasarvo B2B-kentässä. Leena on julkaissut useita artikkeleita alan merkittävissä julkaisuissa. 

KTT Anne-Maria Holma on toiminut yliopistotutkijana Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä vuodesta 2012, josta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuodesta 2019. Anne-Maria on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi v. 2009 aiheenaan suhdetoimintamarkkinointi ja verkostot. Hänen tutkimuksensa kohdistuu organisaatioiden muodostamiin verkostoihin, niissä erityisesti ostajan ja myyjän väliseen vuorovaikutukseen, sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön hankinnoissa.
Anne-Marialla on myös pedagoginen pätevyys Haaga-Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Hän on opettanut lukuisia maisteri- ja MBA-kursseja Vaasan yliopistossa, Kokkolan yliopistokeskuksessa ja Chalmersissa. Vuosina 2003-2011 hän kehitti yhteistyössä Suomen Liikematkayhdistyksen kanssa liikematkustuksen hallinnointiin liittyvää täydennyskoulutusta, ja toimi sekä Markkinointi-instituutissa että Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa asiantuntijana ja luennoitsijana matkahallintoon ja palvelujen hankintoihin liittyvissä koulutusohjelmissa.

DI, KTT Timo Kivistö on toiminut hankinnan tehtävissä teollisuudessa sekä hankinnan ja logistiikan konsulttina yli 30 vuotta. Ensimmäisellä tutkimusvapaallaan hän kehitti hankintatoimen prosessimallin, jota on käytetty mm. opetukseen ja toiminnalliseen kehitykseen. Hän oli myös Kauppalehden johtamisen käsikirjan päätoimittajana noin 2009-15, jolloin kirjoitettiin yli 800 sivua aineistoa hankinnan ja logistiikan eri osa-alueista kehittämisen näkökulmasta.

KTL Mika Kärkkäinen toimii talousoikeuden lehtorina Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa. Kärkkäinen on kouluttanut sekä lukuisissa erikokoisissa yrityksissä että Vaasan yliopiston Executive Educationin MBA-ohjelmissa ja esimiesvalmennuksissa erityisesti sopimusoikeutta, kansainvälistä talousoikeutta sekä johtamisen juridiikkaa.

KTT Anni Rajala toimii tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä. Hänen tutkimuksensa ja kiinnostuksensa on pääasiassa suuntautunut yritysverkostoihin, pk-yritysten strategiakäytäntöihin ja yritysten digitalisoitumiseen. Hän on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita alan arvostetuissa julkaisuissa, kuten esimerkiksi Industrial Marketing Management ja Journal of Purchasing and Supply Management. Anni Rajala on opettanut Vaasan yliopiston johtamisen kandidaatti- ja maisteriohjelmissa, ja lisäksi kouluttanut sekä julkisorganisaatiossa että yrityksissä ja nyt myös Vaasan yliopiston Executive Educationin MBA-ohjelmassa ”Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi” -opintokokonaisuudessa.

OTM Johanna Sammalmaa on väitöskirjatutkija Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen väitöskirjansa käsittelee julkisten hankintojen valmisteluvaiheen aikana käytäviä markkinavuoropuheluita ja tasapuolisen kohtelun, syrjinnän kiellon, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteiden sekä kilpailun vääristämistä koskevan kiellon tulkintaa hankinnan valmisteluvaihessa. Väitöskirjatutkimuksen lisäksi Johanna on työskennellyt julkisia hankintoja koskevissa tutkimusprojekteissa.

KTT, HTM Suvituulia Taponen on erikoistunut strategiseen hankintaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suvituulian vahvuudet ovat erityisesti palvelutuotannon strategian luominen, tuotantotapojen ja hankinnan toteuttamistavan määrittäminen sekä monituottajamallin hyödyntäminen. Kouluttajana Suvituulia yhdistää käytännön kokemuksensa aiheesta tekemäänsä tutkimukseen.  

Jukka Vesalainen toimii strategisen johtamisen ja yrittäjyystoiminnan professorina Vaasan yliopiston Johtamisen yksikössä. Hänen tutkimuksensa on pääasiassa suuntautunut teollisten verkostojen ja erityisesti yritysten välisten suhteiden tarkasteluun. Hän on kirjoittanut useita kirjoja verkostojohtamisesta ja julkaissut lukuisia artikkeleita kansainvälisissä tiedelehdissä. Vesalainen on akateemisen toimensa ohella toiminut useissa yritysten hallituksissa ja ollut mukana perustamassa uutta liiketoimintaa start-up yrityksissä. Vesalaisen opetusportfolio sisältää aiheita strategisesta johtamisesta yrittäjyyteen ja laatujohtamisesta verkostojohtamiseen. 

Ota yhteyttä!